Artikkelit

23.2.2024

Määrähinnoittelu vertikaalisessa liikesuhteessa

Vertikaalisella liikesuhteella tarkoitetaan ylemmän myyntiportaan, esimerkiksi tuotteen valmistajan, ja alemman myyntiportaan, esimerkiksi kyseisen tuotteen vähittäismyyjän, välistä suhdetta. On tärkeää tiedostaa kilpailuoikeudelliset rajoitukset, jotka liittyvät hintojen määräämiseen kuvatussa liikesuhteessa.

23.2.2024

Yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki työkaluina pk-yrityksessä

Osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys muodostavat puitteet osakeyhtiön toiminnalle ja antavat välineitä varsinkin vähemmistön suojaksi. Yhtiöjärjestyksen sisältö kannattaa sovittaa yhtiön osakastilanteen mukaan. Osakeyhtiölain säännökset on syytä tuntea hyvin.

21.2.2024

Maallikon väärinymmärrys oikeudenkäyntimenettelyssä

Helsingin hovioikeus on 10.1.2024 antanut ratkaisun, jossa on pohdittu, mikä merkitys on annettava sille, että maallikko oli omassa asiassaan ymmärtänyt käräjäoikeuden päätöksen muutoksenhakuohjeet väärin ja oli myöhästynyt tyytymättömyyden ilmoituksessa sillä seurauksella, että tyytymättömyyden ilmoitus hylättiin liian myöhään tehtynä. Ko. maallikko A oli kannellut asiasta hovioikeudelle esittäen, että ymmärsi valitusajan olevan 30 päivää, eikä ollut ehtinyt ilmoittaa tyytymättömyyttä seitsemän päivän kuluessa läheisensä tuolloin akuuttien terveysongelmien vuoksi.

21.2.2024

Kilpailuoikeus rajoittaa yhteistarjousten jättämistä julkisissa hankinnoissa

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (hankintalaki) sääntelee julkisten hankintojen kilpailuttamista. Tavallisesti talouden toimijat osallistuvat julkisten toimijoiden järjestämiin kilpailutuksiin yksin hyödyntäen mahdollisia alihankkijoita hankinnan toteuttamisessa.

21.2.2024

Erilajiset osakkeet

Yhtiön osakkeet tuottavat pääsääntöisesti yhtiössä yhtäläiset oikeudet osakeyhtiölain mukaan. Yhtiöjärjestykseen voidaan kuitenkin ottaa määräys, että osakkeet ovat erilaisia oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan. Osakkeiden erilajistamista voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa yhtiölle hankitaan rahoitusta sijoittajilta.

21.2.2024

Kannattaako vaatia kiinteistön kaupan purkua?

Kotitalouksien varallisuus Suomessa perustuu pääosin oman asunnon, sijoitusasuntojen ja vapaa-ajan asuntojen omistukseen. Oman asunnon osuus kotitalouksien kokonaisvaroista on lähes puolet. Kansallisvarallisuudella käydään kauppaa, ihmiset vaihtavat asuntoa ja kotia.

21.2.2024

Sopimusten lainvalinta-ja oikeuspaikkalausekkeet

Kansainvälisistä sopimuksista neuvoteltaessa jäävät lainvalintaa ja oikeuspaikkaa koskevat ehdot usein aineellisoikeudellisten ehtojen varjoon, eikä niiden sisältöön välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota. Näillä määräyksillä voi kuitenkin olla merkittävä rooli sopimusten tulkinnassa ja sopimussuhteen aineellisoikeudellisen sisällön toteuttamisessa.

21.2.2024

Ositusvaateen vanhentumista koskeva säädöshanke vireillä

Osituksen tarkoituksena on purkaa puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Avioliittolaissa on säännös siitä, milloin oikeus vaatia omaisuuden ositusta alkaa. Laissa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä säännöstä siitä, missä ajassa ositusvaade tulee esittää.

21.2.2024

Omistuksenpidätys-ehdon sitovuudesta ostajayhtiön konkurssissa

Konkurssipesän pesänhoitaja joutuu melko usein tilanteeseen, jossa arvioitavana on omaisuuden konkurssiyhtiölle myyneen myyjän esittämän omistuksenpidätysehdon pätevyys.

21.2.2024

Miten turvata lesken asemaa jäämistösuunnittelun keinoin?

Moni haluaa eläessään varmistua siitä, että aviopuolison asema on taloudellisesti turvattua toisen puolison kuollessa. Suomessa ryhdyttiin 1900-luvulla turvaamaan lesken asemaa myös lainsäädäntöhankkein. Lakisääteisen suojan lisäksi puolisoiden on mahdollista elinaikanaan järjestellä varallisuussuhteitaan lesken asema huomioiden ja häntä suojaten erityisesti niissä tilanteissa, kun leski ei peri puolisoaan suoraan lain nojalla. Keskitynkin tässä niihin tilanteisiin, joissa perinnönjättäjällä oli aviopuolison lisäksi lapsia.

21.2.2024

Veroton arpajaisvoitto – tunnistautuminen

Vuoden 2024 alusta lukien kaikkien Veikkauksen pelien pelaaminen edellyttää tunnistautumista. Erityistä huomiota on saanut se, että tunnistautuminen koskee myös raaputusarpojen ostamista ja voiton lunastamista, mikä rajoittaa arpojen ostamista lahjaksi. Asian ajankohtaisuuden vuoksi huomioita arpajaisvoittoihin kohdistuvista veroista ja pelaamiseen liittyvästä tunnistautumisesta.

21.2.2024

Turvaamistoimi ja työntekijän kilpailukielto

Työsuhteen päättämistilanne saattaa olla yritykselle merkittävä paitsi taloudellisesti myös yrityksen harjoittaman liiketoiminnan kannalta. Avainasemassa työskennelleellä työntekijällä on usein yrityksen liikesalaisuudeksi luettavaa tietoa. Erimielisyystilanteessa saattaa syntyä uhka siitä, että työntekijä paljastaa tällaisen liikesalaisuuden kilpailijalle, jos työntekijä siirtyy kilpailevan yrityksen palvelukseen vastoin työsopimuksen kilpailukieltoehtoa.

2.10.2023

Kilpailuoikeudellinen compliance on kannattava investointi

Kilpailuoikeuden noudattaminen on tärkeätä useasta syystä. Monen yhtiön liiketoiminta ja tulos on kärsinyt merkittävästi, kun lain noudattamista ei ennakkoon ole varmistettu.

2.10.2023

Hallitusohjelmassa merkittäviä muutoksia työlainsäädäntöön

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan Suomen työmarkkinoita kehitetään joustavampaan suuntaan työllisyyden, talouskasvun, kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehityksen tukemiseksi.

2.10.2023

Yritysten maksukäyttäytymisen tulkintaan merkittäviä muutoksia

Korkein oikeus on antanut kesäkuussa 2023 ennakkoratkaisun, jonka voidaan odottaa muuttavan tulevaisuudessa yritysten välistä maksukäyttäytymistä merkittävästi.

2.10.2023

Data raaka-aineena – EU:n Data Act

Tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen EU on pyrkinyt jatkamaan EU:n datastrategiaan liittyvien lainsäädäntöhankkeiden sarjaa, jonka tarkoituksena on ohjata EU:n digitaalisen talouden kehittymistä sekä reilua datataloutta.

2.10.2023

Käyttökelpoisia testamenttimääräyksiä

Testamentti asiakirjana on tuttu, mutta yhtä selvää ei liene se, mitä kaikkea testamentilla voi määrätä – siis sen lisäksi, että määrää kenelle omaisuus menee. Testamentissa voi antaa erilaisia määräyksiä ja ohjeita omaisuuteen ja sen hoitoon liittyen. Seuraavassa esimerkkejä muutamista sellaisista, joita ei ehkä ole tullut ajatelleeksi.

2.10.2023

Hieman kauppahintamekanismeista

Yksi keskeisistä kysymyksistä yrityskauppojen yhteydessä on kauppahinta sekä sen määräytymisperuste. Kauppahinta voi muodostua monista eri tekijöistä riippuen kaupan osapuolten tavoitteista, taloudellisesta tilanteesta sekä liiketoiminnan arvosta.

2.10.2023

Osakkeiden allokointi henkilöstöanneissa

Henkilöstöanti on työntekijöiden sitouttamisjärjestely, jossa työntekijästä tulee yrityksen osakkeenomistaja, kun työntekijälle suunnataan yhtiön osakkeita. Henkilöstöanti sitouttamisjärjestelynä on etenkin aloitteleville yrityksille varsin käyttökelpoinen keino työntekijöiden sitouttamiseen.

2.10.2023

Miksi esi- tai aiesopimus?

Yrityskaupat ja -järjestelyt ovat tyypillisesti hankkeita, joita edeltää joko aie- tai esisopimus. Miksi näitä hankkeita ei voi tehdä niin, että laaditaan suoraan lopulliset asiakirjat? Myös muunlaiset hankkeet, jotka johtavat sopimuskokonaisuuteen tai toisinaan vain yhteen lopulliseen sopimukseen, aloitetaan aie- tai esisopimuksella.

Näytä lisää