Artikkelit

29.4.2021

Konkurssimenettelystä

Mistä konkurssissa on tavallisen velkojan näkökulmasta kysymys?

19.3.2021

Asuinhuoneiston kunnossa tapahtuvat muutokset vuokra-aikana

Vuokralainen on lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Toisaalta vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston normaalista ja sopimuksenmukaisesta käytöstä.

19.3.2021

Osakkeenomistajan vastuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta

Vakuutusyhtiöt ratkaisevat vuosittain useita korvaushakemuksia, joissa vesivahingon syynä on (päihtyneenä) lattiakaivon päällä makaaminen suihkun ollessa päällä. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2016:33 pohtinut sitä, voiko myös osakkeenomistajalle syntyä korvausvastuu, mikäli vuokralainen aiheuttaa näin vahinkoa asunto-osakeyhtiölle?

21.2.2021

Ikäisekseen hyvässä kunnossa

Oman asunnon hankkiminen on useimmille elämän suurin ja tärkein hankinta. Suuret ennakko-odotukset ja toiveet eivät kuitenkaan aina toteudu odotetusti ja unelmien asunto saattaakin hetken asumisen jälkeen muodostua painajaiseksi asunnossa ilmenneiden puutteiden tai vikojen vuoksi. Tyypillisimmin asunnosta löytyy kaupanteon jälkeen kosteusvaurio, josta ostaja ei ole ainakaan omasta mielestään ollut tietoinen.

18.2.2021

Onko nyt yrityskaupan aika?

Olemme kohta vuoden ajan eläneet poikkeuksellisia aikoja, jotka ovat vaikuttaneet jokaisen arkeen ja myös monen terveyteen. Koronapandemian vaikutukset taloudessakin ovat olleet suuret, vaikka Suomi on selviytynyt monia muita maita paremmin. Mitkä ovat yrityskauppojen näkymät vuonna 2021?

18.2.2021

Konserniavustuksen hyödyntäminen yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyjen yhteydessä on hyvä miettiä, voidaanko konserniavustusta hyödyntää osana yritysjärjestelyä. Esimerkiksi osittaisjakautumisessa konserniavustuksen hyödyntäminen voi merkittävästi edesauttaa järjestelyn toteuttamista. Konserniavustusta voidaan käyttää syntyvän uuden konsernin tuloksentasauskeinona, mikäli kaikki konserniavustuslain säädetyt edellytykset täyttyvät sekä jakautuvan että vastaanottavan yhtiön osalta.

18.2.2021

Asianajajana nainen

Uusista asianajajista yli puolet, jopa 60 %, on naisia. Kuitenkin kaikista asianajajaliiton jäsenistä naisia on vain 34 %. Jotain siis tapahtuu joitain vuosia oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistumisen jälkeen ja naiset katoavat alalta. Asianajajaliitto teki aiheesta tutkimuksen ja ilmi kävi, että ylivoimaisesti tärkein syy alalta lähtemiseen on työn kuormittavuus – niin miehillä kuin naisilla. Tutkimuksen mukaan naisten alanvaihtoajatuksiin vaikuttavat paljon myös työn ja perheen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen vaikeus, alan arvot, joita ei koeta omiksi sekä työssä koetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat. Olen 37-vuotias nainen. Olen työskennellyt asianajoalalla yli 10 vuoden ajan. Minulla on yksi lapsi, jonka ainut lähivanhempi olen. Harrastan paljon liikuntaa ja tapaan säännöllisesti ydinperheeni jäseniä ja läheisiä ystäviäni. Tilastotietojen valossa minun pitäisi olla juurikin yksi niistä, joka on joskus harkinnut asianajoalalta katoamista ja lopulta myös siirtynyt muihin tehtäviin.

18.2.2021

Kilpailukieltosopimuksista maksettaviin korvauksiin tulossa muutoksia

Kilpailukieltosopimuksia koskeva työnantajan korvausvelvollisuus laajenee, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen kilpailukieltosopimuksia koskevan työsopimuslain säännöksen muuttamiseksi. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 12.11.2020, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

18.2.2021

Periytyvätkö vainajan velat?

Usein läheisen kuollessa kuulee muun surun keskellä läheisten murehtivan sitä, että miten vainajan velkojen käy. Vainajan velalla viittaan sellaisiin velkoihin, joiden oikeusperuste on syntynyt ennen vainajan kuolemaa. Velka ei lakkaa ihmisen kuolemaan. Kuolinpesän osakkaiden huoli siitä, että he joutuisivat omilla varoillaan maksamaan vainajan velan, on kuitenkin yleensä aiheeton.

18.2.2021

Osituksen sovittelu – väline kohtuuttomien tilanteiden oikaisemiseen

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai jos avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman johdosta, omaisuuden ositus tulee toimittaa, jos jompikumpi puolisoista tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Jos puolisoiden välillä on solmittu avioehtosopimus ja puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, omaisuuden osituksen sijaan toimitetaan puolisoiden omaisuuden erottelu.

18.2.2021

Osingon jakaminen in natura

Osinkoa voidaan jakaa myös niin, että osinko rahan sijasta maksetaan muuna omaisuutena. Artikkelissa tarkastellaan tällaiseen in natura osinkoon liittyviä yhtiö- ja vero-oikeudellisia erityispiirteitä.

18.2.2021

Vendor Due Diligence

Perinteisesti due diligence -tarkastuksella tarkoitetaan yrityskaupan kohteen ennakollista ostajan suorittamaa tarkastusta, jonka avulla ostaja varmistaa kohdeyrityksen oikeudellisen (ja samaan aikaan mahdollisesti myös esimerkiksi taloudellisen, operatiivisen ja verotuksellisen) tilanteen. Due diligence -tarkastuksen avulla ostaja kartoittaa kohdeyrityksen kauppaan sisältyvät mahdolliset riskit ja määrittää sellaisen kauppahinnan, jonka ostaja on valmis maksamaan kohdeyhtiöstä.

18.2.2021

Yrityskaupat ulkomailla

Vuoden 2021 aikana yrityskauppojen määrän arvioidaan taas kasvavan eivätkä matkustusrajoitukset tai olosuhteiden järkevä huomioonottaminen tee turhaksi suunnitella, miten yrityskauppa toteutettaisiin ulkomailla. Etäyhteyksiin tottumisen jälkeen prosessi voi olla jopa tehokkaampi ja kilpailutilanne helpompi. Artikkelista selviää, ettei hyvälle prosessille ole oikeastaan esteitä ja että olennaiset asiat ovat muuttuneet kovin vähän.

18.2.2021

InterGen 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian ­tukku-markkinoiden manipuloinnista

Ison-Britannian energiamarkkinoiden sääntelyviranomainen Ofgem tuomitsi 25.3.2020 neljä yhtiötä 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian tukkumarkkinoiden manipulaatiosta ns. InterGen-tapauksessa. Yhtiöt ovat InterGen Ltd, Coryton Energy Company Ltd, Rocksavage Power Company Ltd ja Spalding Energy Company Ltd. Kyse on suurimmasta koskaan annetusta sakosta energian tukkumarkkinoilla Euroopassa.

17.2.2021

"Mutta minähän olen kirjoilla Suomessa"

Yli 5 miljoonaa EU-kansalaista asuu muussa EU-maassa kuin ns. kotimaassaan; aviopuolisot omistavat 2,5 miljoonaa kiinteistöä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he asuvat; yli 15 prosentissa EU:n alueella tuomituista avioeroista puolisot ovat eri kansallisuutta; noin 10 prosenttia EU:n alueella jaettavista perinnöistä menee useampaan kuin yhteen maahan. Kaikki tämä tuo mukanaan erilaisia oikeudellisia kysymyksiä ja nämä kysymykset koskettavat myös yhä useampaa meistä suomalaisista.

16.2.2021

Avoliittolaki

Puolisoiden välillä syntyy ongelmia yleensä silloin, kun parisuhteen kariutuessa omaisuus pitäisi jakaa. Tässä suhteessa avoliitto ei poikkea avioliitosta. Avioliittolain säännökset eivät kuitenkaan sovellu avoliittoihin. Tätä epäkohtaa korjaamaan säädettiin vuonna 2011 laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Laki astui voimaan 1.4.2011 ja se koskee tuon ajankohdan jälkeen päättyneitä avoliittoja. Nimensä mukaisesti lakia sovelletaan ainoastaan taloudellisiin kysymyksiin. Lakia sovelletaan sekä eri että samaa sukupuolta oleviin puolisoihin. Kyseessä on tahdonvaltainen laki, joten puolisot voivat vapaasti esimerkiksi sopia, että lakia ei sovelleta heidän keskinäiseen suhteeseensa.

5.2.2021

Edunvalvontavaltuutus. Mikä, miten, miksi?

Laki edunvalvontavaltuutuksesta on ollut voimassa vuoden 2007 marraskuusta lukien. Edelleen syntyy toisinaan se vaikutelma, että edunvalvontavaltakirjoja kyllä halutaan tehdä, mutta ei oikeastaan tiedetä miksi eikä sitä, miten määräykset olisi hyvä kirjata.

2.2.2021

Huolellisen perintösuunnittelun monet hyödyt

Jos aiot jättää perintöä jälkipolville, viisaalla perintösuunnittelulla tulevat perinnönsaajat voivat välttyä monelta ongelmalta. Kun perinnönjättäjä on elinaikanaan määrännyt, millä tavoin hänen perintönsä tullaan aikanaan jakamaan, voidaan välttyä perillisten keskinäisiltä perintöriidoilta. Lisäksi perintösuunnittelulla voidaan vaikuttaa tulevan perinnön verotukseen. 

2.2.2021

Saneerausvelallinen sopimuskumppanina

Sopimuskumppanin kaupparekisteriotteeseen on ilmestynyt alaotsikko "saneerausmenettely". Mitä se tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on sopimuskumppanin velvoitteiden hoitamiseen? Voiko, pitääkö tai kannattaako erityisiin toimenpiteisiin ryhtyä?

1.2.2021

Elinkeinon- tai ammatinharjoittajan velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia muutettiin 1.1.2015. Lakimuutoksen yhteydessä tuli mahdolliseksi tietyin edellytyksin järjestellä yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan yksityistalouden velkojen lisäksi myös hänen elinkeinotoimintaansa liittyvät velat. Aiemmassa laissa velkajärjestelyn piiriin eivät sisältyneet elinkeinotoimintaan kuuluvat velat, eikä niitä näin ollen voitu ottaa huomioon.

Näytä lisää