Artikkelit

18.2.2021

Konserniavustuksen hyödyntäminen yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyjen yhteydessä on hyvä miettiä, voidaanko konserniavustusta hyödyntää osana yritysjärjestelyä. Esimerkiksi osittaisjakautumisessa konserniavustuksen hyödyntäminen voi merkittävästi edesauttaa järjestelyn toteuttamista. Konserniavustusta voidaan käyttää syntyvän uuden konsernin tuloksentasauskeinona, mikäli kaikki konserniavustuslain säädetyt edellytykset täyttyvät sekä jakautuvan että vastaanottavan yhtiön osalta.

18.2.2021

Onko nyt yrityskaupan aika?

Olemme kohta vuoden ajan eläneet poikkeuksellisia aikoja, jotka ovat vaikuttaneet jokaisen arkeen ja myös monen terveyteen. Koronapandemian vaikutukset taloudessakin ovat olleet suuret, vaikka Suomi on selviytynyt monia muita maita paremmin. Mitkä ovat yrityskauppojen näkymät vuonna 2021?

18.2.2021

Asianajajana nainen

Uusista asianajajista yli puolet, jopa 60 %, on naisia. Kuitenkin kaikista asianajajaliiton jäsenistä naisia on vain 34 %. Jotain siis tapahtuu joitain vuosia oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistumisen jälkeen ja naiset katoavat alalta. Asianajajaliitto teki aiheesta tutkimuksen ja ilmi kävi, että ylivoimaisesti tärkein syy alalta lähtemiseen on työn kuormittavuus – niin miehillä kuin naisilla. Tutkimuksen mukaan naisten alanvaihtoajatuksiin vaikuttavat paljon myös työn ja perheen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen vaikeus, alan arvot, joita ei koeta omiksi sekä työssä koetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat. Olen 37-vuotias nainen. Olen työskennellyt asianajoalalla yli 10 vuoden ajan. Minulla on yksi lapsi, jonka ainut lähivanhempi olen. Harrastan paljon liikuntaa ja tapaan säännöllisesti ydinperheeni jäseniä ja läheisiä ystäviäni. Tilastotietojen valossa minun pitäisi olla juurikin yksi niistä, joka on joskus harkinnut asianajoalalta katoamista ja lopulta myös siirtynyt muihin tehtäviin.

18.2.2021

Kilpailukieltosopimuksista maksettaviin korvauksiin tulossa muutoksia

Kilpailukieltosopimuksia koskeva työnantajan korvausvelvollisuus laajenee, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen kilpailukieltosopimuksia koskevan työsopimuslain säännöksen muuttamiseksi. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 12.11.2020, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

18.2.2021

Periytyvätkö vainajan velat?

Usein läheisen kuollessa kuulee muun surun keskellä läheisten murehtivan sitä, että miten vainajan velkojen käy. Vainajan velalla viittaan sellaisiin velkoihin, joiden oikeusperuste on syntynyt ennen vainajan kuolemaa. Velka ei lakkaa ihmisen kuolemaan. Kuolinpesän osakkaiden huoli siitä, että he joutuisivat omilla varoillaan maksamaan vainajan velan, on kuitenkin yleensä aiheeton.

18.2.2021

Osituksen sovittelu – väline kohtuuttomien tilanteiden oikaisemiseen

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai jos avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman johdosta, omaisuuden ositus tulee toimittaa, jos jompikumpi puolisoista tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Jos puolisoiden välillä on solmittu avioehtosopimus ja puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, omaisuuden osituksen sijaan toimitetaan puolisoiden omaisuuden erottelu.

18.2.2021

Osingon jakaminen in natura

Osinkoa voidaan jakaa myös niin, että osinko rahan sijasta maksetaan muuna omaisuutena. Artikkelissa tarkastellaan tällaiseen in natura osinkoon liittyviä yhtiö- ja vero-oikeudellisia erityispiirteitä.

18.2.2021

Vendor Due Diligence

Perinteisesti due diligence -tarkastuksella tarkoitetaan yrityskaupan kohteen ennakollista ostajan suorittamaa tarkastusta, jonka avulla ostaja varmistaa kohdeyrityksen oikeudellisen (ja samaan aikaan mahdollisesti myös esimerkiksi taloudellisen, operatiivisen ja verotuksellisen) tilanteen. Due diligence -tarkastuksen avulla ostaja kartoittaa kohdeyrityksen kauppaan sisältyvät mahdolliset riskit ja määrittää sellaisen kauppahinnan, jonka ostaja on valmis maksamaan kohdeyhtiöstä.

18.2.2021

Yrityskaupat ulkomailla

Vuoden 2021 aikana yrityskauppojen määrän arvioidaan taas kasvavan eivätkä matkustusrajoitukset tai olosuhteiden järkevä huomioonottaminen tee turhaksi suunnitella, miten yrityskauppa toteutettaisiin ulkomailla. Etäyhteyksiin tottumisen jälkeen prosessi voi olla jopa tehokkaampi ja kilpailutilanne helpompi. Artikkelista selviää, ettei hyvälle prosessille ole oikeastaan esteitä ja että olennaiset asiat ovat muuttuneet kovin vähän.

18.2.2021

InterGen 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian ­tukku-markkinoiden manipuloinnista

Ison-Britannian energiamarkkinoiden sääntelyviranomainen Ofgem tuomitsi 25.3.2020 neljä yhtiötä 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian tukkumarkkinoiden manipulaatiosta ns. InterGen-tapauksessa. Yhtiöt ovat InterGen Ltd, Coryton Energy Company Ltd, Rocksavage Power Company Ltd ja Spalding Energy Company Ltd. Kyse on suurimmasta koskaan annetusta sakosta energian tukkumarkkinoilla Euroopassa.

17.2.2021

"Mutta minähän olen kirjoilla Suomessa"

Yli 5 miljoonaa EU-kansalaista asuu muussa EU-maassa kuin ns. kotimaassaan; aviopuolisot omistavat 2,5 miljoonaa kiinteistöä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he asuvat; yli 15 prosentissa EU:n alueella tuomituista avioeroista puolisot ovat eri kansallisuutta; noin 10 prosenttia EU:n alueella jaettavista perinnöistä menee useampaan kuin yhteen maahan. Kaikki tämä tuo mukanaan erilaisia oikeudellisia kysymyksiä ja nämä kysymykset koskettavat myös yhä useampaa meistä suomalaisista.

16.2.2021

Avoliittolaki

Puolisoiden välillä syntyy ongelmia yleensä silloin, kun parisuhteen kariutuessa omaisuus pitäisi jakaa. Tässä suhteessa avoliitto ei poikkea avioliitosta. Avioliittolain säännökset eivät kuitenkaan sovellu avoliittoihin. Tätä epäkohtaa korjaamaan säädettiin vuonna 2011 laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Laki astui voimaan 1.4.2011 ja se koskee tuon ajankohdan jälkeen päättyneitä avoliittoja. Nimensä mukaisesti lakia sovelletaan ainoastaan taloudellisiin kysymyksiin. Lakia sovelletaan sekä eri että samaa sukupuolta oleviin puolisoihin. Kyseessä on tahdonvaltainen laki, joten puolisot voivat vapaasti esimerkiksi sopia, että lakia ei sovelleta heidän keskinäiseen suhteeseensa.

5.2.2021

Edunvalvontavaltuutus. Mikä, miten, miksi?

Laki edunvalvontavaltuutuksesta on ollut voimassa vuoden 2007 marraskuusta lukien. Edelleen syntyy toisinaan se vaikutelma, että edunvalvontavaltakirjoja kyllä halutaan tehdä, mutta ei oikeastaan tiedetä miksi eikä sitä, miten määräykset olisi hyvä kirjata.

2.2.2021

Huolellisen perintösuunnittelun monet hyödyt

Jos aiot jättää perintöä jälkipolville, viisaalla perintösuunnittelulla tulevat perinnönsaajat voivat välttyä monelta ongelmalta. Kun perinnönjättäjä on elinaikanaan määrännyt, millä tavoin hänen perintönsä tullaan aikanaan jakamaan, voidaan välttyä perillisten keskinäisiltä perintöriidoilta. Lisäksi perintösuunnittelulla voidaan vaikuttaa tulevan perinnön verotukseen. 

2.2.2021

Saneerausvelallinen sopimuskumppanina

Sopimuskumppanin kaupparekisteriotteeseen on ilmestynyt alaotsikko "saneerausmenettely". Mitä se tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on sopimuskumppanin velvoitteiden hoitamiseen? Voiko, pitääkö tai kannattaako erityisiin toimenpiteisiin ryhtyä?

15.1.2021

Ympäristö- ja vesitalouslupaprosessi edellyttää asiantuntemusta

Teollisuuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaprosessi edellyttää hakijalta monipuolista osaamista. Hallinto-oikeudellisen lupaprosessin hallitseminen ja selkeä kommunikointi lupaviranomaisten kanssa luo pohjan hakemuksen menestymiselle. Tiedon jakaminen hankkeesta ja asukkaiden sekä paikallisten toimijoiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Näin voidaan välttää turhat hallintovalitukset ja hakemusprosessin viivästyminen. Teknisten yksityiskohtien ja ympäristövaikutusten nivominen yhteen edellyttää lupasäädösten tuntemusta.

15.1.2021

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Liikennesäännöt ovat pysyneet uuden lain myötä pääasiassa ennallaan. Uudella lailla on kuitenkin monin keinoin tavoiteltu turvallisuutta ja sujuvuutta liikenteeseen sekä samalla on haluttu luoda edellytykset myös liikenteen digitalisoitumiselle.

15.1.2021

Riita työsuhteesta

Osaava ja hyvinvoiva työvoima on yrityksen tärkeimpiä resursseja. Palkkakustannukset muodostavat usein merkittävän osan yhtiön menoista. Palkka on työntekijälle monesti tärkein tulonlähde ja luo elämään taloudellisen turvallisuuden. Hyvinvoiva työsuhde on siten kaikkien osapuolten yhteinen etu. Koska molemmilla osapuolilla on merkittävät panokset pelissä, joskus osapuolten välille syntyy ristiriitoja, joihin viimekädessä ratkaisun antaa tuomioistuin. 

15.1.2021

Riita omakotitalosta

Omakotitaloja koskevat riitatilanteet lähtevät liikkeelle monesti hyvinkin toisiaan vastaavalla tavalla. Ostaja muuttaa pian kaupan jälkeen asumaan kohteeseen, jonka jälkeen hän huomaa, ettei kohde vastaa täysin sitä, mitä hän on odottanut. 

15.1.2021

Rakennusurakkasopimus ja riitaisuuksien välttäminen

Rakennusurakkasopimus on sääntökirja, jolla sovitaan pelisäännöt sopimusosapuolten kesken. Jotta rakennusurakkasopimuksesta voi tulla hyvä, on edellytyksenä, että sopimussuhdetta suunniteltaessa on selvä käsitys siitä, mihin ryhdytään, kenen kanssa ja mitä sopimuksella on tarkoitus saavuttaa. Sopimusta voidaan pitää hyvänä, jos se on selkeä ja yksiselitteinen ja sen avulla voidaan ehkäistä mahdollisesti syntyviä erimielisyyksiä. 

Näytä lisää