Artikkelit

21.2.2022

Ulkomaisen yhtiön yleinen verovelvollisuus Suomeen

Yhtiöitä perustetaan ulkomaille monista syistä. Syynä voi olla strateginen valinta, kustannustehokkuus, riskien hallinta tai verosuunnittelukin. Suomella on verotusvaltaa ulkomaiseenkin yhtiöön, jos sen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Artikkelissa tarkastellaan, mihin verotusoikeus perustuu.

21.2.2022

Uusi yhteistoimintalaki voimaan 1.1.2022 – mikä muuttuu?

Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2021 uuden yhteistoimintalain (1333/2021), joka on astunut voimaan 1.1.2022 lukien. Uudella yt-lailla kumottiin aiemmin voimassa ollut laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007).

21.2.2022

Tunnetko vakuutusten tarjoamisen pelisäännöt?

Lokakuussa vuonna 2018 voimaan tulleella lailla vakuutusten tarjoamisesta (”vakuutuslaki”) implementoitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston vakuutuksen tarjoamisesta annettu direktiivi. Vaikka vakuutuslaki asettaa laajakantoisia velvollisuuksia vakuutuksia tarjoaville tahoille, ei lainsäädännön sisältö ole suinkaan aina selvä ja tuttu alan toimijoille.Lakia sovelletaan vakuutusten tarjoamisen aloittamiseen ja harjoittamiseen. Vakuutusten tarjoamisella tarkoitetaan pääsääntöisesti vakuutussopimuksen valmistelua, vakuutussopimusta koskevan henkilökohtaisen suosituksen ja vakuutussopimusta koskevien muiden tietojen antamista, vakuutussopimuksen tekemistä ja avustamista vakuutussopimuksen hoitamisessa ja täyttämisessä. Aika laaja määritelmä, eikö?

21.2.2022

Yrityskaupan alkuvaiheen sopimukset

Yrityskauppa ei ole sprintti, vaan maraton. Siitä pisteestä, jossa myyjä ja ostaja ovat löytäneet yhteisen näkemyksen kaupasta, on vielä pitkä matka (joskus juuri 42,195 km) yrityskaupan täytäntöönpanoon. Yleinen käytäntö on se, että alkuvaiheen yhteinen näkemys kirjataan ylös aiesopimukseen. Joissain tapauksissa voidaan aiesopimuksen sijasta laatia esisopimus. Alkuvaiheen sopimuksen merkitys korostuu siinä, että kyseisen asiakirjan allekirjoittaminen edellyttää hallituksen hyväksyntää.

21.2.2022

Miten konkurssipesästä jaetaan varoja velkojille?

Konkurssipesien hoitaminen on vuosikymmenet ollut yksi asianajotoimistomme perusosaamisalueista. Konkurssipesiä tulee hoidettavaksemme useita kymmeniä vuodessa. Yleisin kysymys velkojilta on, minkä suuruinen jako-osuus voisi olla ja milloin jako-osuuksia maksetaan.

21.2.2022

Täysi-ikäisten adoptio on yleistynyt

Adoptioiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2020 Suomessa vahvistettiin tilastokeskuksen mukaan yhteensä 293 adoptiota. Näistä 40 prosenttia oli täysi-ikäisten henkilöiden adoptioita eli ns. aikuisadoptioita.

21.2.2022

Yrityskauppojen näkymiä

Yhä jatkuva koronapandemia koettelee erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksiä. Useimmilla muilla aloilla toimivilla suomalaisilla yrityksillä sen sijaan menee hyvin. Tämä näkyy myös yrityskauppamarkkinassa, joka on ennätysvilkas.

21.2.2022

NFT – mitä siitä pitäisi tietää?

Digitaalisen teknologian kehittyessä yhä suurempi osa globaalin yhteiskunnan ja yritysten tuottavuudesta on perustunut skaalautuvuuteen, eli digitaalisten menetelmien monistettavuuden kautta toteutuvaan entistä suurempaan toimintatehokkuuteen. Kun joku teknologia on kerran kehitetty, voidaan tuotto tehdä sen monistamisella. Eräänlaista päinvastaista kehityskulkua luo NFT, joka pyrkii saamaan aikaan skaalautuvuuden kanssa lähes vastakkaisen lopputuloksen.

21.2.2022

Vastaamolle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta hallinnollinen seuraamusmaksu

Psykoterapiakeskus Vastaamolle annettiin huomautus ja määrättiin 608.000 euron hallinnollinen seuraamusmaksu yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Vastaamo oli jättänyt ilmoittamatta arkaluonteisiin potilastietoihin tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä, minkä lisäksi Vastaamo oli laiminlyönyt henkilötietojen käsittelyn asianmukaisesta turvallisuudesta huolehtimisen. Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio piti laiminlyöntejä erittäin vakavana, pitkäkestoisena ja tahallisena.

21.2.2022

Kilpailunrajoituksesta määrättävän seuraamusmaksun laskemisperusteet muuttuneet

Kilpailulaki määrittää ne tilanteet, joiden perusteella elinkeinonharjoittajan katsotaan syyllistyneen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen. Lakiin on myös kirjattu kilpailunrajoituksista määrättävän seuraamusmaksun perusteet. Nyt lakia on muutettu siten, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämän seuraamusmaksun perusteet on määritetty aiempaa yksiselitteisemmin.

7.10.2021

Kiinteistön ja kiinteistöyhtiön kauppaan kannattaa valmistautua huolella

Yksityissijoittajien välillä kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden kaupat ovat perinteisesti olleet välittäjävetoisia ja kauppaprosessit sekä kauppaan liittyvät asiakirjat melko yksinkertaisia. Jo pitkään jatkunut suurten ammattimaisten kiinteistösijoittajien määrän kasvu sekä erityisesti ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin asunto- ja kiinteistömarkkinoihin on kuitenkin olennaisesti muuttanut kiinteistökauppaprosessia moniulotteisemmaksi.

7.10.2021

Jakautuminen yrityskauppaa edeltävänä toimenpiteenä

Kun olet suunnittelemassa yrityksesi myyntiä ja havaitset joko itse tai ostajaehdokkaan ilmoittamana, että yhtiössä on sellaista omaisuutta, mikä ei kiinnosta ostajaa ja sen vuoksi vaikeuttaa kaupan syntymistä tai estää sen, mitä on tehtävissä? Saattaa myös olla niin, että yhtiössä on konsernirakenne, joka vaikeuttaa kaupan tekemistä. Näissä ongelmatilanteissa jakautuminen on hyvä täsmälääke tekemään kaupan kohteena olevasta yrityksestä oikeanlaisen ja, mikä parasta, verotehokkaasti.

7.10.2021

Etätyöjuridiikkaa

Etätyöhön siirtyminen tapahtui maaliskuussa 2020 kovalla rytinällä eikä siinä sen kummempia ehtinyt kovin moni miettiä. Etätyöstä ei ole syytä tehdäkään kovin monimutkaista, mutta muutama perusjuttu pomon on syytä pitää mielessä etätyöasioissa. Työntekijän ja työnantajan työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet eivät muutu, vaikka työntekijä suorittaisi työtään toimiston sijaan etätyöpisteellään. Etätyössä toiset asiat vaikuttavat nousevat pinnalle enemmän kuin toiset. Ennakointi säästää monelta murheelta ja mitä avoimemmin asiasta on viestitty ja sovittu, sitä vähemmän etätyö aiheuttaa kitkaa.

7.10.2021

Kauppaoikeudellisen pysäyttämisoikeuden ja kuljetusoikeudellisen hallintaoikeuden dilemma

Kuljetukset ovat tärkeä osa kansainvälistä kauppaa – ilman yhtä ei ole toista. Oikeudellisia ongelmia syntyy kuitenkin usein kuljetusoikeuden ja kauppaoikeuden leikkauspisteessä, jota valaistaan artikkelissa pysäyttämisoikeuteen liittyvin esimerkein. Mitä tapahtuu, kun tavaran myyjä haluaa käyttää pysäyttämisoikeuttaan siinä vaiheessa, kun kauppatavara on jo rahdinkuljettajan hallussa?

7.10.2021

Tavat lopettaa osakeyhtiö

Usein esillä on kysymys siitä, kuinka osakeyhtiön toiminta voidaan lopettaa? Menettely ei ole vapaamuotoista vaan säännösten mukaan osakeyhtiön voi purkaa vain selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta.

7.10.2021

Milloin kannattaa hakea verohallinnolta ennakkoratkaisua?

Ennakkoratkaisun hakeminen Verohallinnolta tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinto sitoo kätensä siltä ennakkoratkaisuhakemuksessa kysytyn yksittäisen asian verokäsittelyn osalta. Lähtökohtaisesti Verohallinnolle voi esittää ennakkoratkaisukysymyksiä verotuksen saralla lähes mistä tahansa, kuten yhtiön tuloverotuksesta, varainsiirtoverotuksesta taikka luonnollisen henkilön lahjaverotuksesta. Verovelvollinen, jonka verotusta asia koskee ja jolle määrättävään veroon ratkaisulla on välitön vaikutus, on oikeutettu esittämään verottajalle ennakkoratkaisukysymyksiä.

7.10.2021

Perittävän kuoleman jälkeinen jäämistösuunnittelu

Jäämistösuunnittelu mielletään useimmiten tapahtuvaksi testamenteilla tai elinaikana tehtävillä lahjoituksilla. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että varsin paljon on tehtävissä myös perittävän kuoleman jälkeen. Lesken ja perillisten toimin voidaan saada aikaan esimerkiksi merkittävää veroetua.

7.10.2021

Maksuhäiriömerkintöihin tulossa uudistuksia

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva uudistus on menossa eduskunnan käsittelyyn vielä kuluvan vuoden syksyllä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, mahdollisesti jo vuoden 2022 aikana.

29.4.2021

Konkurssimenettelystä

Mistä konkurssissa on tavallisen velkojan näkökulmasta kysymys?

19.3.2021

Asuinhuoneiston kunnossa tapahtuvat muutokset vuokra-aikana

Vuokralainen on lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Toisaalta vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston normaalista ja sopimuksenmukaisesta käytöstä.

Näytä lisää