Artikkelit

7.10.2021

Jakautuminen yrityskauppaa edeltävänä toimenpiteenä

Kun olet suunnittelemassa yrityksesi myyntiä ja havaitset joko itse tai ostajaehdokkaan ilmoittamana, että yhtiössä on sellaista omaisuutta, mikä ei kiinnosta ostajaa ja sen vuoksi vaikeuttaa kaupan syntymistä tai estää sen, mitä on tehtävissä? Saattaa myös olla niin, että yhtiössä on konsernirakenne, joka vaikeuttaa kaupan tekemistä. Näissä ongelmatilanteissa jakautuminen on hyvä täsmälääke tekemään kaupan kohteena olevasta yrityksestä oikeanlaisen ja, mikä parasta, verotehokkaasti.

7.10.2021

Etätyöjuridiikkaa

Etätyöhön siirtyminen tapahtui maaliskuussa 2020 kovalla rytinällä eikä siinä sen kummempia ehtinyt kovin moni miettiä. Etätyöstä ei ole syytä tehdäkään kovin monimutkaista, mutta muutama perusjuttu pomon on syytä pitää mielessä etätyöasioissa. Työntekijän ja työnantajan työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet eivät muutu, vaikka työntekijä suorittaisi työtään toimiston sijaan etätyöpisteellään. Etätyössä toiset asiat vaikuttavat nousevat pinnalle enemmän kuin toiset. Ennakointi säästää monelta murheelta ja mitä avoimemmin asiasta on viestitty ja sovittu, sitä vähemmän etätyö aiheuttaa kitkaa.

7.10.2021

Kauppaoikeudellisen pysäyttämisoikeuden ja kuljetusoikeudellisen hallintaoikeuden dilemma

Kuljetukset ovat tärkeä osa kansainvälistä kauppaa – ilman yhtä ei ole toista. Oikeudellisia ongelmia syntyy kuitenkin usein kuljetusoikeuden ja kauppaoikeuden leikkauspisteessä, jota valaistaan artikkelissa pysäyttämisoikeuteen liittyvin esimerkein. Mitä tapahtuu, kun tavaran myyjä haluaa käyttää pysäyttämisoikeuttaan siinä vaiheessa, kun kauppatavara on jo rahdinkuljettajan hallussa?

7.10.2021

Tavat lopettaa osakeyhtiö

Usein esillä on kysymys siitä, kuinka osakeyhtiön toiminta voidaan lopettaa? Menettely ei ole vapaamuotoista vaan säännösten mukaan osakeyhtiön voi purkaa vain selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta.

7.10.2021

Kiinteistön ja kiinteistöyhtiön kauppaan kannattaa valmistautua huolella

Yksityissijoittajien välillä kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden kaupat ovat perinteisesti olleet välittäjävetoisia ja kauppaprosessit sekä kauppaan liittyvät asiakirjat melko yksinkertaisia. Jo pitkään jatkunut suurten ammattimaisten kiinteistösijoittajien määrän kasvu sekä erityisesti ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin asunto- ja kiinteistömarkkinoihin on kuitenkin olennaisesti muuttanut kiinteistökauppaprosessia moniulotteisemmaksi.

7.10.2021

Milloin kannattaa hakea verohallinnolta ennakkoratkaisua?

Ennakkoratkaisun hakeminen Verohallinnolta tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinto sitoo kätensä siltä ennakkoratkaisuhakemuksessa kysytyn yksittäisen asian verokäsittelyn osalta. Lähtökohtaisesti Verohallinnolle voi esittää ennakkoratkaisukysymyksiä verotuksen saralla lähes mistä tahansa, kuten yhtiön tuloverotuksesta, varainsiirtoverotuksesta taikka luonnollisen henkilön lahjaverotuksesta. Verovelvollinen, jonka verotusta asia koskee ja jolle määrättävään veroon ratkaisulla on välitön vaikutus, on oikeutettu esittämään verottajalle ennakkoratkaisukysymyksiä.

7.10.2021

Perittävän kuoleman jälkeinen jäämistösuunnittelu

Jäämistösuunnittelu mielletään useimmiten tapahtuvaksi testamenteilla tai elinaikana tehtävillä lahjoituksilla. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että varsin paljon on tehtävissä myös perittävän kuoleman jälkeen. Lesken ja perillisten toimin voidaan saada aikaan esimerkiksi merkittävää veroetua.

7.10.2021

Maksuhäiriömerkintöihin tulossa uudistuksia

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva uudistus on menossa eduskunnan käsittelyyn vielä kuluvan vuoden syksyllä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, mahdollisesti jo vuoden 2022 aikana.

29.4.2021

Konkurssimenettelystä

Mistä konkurssissa on tavallisen velkojan näkökulmasta kysymys?

19.3.2021

Asuinhuoneiston kunnossa tapahtuvat muutokset vuokra-aikana

Vuokralainen on lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Toisaalta vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston normaalista ja sopimuksenmukaisesta käytöstä.

19.3.2021

Osakkeenomistajan vastuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta

Vakuutusyhtiöt ratkaisevat vuosittain useita korvaushakemuksia, joissa vesivahingon syynä on (päihtyneenä) lattiakaivon päällä makaaminen suihkun ollessa päällä. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2016:33 pohtinut sitä, voiko myös osakkeenomistajalle syntyä korvausvastuu, mikäli vuokralainen aiheuttaa näin vahinkoa asunto-osakeyhtiölle?

21.2.2021

Ikäisekseen hyvässä kunnossa

Oman asunnon hankkiminen on useimmille elämän suurin ja tärkein hankinta. Suuret ennakko-odotukset ja toiveet eivät kuitenkaan aina toteudu odotetusti ja unelmien asunto saattaakin hetken asumisen jälkeen muodostua painajaiseksi asunnossa ilmenneiden puutteiden tai vikojen vuoksi. Tyypillisimmin asunnosta löytyy kaupanteon jälkeen kosteusvaurio, josta ostaja ei ole ainakaan omasta mielestään ollut tietoinen.

18.2.2021

Onko nyt yrityskaupan aika?

Olemme kohta vuoden ajan eläneet poikkeuksellisia aikoja, jotka ovat vaikuttaneet jokaisen arkeen ja myös monen terveyteen. Koronapandemian vaikutukset taloudessakin ovat olleet suuret, vaikka Suomi on selviytynyt monia muita maita paremmin. Mitkä ovat yrityskauppojen näkymät vuonna 2021?

18.2.2021

Konserniavustuksen hyödyntäminen yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyjen yhteydessä on hyvä miettiä, voidaanko konserniavustusta hyödyntää osana yritysjärjestelyä. Esimerkiksi osittaisjakautumisessa konserniavustuksen hyödyntäminen voi merkittävästi edesauttaa järjestelyn toteuttamista. Konserniavustusta voidaan käyttää syntyvän uuden konsernin tuloksentasauskeinona, mikäli kaikki konserniavustuslain säädetyt edellytykset täyttyvät sekä jakautuvan että vastaanottavan yhtiön osalta.

18.2.2021

Asianajajana nainen

Uusista asianajajista yli puolet, jopa 60 %, on naisia. Kuitenkin kaikista asianajajaliiton jäsenistä naisia on vain 34 %. Jotain siis tapahtuu joitain vuosia oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistumisen jälkeen ja naiset katoavat alalta. Asianajajaliitto teki aiheesta tutkimuksen ja ilmi kävi, että ylivoimaisesti tärkein syy alalta lähtemiseen on työn kuormittavuus – niin miehillä kuin naisilla. Tutkimuksen mukaan naisten alanvaihtoajatuksiin vaikuttavat paljon myös työn ja perheen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen vaikeus, alan arvot, joita ei koeta omiksi sekä työssä koetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat. Olen 37-vuotias nainen. Olen työskennellyt asianajoalalla yli 10 vuoden ajan. Minulla on yksi lapsi, jonka ainut lähivanhempi olen. Harrastan paljon liikuntaa ja tapaan säännöllisesti ydinperheeni jäseniä ja läheisiä ystäviäni. Tilastotietojen valossa minun pitäisi olla juurikin yksi niistä, joka on joskus harkinnut asianajoalalta katoamista ja lopulta myös siirtynyt muihin tehtäviin.

18.2.2021

Kilpailukieltosopimuksista maksettaviin korvauksiin tulossa muutoksia

Kilpailukieltosopimuksia koskeva työnantajan korvausvelvollisuus laajenee, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen kilpailukieltosopimuksia koskevan työsopimuslain säännöksen muuttamiseksi. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 12.11.2020, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

18.2.2021

Periytyvätkö vainajan velat?

Usein läheisen kuollessa kuulee muun surun keskellä läheisten murehtivan sitä, että miten vainajan velkojen käy. Vainajan velalla viittaan sellaisiin velkoihin, joiden oikeusperuste on syntynyt ennen vainajan kuolemaa. Velka ei lakkaa ihmisen kuolemaan. Kuolinpesän osakkaiden huoli siitä, että he joutuisivat omilla varoillaan maksamaan vainajan velan, on kuitenkin yleensä aiheeton.

18.2.2021

Osituksen sovittelu – väline kohtuuttomien tilanteiden oikaisemiseen

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai jos avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman johdosta, omaisuuden ositus tulee toimittaa, jos jompikumpi puolisoista tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Jos puolisoiden välillä on solmittu avioehtosopimus ja puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, omaisuuden osituksen sijaan toimitetaan puolisoiden omaisuuden erottelu.

18.2.2021

Osingon jakaminen in natura

Osinkoa voidaan jakaa myös niin, että osinko rahan sijasta maksetaan muuna omaisuutena. Artikkelissa tarkastellaan tällaiseen in natura osinkoon liittyviä yhtiö- ja vero-oikeudellisia erityispiirteitä.

18.2.2021

Vendor Due Diligence

Perinteisesti due diligence -tarkastuksella tarkoitetaan yrityskaupan kohteen ennakollista ostajan suorittamaa tarkastusta, jonka avulla ostaja varmistaa kohdeyrityksen oikeudellisen (ja samaan aikaan mahdollisesti myös esimerkiksi taloudellisen, operatiivisen ja verotuksellisen) tilanteen. Due diligence -tarkastuksen avulla ostaja kartoittaa kohdeyrityksen kauppaan sisältyvät mahdolliset riskit ja määrittää sellaisen kauppahinnan, jonka ostaja on valmis maksamaan kohdeyhtiöstä.

Näytä lisää