15.1.2021

Asiantuntijana oikeudenkäynnissä

Asiantuntijalla tarkoitetaan laissa henkilöä, jota kuullaan asiantuntemuksen perusteella oikeudenkäyntiasiaan liittyvistä tieteellisistä tai kokemukseen perustuvista lainalaisuuksista tai syysuhteista.

Asiantuntijan erottaa todistajasta se, että hän saa tietoa todistelun kohteena olevasta asiasta yleensä vasta oikeudenkäyntiaineiston tai katselmuksen perusteella, kun taas todistajalla on omakohtaista, havaintoihin perustuvaa tietoa jo ennen kuin tulevasta oikeudenkäynnistä edes tiedetään. Asiantuntijan voi nimetä joko asianosainen tai tuomioistuin. Käytännössä asiantuntijan nimeää lähes aina asianosainen. Tuomioistuimet hankkivat asiantuntijalausuntoja lähinnä eräissä lääketieteellistä selvitystä vaativissa oikeudenkäynneissä.

Asiantuntijan on lain mukaan oltava rehelliseksi ja alallaan taitavaksi tunnettu. Rehellisyyskriteeri täyttyy, jos henkilö ei ole syytteessä tai häntä ei ole tuomittu eräistä rikoksista, joiden katsotaan ilmentävän epärehellisyyttä. Taitavuuden selvittäminen on sen asianosaisen tehtävä, joka asiantuntijan oikeudenkäyntiin nimeää.

Asiantuntija antaa lausuntonsa kirjallisesti ja se toimitetaan tuomioistuimelle kirjallisten todisteiden yhteydessä. Asiantuntijaa voidaan myös kuulla oikeudenkäynnissä suullisesti, jos se on tarpeen asiantuntijalausunnon epäselvyyksien, puutteellisuuksien tai ristiriitaisuuksien poistamiseksi, jos tuomioistuin katsoo sen muusta syystä tarpeelliseksi tai jos asianosainen sitä pyytää eikä kuuleminen ole ilmeisen merkityksetöntä. Käytännössä suullisen kuulemisen tarpeellisuuden arvioi asiantuntijan nimennyt asianosainen. Asiantuntijan suullinen kuuleminen tapahtuu yleensä niin, että häntä kuulustelee ensin nimennyt asianosainen, tämän jälkeen vastapuoli ja tarvittaessa oikeuden puheenjohtaja voi vielä esittää kysymyksiä. Kuulemisessa asiantuntija voi käyttää tukena kirjoittamaansa lausuntoa ja myös muistiinpanojen käyttäminen on sallittua.

Asiantuntijalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio työstä ja ajanhukasta sekä korvaus tarpeellisista kuluista. Palkkioista ja kuluista vastaa asiantuntijan nimennyt asianosainen. Palkkioita voi tulla maksettavaksi myös asianosaisen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta.

Keitä asiantuntijoina sitten useimmiten kuullaan? Eniten oikeudenkäynnit työllistänevät tavarantarkastajia ja muita erityisesti rakennusalan teknisiä asiantuntijoita, tilintarkastajia sekä kiinteistönvälittäjiä.

Matti Kökkö

osakas, asianajaja