27.9.2016

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen korvausvastuu

Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset koostuvat useimmiten yhtiön osakkaiden keskuudesta valituista hallituksen jäsenistä, jotka ovat kiinteistönpidon ja yhtiöhallinnon kannalta niin sanottuja maallikoita eli ei-ammattilaisia. Hallitukseen lähteminen voi tuntua tavallisesta osakkeenomistajasta arveluttavalta siihen liittyvän vastuun johdosta. Vastuuta ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä huolellinen toiminta riittää.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat yhtiön toiminnan organisointi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelu. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Asunto-osakeyhtiössä voi olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai jos yhtiökokous niin päättää. Mikäli isännöitsijä on valittu, yhtiön päivittäisen hallinnon hoitaminen kuuluu isännöitsijän tehtäviin, ja hallituksen tehtävänä on isännöitsijän toimien valvonta ja ohjeistaminen. Jos isännöitsijää ei ole valittu, myös niin sanottu juokseva hallinto kuuluu hallituksen tehtäviin. Valitsemalla yhtiöön isännöitsijä merkittävä osa asunto-osakeyhtiön hallintoon kuuluvista tehtävistä saadaan siirrettyä ammattilaisen hoidettavaksi. Ammatti-isännöitsijän valinta onkin hyvin tavanomaista lukuun ottamatta vain muutaman huoneiston käsittäviä pienyhtiöitä.

Hallituksen on asunto-osakeyhtiölain mukaan huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallituksen jäsenellä on siten niin sanottu yleinen huolellisuusvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Jos hallitukseen kuuluva henkilö rikkoo tätä velvollisuuttaan, hän on velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheuttamansa vahingon. Yhtiön lisäksi vahingonkorvausvastuu voi joissakin tilanteissa kohdistua myös yhtiön osakkaaseen tai ulkopuoliseen tahoon.

Hallituksen jäsenyys ei edellytä erityisasiantuntemusta oikeudellisista, taloudellisista tai rakennusteknisistä asioista, vaan tarvittaessa hallitus kääntyy asiantuntijoiden puoleen. Kun yhtiölle on valittu ammatti-isännöitsijä ja isännöinnistä on tehty kattava sopimus, hallituksella on oikeus luottaa siihen, että isännöitsijä hoitaa sille kuuluvat tehtävät ammattitaitoisesti. Hallituksen jäsenet täyttävät tehtävänsä silloin, kun yhtiön hallintoa seurataan ja ohjataan jatkuvasti. Kun epäkohtia ilmenee, niihin tulee puuttua ryhtymällä riittäviin toimiin epäkohtien korjaamiseksi.

Vaikka hallitukselle kuuluvat tehtävät ovat vastuullisia, yhtiön osakas, jolla ei ole tehtävien hoitamiseen liittyvää erityistä ammattitaitoa, selviytyy tehtävästä hyvin, kun toimii huolellisesti. Riittävänä huolellisuutena voidaan yleisesti pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on hankittu asianmukaiset tiedot tai selvitykset ja päätös tai muu toimi perustuu niiden pohjalta tehtyyn asianmukaisen harkintaan. Huolellisuuskriteerin on katsottu täyttyvän silloin, kun hallituksen jäsen toimii niin kuin huolellinen henkilö toimisi vastaavissa olosuhteissa.

Johanna Karvinen