21.2.2024

Erilajiset osakkeet

Yhtiön osakkeet tuottavat pääsääntöisesti yhtiössä yhtäläiset oikeudet osakeyhtiölain mukaan. Yhtiöjärjestykseen voidaan kuitenkin ottaa määräys, että osakkeet ovat erilaisia oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan. Osakkeiden erilajistamista voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa yhtiölle hankitaan rahoitusta sijoittajilta.

Osakkeiden erilajisuus tehdään usein niin, että erilajisuus näkyy osakkeelle maksettavan tuoton määrässä, maksunsaantiasemassa yhtiön varoja jaettaessa taikka osakkeen tuottamassa äänimäärässä. Osakkeiden eri lajit ja määrä tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Myös osakelajien muuntaminen toisen lajisiksi on mahdollista, jos siitä on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Osakkeet voivat tuottaa siten esimerkiksi erilaisen oikeuden osinkoon. Osinko-oikeudessa voidaan huomioida muun muassa osakkeenomistajan työnteko. Osakkeet voivat olla myös erilajisia äänioikeudeltaan. Lain mukaan pääsääntönä on, että osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksissa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että osake oikeuttaa useaan ääneen tai se on kokonaan äänivallaton taikka äänivaltaa on rajoitettu tiettyihin asioihin. Osakelajit voidaan muodostaa myös esimerkiksi näiden yhdistelmästä niin, että äänivallaton osake oikeuttaa parempiin taloudellisiin oikeuksiin. Osakkeiden erilajistaminen mahdollistaa monenlaisia ratkaisuja.

Lyhyesti loppuun voidaan vielä todeta, että osakkeenomistajilla on suhteellisen laaja sopimusvapaus sopia erilajisista osakkeista, mutta määräykset eivät kuitenkaan saa olla lain taikka hyvän tavan vastaisia. Lisäksi osakkeiden erilajistamisessa tulee muistaa päätöksentekoon liittyvät säännöt. Erityistä huomiota tulee kiinnittää päätöksiin, joissa vaaditaan määräenemmistö osakelajeittain