7.10.2015

Espanjan verottaja joutuu palauttamaan perintöveroa myös suomalaisille

EU:n tuomioistuin teki syyskuussa merkittävän päätöksen, jonka perusteella Espanjan ulkopuolella asuvat Espanjassa sijaitsevaa omaisuutta perineet ja Espanjaan perintöveroa maksaneet henkilöt voivat tiettyjen edellytysten täyttyessä hakea maksamansa perintöveron takaisin joko osittain taikka jopa kokonaan.

Espanja on perinteisesti perintöverottanut Espanjan ulkopuolella asuvia EU-kansalaisia ankarammin kuin Espanjassa asuvia EU-kansalaisia. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että Suomessa asuva Suomen kansalainen on joutunut maksamaan Espanjassa perimästään omaisuudesta merkittävästi enemmän perintöveroa kuin Espanjassa asuva olisi joutunut maksamaan.

Nyt tämä EU-kansalaisia eriarvoisesti kohteleva käytäntö on todettu EU-oikeuden vastaiseksi. Euroopan unionin tuomioistuin nimittäin antoi 3.9.2014 Espanjaan kohdistuvan langettavan tuomion, jonka mukaan Espanja ei ole täyttänyt EU-oikeuden mukaisia velvoitteitaan määrätessään Espanjan ulkopuolella asuville EU-kansalaisille Espanjassa peritystä tai perintönä luovutetusta omaisuudesta suuremman perintöveron kuin Espanjassa asuville. Espanjan menettelyn on katsottu loukkaavan EU-kansalaisten yhdenvertaisuutta. Näin ollen Espanjan on muutettava lainsäädäntöään ja perintöverotustaan vastaamaan, mitä tuomiossa on määrätty. Tämän lisäksi Espanja joutuu palauttamaan liikaa perittyjä perintöveroja Espanjan ulkopuolella asuville EU-kansalaisille eri tietojen mukaan arviolta noin 500 miljoonaa euroa.

Merkittävää asiassa on, että suomalaistenkin liikaa maksamia perintöveroja voidaan vaatia maksettavaksi takaisin joko kokonaan taikka osittain. Perintöveroa voidaan hakea maksettavaksi takaisin, mikäli perillinen on maksanut perintöveroa Espanjaan viimeisen neljän vuoden aikana, perinnönjättäjällä tai perillisellä on kotipaikka muualla kuin Espanjassa ja perillinen on suoraan alenevassa taikka ylenevässä sukulaisuussuhteessa perinnönjättäjään taikka perinnönjättäjän puoliso. On myös mahdollista, että neljää vuotta vanhemmat perintöverot voivat olla palautettavissa normaaleista vanhentumisajoista poiketen. Tämä edellyttänee kuitenkin asian viemistä paikallisen oikeuden käsiteltäväksi ja mahdollisesti uutta EU-tuomioistuimen ratkaisua vanhentumissäännösten määrittämiseksi.

Palautettavan perintöveron määrä riippuu monesta eri seikasta. Tällaisia ovat mm. suhde perinnönjättäjään, omaisuuden laatu sekä kunta taikka itsehallintoalue, jossa omaisuus sijaitsee. Palautettavan perintöveron määrä lasketaankin aina kussakin yksittäistapauksessa erikseen.

Ulkomaille maksetusta perintöverosta Suomessa saadun hyvityksen kohtelu palautustilanteissa

Mikäli suomalainen on joutunut maksamaan perintöveroa sekä Suomeen että ulkomaille, saa Suomeen maksetusta perintöverosta hyvitystä määrän, mitä perillinen on joutunut maksamaan samasta omaisuudesta ulkomaille perintöveroa. Tällaisen veron hyvittämisen edellytyksenä on, että

  • omaisuuden saaja asui Suomessa verovelvollisuuden alkaessa
  • perinnöstä on maksettu veroa vieraalle valtiolle
  • samasta omaisuudesta määrätään tai on määrätty perintö- tai lahjaveroa Suomessa.

Suomen veroviranomaisten kanta perintöveron palauttamisen verovaikutuksista Suomessa ei ole vielä tiedossa, mutta oletettavaa on, että mikäli Espanjan veroviranomaiset palauttavat suomalaisille heidän Espanjan valtiolle maksamiaan perintöveroja, joista on aikanaan saatu Suomessa hyvitys, joudutaan saatu hyvitys maksamaan todennäköisesti takaisin.

On kuitenkin tilanteita, joissa perintöveron palauttaminen Espanjassa ei vaikuta hyvityksen palauttamiseen Suomessa. Näin esimerkiksi silloin, kun asunnon Espanjassa omistaneet puolisot tekevät Espanjassa keskinäisen omistusoikeustestamentin, jossa siellä olevan omaisuuden perii leski, mutta vainajan omaisuuden Suomessa perivät rintaperilliset normaalin perimysjärjestyksen mukaan. Tällöin leski ei maksa Suomeen lainkaan perintöveroa, joten hänen Espanjaan maksamaansa perintöveroa ei siten ole myöskään Suomessa hyvitetty. Tällöin Espanjan veroviranomaisten palauttamaa perintöveroa ei tarvitse maksaa Suomeen takaisin.

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja