26.2.2020

Hallituksen jäsen, vältä henkilökohtainen vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja joutuvat tekemään päätöksiä, joihin sisältyy riskiä. Äärimmäinen riskin välttäminen ei ole hyvää johtamista ja on omiaan estämään yhtiön kehittämisen. On löydettävä tasapaino, jossa haastavissakin tilanteissa päätökset tehdään huolellisesti.

Osakeyhtiölain mukaan huonoista päätöksistä ei seuraa korvausvastuuta, mikäli päätös on tehty huolellisella harkinnalla. Talouselämä on täynnä tilanteita, joissa jälkeenpäin on todettu, että päätös on ollut epäonnistunut ilman, että se aiheuttaa korvausvastuuta.

Milloin toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenellä on korvausvastuu?
Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenen on korvattava yhtiölle aiheuttamansa vahinko, jos

  1. vahinko on aiheutettu hallituksen jäsenen toimessa,
  2. toiminta on osakeyhtiölaissa säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaista ja
  3. huolellisuusvelvollisuuden rikkominen on ollut tahallista tai huolimatonta.

Toimitusjohtajan korvausvastuu määräytyy samalla tavoin.
Osakkeenomistajalle tai ulkopuoliselle kolmannelle korvausvastuu syntyy, mikäli vahinko on aiheutettu rikkomalla osakeyhtiölakia muutoin kuin ns. yleisen huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönnillä ja mikäli rikkominen on tahallista tai huolimatonta.

Onko päätös tehty huolellisesti?
Hallituksen toiminnan huolellisuutta arvioidaan aina jälkikäteen, usein pitkänkin ajan kuluttua, kun on jo selvinnyt, mitä päätöksistä on seurannut. Tuolloin korvausvastuuta vaativalla on jo tiedossaan tapahtuneet seuraamukset ja mahdollinen vahinko, mutta ei useinkaan tietoa siitä, millä tavalla toimiva johto on päätynyt tekemiinsä ratkaisuihin. Suomessa on totuttu laatimaan pöytäkirjat niin, että niihin lyhyesti kirjataan päätöksen sisältö, mutta varsin harvoin käydään läpi eri päätösvaihtoehtoja tai perustellaan tehtyjä päätöksiä. Oma neuvoni hallituksen jäsenille on se, että mikäli vähääkään on aavistusta siitä, että päätös sisältää taloudellisia riskejä yhtiölle tai jollekin kolmannelle, kirjoittakaa päätöksen mahdolliset vaihtoehdot ja perustelut aina näkyviin. Kirjauksilla pystytään jälkikäteen osoittamaan, että päätös on tehty huolellisesti, vaikkakin lopputulos olisi huono.

Miksi hallinnon vastuuvakuutus?
Vastuuvakuutus kattaa henkilökohtaista korvausvastuuta, joka aiheutuu toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen laiminlyönneistä näiden hoitaessa tehtäväänsä. Vakuutus korvaa vain varallisuusvahinkoja, ei henkilö- tai esinevahinkoja. Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu määritellään vakuutuskirjaan merkityissä ehdoissa. Yleisesti ottaen korvausten kattavuus on varsin hyvä ja korvauskäytäntöä löytyy melko runsaasti, joskaan vakuutusyhtiöt eivät niitä julkaise.

Hallinnon vastuuvakuutus toimii myös oikeusturvavakuutuksena eli korvaa oikeudenkäyntikuluja niissä riitatilanteissa, joissa yhtiö, osakkeenomistaja tai joku ulkopuolinen vaativat toimivalta johdolta henkilökohtaista vahingonkorvausta. Vakuutusyhtiöt mielellään ovat aktiivisia tällaisissa oikeudenkäynneissä, koska ne pahimmassa tapauksessa saattavat joutua korvaamaan sekä huolimattomuudella aiheutetun vahingon että myös oikeudenkäyntikulut.

Olen kouluttanut ja toiminut puheenjohtajana Turun Kauppakamarin HHJ-kursseilla yli 10 vuoden ajan ja käynyt hallinnon vastuuvakuutuksesta paljon keskusteluja ja kuullut myös paljon kritiikkiä. Kun on väitetty, että vastuuvakuutuksilla ei ole merkitystä eivätkä ne korvaa syntyneitä vastuuvahinkoja, tutkin kaikkien markkinoilla toimivien yleisimpien vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot ja totesin, että korvauskattavuus on varsin hyvää. Tämän ovat keskusteluissaan vahvistaneet myös eri vakuutusyhtiöiden edustajat.

Korvausrajoitukset
Vakuutus ei korvaa sellaiselle osakkeenomistajalle aiheutettua vahinkoa, joka omistaa merkittävän osan osakeyhtiön osakkeista ja tai äänivallasta. Eri vakuutusyhtiöillä on hieman erilaisia määrityksiä kyseiselle valta-asemalle vaihdellen noin 25–50 %:n välillä. Mikäli vahingon aiheuttaja itse omistaa merkittävän osan yrityksestä tai vahingonkärsijänä on aiheuttajan lähipiiri, rajataan nämä useimmiten myös korvausvastuun ulkopuolelle. Työsopimuksen, työsopimuslain tai tasa-arvolain rikkominen ovat myös useimmiten korvausvastuun ulkopuolella.

Törkeällä huolimattomuudella tai rikoksella aiheutettua vahinkoa ei myöskään korvata. Tästä esimerkkinä on Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2016:58, jossa kyse oli ympäristörikoksesta. Rajanvedot ovat vaikeita, Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteen hallituksen jäseniä vastaan, mutta Vaasan hovioikeus ja sittemmin myös Korkein oikeus äänin 4-1 tuomitsivat osakeyhtiön hallituksen jäsenet vastuuseen ympäristörikoksesta. Tällaisiin tapauksiin vastuuvakuutus ei auta, vaan henkilökohtainen korvausvastuu tulee hoidettavaksi muulla tavoin.

Onko vakuutus kallis?
Oman kokemukseni perusteella vastuuvakuutuksen kustannukset ovat hyvin maltillisia. Maksun suuruuteen vaikuttavat yrityksen toimiala, liikevaihto, taloudellinen tilanne sekä vakuutuskorvauksen enimmäismäärä ja toisaalta omavastuun määrä. Omavastuuta ja korvauskattoa säätämällä löytyy järkevä kustannustaso.

Erilaisia toimivan johdon henkilökohtaisen vastuun mittaamistilanteita
Mikäli yhtiön oma pääoma on menetetty eikä tätä ole ilmoitettu kaupparekisteriin, on henkilökohtaisen korvausvastuun riski suuri.

Yhtiön talouden hoito ja kirjanpidon huolellinen hoitaminen, erityisesti sen organisointi, on aina toimivan johdon vastuulla.

Usein yritysten kriisitilanteissa erilaiset varojenjakotoimenpiteet ja yhtiön sekä sen lähipiirin välillä tehdyt oikeustoimet joutuvat jälkikäteen tarkkaankin tutkintaan ja ovat oikeuskäytännössä saattaneet aiheuttaa henkilökohtaisen korvausvastuun. Näitä aihealueita koskevat päätökset on tehtävä erityisellä huolellisuudella ja kirjattava pöytäkirjoihin perusteluineen.

Yhteenveto
Maltillisuus ja talonpoikaisjärki ovat hyviä ominaisuuksia hallituksen jäsenelle. Päätöksenteko tapahtuu vain käytettävissä olevilla tiedoilla, vasta tulevaisuus osoittaa, ovatko päätökset olleet hyviä. Osoita huolellinen toimintasi pöytäkirjamerkinnöillä kirjaamalla niihin päätöksentekotilanteessa käytettävissä olleet vaihtoehdot ja ratkaisujen perustelut.

Mikäli et ole merkittävä omistaja, varmista aina, että yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle, hallitukselle ja mahdolliselle hallintoneuvostolle hallinnon vastuuvakuutuksen. Huolellisinkaan toiminta ei aina estä sitä, että tekevälle sattuu vahinkoja. Riskien minimoiminen ei ole hallituksen tehtävä, vaan menestyksekäs yritystoiminta edellyttää aina hallittujen riskien ottamista.

Harri Lukander

asianajaja