27.9.2016

Henkivakuutusten veroetu muutospaineen kourissa

Vakuutuskorvaus tai siihen liittyvä taloudellinen tuki on perintöverosta vapaa siltä osin kuin kunkin edunsaajan tai perillisen samasta kuolemantapauksesta johtuva vakuutuskorvaus tai taloudellinen tuki on enintään 35 000 euroa. Verovapauden saamisen edellytyksenä ei ole edunsaajan perillisasema, mutta edunsaajan on oltava säädetyssä suhteessa perittävään. Lesken saaman verovapaan korvauksen määrä on puolet lesken saamien korvausten yhteismäärästä, kuitenkin aina vähintään 35 000 euroa.

Voimassa oleva verovapaussäännös on mahdollistanut verosuunnittelussa käyttökelpoisen välineen veroedun saamiseksi. Veroedun piiriin kuuluvat vakuutukset ovatkin olleet suosittuja ja niihin on sitoutunut iso määrä sijoitusvarallisuutta. Veroedun piiriin kuuluvia riskihenkivakuutuksia on toisaalta pidetty sosiaalipoliittisesti perusteltuna vakuutusmuotona.

Valtiovarainministeriössä on valmistelussa lainmuutos, joka toteutuessaan johtaa vakuutuskorvausten osittaisen verovapauden poistumiseen. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta ja lakia sovellettaisiin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain tultua voimaan. Lainmuutos koskisi muun ohella säästöhenkivakuutuksia ja riskihenkivakuutuksia mukaan lukien työntekijöiden ryhmähenkivakuutukset. Muutoksella olisi siten vaikutus käytännössä kaikkiin työntekijöihin ryhmähenkivakuutuksen kautta.

Lainmuutosta on perusteltu yhdenvertaisuus- ja sijoitusneutraalisuusnäkökohdilla. Veroedun piiriin kuuluvien korvausten kilpailuetu muihin sijoitustuotteisiin verrattuna halutaan poistaa.
Muutoksen johdosta syntyvä veropohjan laajennus ja lisätuotto on tarkoitus käyttää veroasteikkojen kevennykseen. Perintö- ja lahjaverotusta on suunniteltu kevennettävän veroasteikkojen kaikissa portaissa.
Valtiovarainministeriön esitys on saanut ristiriitaisen vastaanoton ja muutosesitys on saanut vastarintaa esimerkiksi ammattiliitoissa. Varsinkin veronkiristyksen ulottaminen palkansaajien ryhmähenkivakuutukseen on nostattanut tunteita, sillä tätä vakuutusta ei ole pidetty sellaisena sijoitusmuotona, johon kohdistuisi verosuunnittelua.

Tuleva syksy näyttää, minkälaisen muodon valtiovarainministeriön esitys lopulta saa.

 

Matti Huttunen

osakas, asianajaja