8.10.2013

Immateriaalioikeudet ja IT-sopimukset yrityskaupassa

Yrityskaupoissa, joissa kohteena ovat yrityksen osakkeet tai liiketoiminta, siirtyy usein myös immateriaalioikeuksia. Lisäksi yrityskaupoissa saattaa siirtyä myös käyttöoikeuksia esim. tiettyyn liiketoimintaa ohjaavaan ja tukevaan tietojärjestelmään tai ohjelmistoon.

Samanlainen tilanne on myös ulkoistamistilanteissa, missä yritys siirtää omassa organisaatiossa toteuttamansa toiminnon ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi. Nämä toiminnot eivät yleensä kuulu yrityksen ydintoimintaan, vaan ovat lähinnä sitä tukevia, mutta voivat olla hyvinkin merkittävässä asemassa (esim. laskutus, logistiikka, kirjanpito, tietohallinto). Yleensä näitä toimintoja ohjaavat ja tukevat erilaiset tietokoneohjelmistot, joihin liittyy erilaisia käyttöoikeuksia ja sopimuksia.

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ovat ns. aineettomia oikeuksia, jotka antavat oikeudenhaltijalle tai teoksen luojalle yksinoikeuden käyttää ja hyödyntää keksintöä, teosta, tavaramerkkiä tms. Immateriaalioikeuksia ovat mm. patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit, toiminimet ja tekijänoikeudet. Erityisen tärkeää on, että kyseiset oikeudet selvitetään yrityskauppaa edeltävässä ennakollisessa tarkastuksessa (legal due diligence).

Immateriaalioikeuksien osalta on selvitettävä mm:

  •  kenelle oikeudet kuuluvat,
  •  mitä oikeuksia yrityksen käytössä on,
  •  yrityksen muille myöntämät käyttöoikeudet,
  •  millä alueella yksinoikeus on voimassa,
  •  kuinka kauan yksinoikeus on voimassa ja
  •  vireillä olevat oikeutta koskevat riidat.

IT-sopimukset

Yrityskauppoihin ja ulkoistamistilanteisiin liittyy lähes aina myös sopimuksia, joiden mukaisesti yrityksellä on esim. lisenssisopimuksen perusteella käyttöoikeus tietokoneohjelmistoon. Koska kyse on sopimussuhteesta, jossa toisena osapuolena aineettoman oikeuden oikeudenhaltija (lisenssinantaja), ei käyttöoikeus yleensä siirry automaattisesti yrityskaupassa myyjältä ostajalle. Lisenssisopimuksessa oleva ehto saattaa nimenomaisesti kieltää käyttöoikeuden siirron tai siihen tarvitaan lisenssinantajan kirjallinen etukäteinen suostumus. Siirtoa koskevissa ehdoissa saattaa konsernin sisäinen siirto olla mahdollinen. Lisäksi lisenssinantajalta voidaan edellyttää, että suostumusta siirtoon ei saa evätä ilman perusteltua syytä. Tämä ei koske yrityskauppaa, jossa kaupan kohteena ovat yrityksen osakkeet, koska normaalisti tällöin ei sopimusosapuoli vaihdu.

Jos yrityksellä on lisensoituja käyttöoikeuksia ja niihin liittyviä palvelusopimuksia (esim. ylläpito- ja käyttöpalvelusopimus), on näiden sopimusten siirrettävyys tarkastettava ja pyydettävä lisenssinantajalta tai palvelun tarjoajalta kirjallinen suostumus ennen liiketoiminnan kauppaa tai ulkoistamista. Riskinä on, että myöhemmässä vaiheessa lisenssinantaja tai palveluntoimittaja kieltäytyy siirrosta tai vaatii siitä korvauksen, jolloin tämä saattaa tarpeettomasti vaikeuttaa neuvotteluja tai muodostua jopa koko järjestelyn esteeksi.