Artikkelit

8.3.2023

Konkurssipesän esittämä takaisinsaantivaatimus

Monilla yrityksillä on jäänyt pahimmalta pandemia-ajalta siirrettyjä ja maksamattomia velvoitteita, joiden lyhentäminen on pikkuhiljaa alkanut. Samanaikaisesti lainakorkojen ja yleisten hintojen nousu niin ruuan kuin sähkönkin osalta on väistämättä johtanut ja johtaa siihen, että kotitalouksilla on vähemmän rahaa käytettävissään. Tämä yhtälö näkyy vähentyvänä kassavirtana eri alojen yrityksissä ja saattaa kasata velvoitteita osalle yrityksistä siten, että kaikki eivät niistä kykene selviytymään. Jotain viitteitä on siitä jo ollut, että konkurssien määrä voisi lähitulevaisuudessa olla noususuhdanteinen.

21.2.2022

Miten konkurssipesästä jaetaan varoja velkojille?

Konkurssipesien hoitaminen on vuosikymmenet ollut yksi asianajotoimistomme perusosaamisalueista. Konkurssipesiä tulee hoidettavaksemme useita kymmeniä vuodessa. Yleisin kysymys velkojilta on, minkä suuruinen jako-osuus voisi olla ja milloin jako-osuuksia maksetaan.

29.4.2021

Konkurssimenettelystä

Mistä konkurssissa on tavallisen velkojan näkökulmasta kysymys?

2.2.2021

Saneerausvelallinen sopimuskumppanina

Sopimuskumppanin kaupparekisteriotteeseen on ilmestynyt alaotsikko "saneerausmenettely". Mitä se tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on sopimuskumppanin velvoitteiden hoitamiseen? Voiko, pitääkö tai kannattaako erityisiin toimenpiteisiin ryhtyä?

1.2.2021

Elinkeinon- tai ammatinharjoittajan velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia muutettiin 1.1.2015. Lakimuutoksen yhteydessä tuli mahdolliseksi tietyin edellytyksin järjestellä yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan yksityistalouden velkojen lisäksi myös hänen elinkeinotoimintaansa liittyvät velat. Aiemmassa laissa velkajärjestelyn piiriin eivät sisältyneet elinkeinotoimintaan kuuluvat velat, eikä niitä näin ollen voitu ottaa huomioon.

26.2.2020

Miten vakuudelleni käy asiakkaan konkurssissa?

Velkojien saatavia turvaavat vakuudet voidaan karkeasti jakaa omistukseen perustuviin vakuuksiin sekä omaisuuteen kohdistuviin panttioikeuksiin. Konkurssitilanteessa kumpikin vakuustyyppi voi olla velkojalle erittäin hyödyllinen, mutta suhteessa konkurssimenettelyyn ne poikkeavat selvästi toisistaan.

3.10.2018

Yksityinen elinkeinonharjoittaja yrityssaneerauksessa

Termi ”yrityssaneeraus” voi usein harhaanjohtavasti viitata siihen, että menettelyyn voivat päästä vain niin sanotut juridiset yksiköt eli oikeushenkilöt. Yleinen kielenkäyttö ei nimittäin helposti taivu pitämään esimerkiksi yksityistä elinkeinonharjoittajaa yrityksenä eikä tämän toimintaa yritystoimintana. Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaan kuitenkin myös yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat olla saneerausmenettelyn kohteena.

7.2.2017

Yrityssaneerauksen ei tarvitse kestää kuukausia

Taloudellisissa vaikeuksissa olevan tai niihin joutumassa olevan yrityksen pelastaminen yrityssaneerausmenettelyn avulla koetaan usein kovin hitaaksi ja kalliiksikin menettelyksi, josta saattaa koi-tua yritykselle myös imagohaittaa ja konkreettisia ongelmia suhteessa sidosryhmiin. Ongelmat johtuvat usein siitä, että yrityssaneeraukseen hakeudutaan liian myöhään kovalla kiireellä ja puutteellisesti valmistautuneena. Saneeraushakemuksen valmistelun aloittamisesta siihen hetkeen, kun saneerausohjelma käräjäoikeudessa vahvistetaan, kuluu yleensä yli puoli vuotta, usein vuodenkin verran.

8.10.2013

Vapaaehtoinen saneeraus

Kun yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, on järkevää ensiksi omin toimenpitein pyrkiä vaikuttamaan asioiden paranemiseen. Resurssien mitoittaminen mahdollista kysynnän pienenemistä silmällä pitäen sekä aktiivinen yhteydenpito velkojiin voivat olla riittäviä toimia ilman, että yrityssaneerauslain mukaiseen menettelyyn tarvitsee ryhtyä konkurssista puhumattakaan.

8.10.2013

Yrityssaneeraus – vakavasti otettava vaihtoehto

Yrityssaneeraus on merkittävä apuväline taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneille yrityksille. Yrityssaneerauksella tarkoitetaan tuomioistuimen päätöksen perusteella toteutettavaa saneerausmenettelyä, jonka aikana yritykselle luodaan useita vuosia kestävä saneerausohjelma.

8.10.2013

Avaimia yrityssaneerauksen onnistumiseen

8.10.2013

Kun rahat eivät riitä – yrityssaneerauksestako apua?

"Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, eihän tässä muukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä jukulauta, kun ei rahat riitä jukulauta."

8.10.2013

Saneerausohjelmat taantuman kourissa

Globaalin taantuman jyrkkyys ja syvyys on yllättänyt suurimman osan ekonomisteista lähes kaikkialla. Riittäviä ennustajanlahjoja ei ole ollut myöskään yrityssaneerausohjelmia laatineilla selvittäjillä ja konsulteilla. Vaikka tuomioistuinmenettelyssä vahvistettavat yritysten saneerausohjelmat yleensä pyritään laatimaan varovaisesti varautuen myös huonompiin vuosiin, on pelättävissä, että varsin useat saneerausohjelmat ovat yritysten tuotteiden ja palvelujen kysynnän voimakkaasti heikentyessä saneeratuille yrityksille liian tiukkoja. Mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä?