8.10.2013

Kannattaako osakeyhtiön hallituksen jäsenen ottaa vastuuvakuutus?

Osakeyhtiön hallituksen jäsenyys on vastuullinen tehtävä siinä mielessä, että siitä saattaa aiheutua vahingonkorvausvastuu. Vastuu voi olla yhtiötä kohtaan tai kolmatta kohtaan. Vastuun määrää on mahdollista rajata ottamalla vastuuvakuutus. Kannattaako sellainen ottaa?

Huolellisuusvelvoite
Hallituksen jäsenen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Tämä määräys tulee suoraan osakeyhtiölaista.

Hallituksen jäsen joutuu aika ajoin tekemään päätöksiä niin epävarmassa ympäristössä, että päätöksen seurauksia ei aina ole mahdollista ennustaa. Osakeyhtiön tarkoituksena on lähtökohtaisesti tuottaa voittoa ja tämä pitää sisällään myös sen, että riskipitoisia päätöksiä on tehtävä. Aina ei voi pelata varman päälle ja päättämättömyys usein tarkoittaa huonoa päätöstä.

Hallituksen jäsen joutuu parhaalla käytettävissä olevalla tiedolla ja näkemyksellä tekemään päätöksen, mikä jälkikäteen saattaa osoittautua vääräksi. Tästä ei kuitenkaan sinänsä aiheudu vahingonkorvausvelvollisuutta, vaan huonoja päätöksiä saa tehdä, kunhan ne ovat päätöksentekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella tehtyjä ja perusteltuja. Perustelut kannattaa mahdollisimman usein kirjata auki, jolloin asioita jälkikäteen tarkasteltaessa huolellisuusvelvoitteen täyttyminen on helpompi havaita. Jos joku väittää hallituksen jäsenen menetelleen huolimattomasti, on jäsenen itsensä osoitettava, että on noudattanut huolellisuusvelvoitettaan. Kysymyksessä on harvinaislaatuinen, käännetty todistustaakka.

Vastuu yhtiötä ja kolmatta kohtaan
Hallituksen jäsen voi olla vahingonkorvausvastuussa yhtiötä kohtaan, mikäli ei ole menetellyt huolellisesti edistäen yhtiön etua. Lisäedellytyksenä on, että vahinko on aiheutettu hallituksen jäsenen toimessa ja että huolellisuusvelvoitteen rikkominen on ollut tahallista tai huolimatonta.

Vastuu kolmatta kohtaan voi syntyä, mikäli vahinko on aiheutettu rikkomalla osakeyhtiölakia muulla tavoin kuin pelkkää huolellisuusvelvoitetta tai rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä ja että rikkominen on ollut tahallista tai huolimatonta.

Tyypillisiä hallituksen jäsenen vastuun aiheutumistilanteita
Hallituksen jäsenen vastuuta arvioidaan aina jälkikäteen, jolloin on jo tiedossa, mitä hallituksen päätökset ovat aiheuttaneet. Arvioitsija ei voi tietää esimerkiksi päätöksen perusteluja päätöksentekotilanteessa, ellei niitä kirjata näkyviin. Tämän vuoksi suosittelenkin aina perustelujen kirjaamista.

Hallituksen vastuulla on aina esimerkiksi oman pääoman riittävyys kirjanpidon huolellinen hoitaminen ja erilaiset varojenjakotilanteet yhtiöstä. Mikäli näistä aiheutuu vahinkoa joko yhtiölle tai ulkopuolisille tulee vastuu mitattavaksi. Samoin yhtiön ja sen lähipiirin välisiä oikeustoimia tarkastellaan aina kriittisesti. Näissä tilanteissa pitää noudattaa korostettua huolellisuusvelvoitetta.

Mitä vastuuvakuutus korvaa
Olen tutkinut If:n, Tapiolan, Pohjolan ja Fennian vastuuvakuutusehdot pääpiirteittäin. Vakuutus kattaa Suomessa tehdyt korvausvaatimukset. Melkein kaikki vakuutukset rajaavat korvausvastuun pois tilanteissa, joissa hallituksen jäsen omistaa merkittävän osan yhtiön osakkeista, eräs käytetty raja on 20 prosenttia.

Samoin korvauksesta rajataan pois lähipiiriyhtiöt kuten esimerkiksi konsernin yhtiöt.

Vakuutuksesta korvataan varallisuusvahinko, ei henkilö- tai esinevahinkoja.

Korvattavuus edellyttää myös, että vahinko on aiheutettu vain huolimattomuudella, törkeä huolimattomuus ja tahallisuus on rajattu korvausvastuun ulkopuolelle. Myös rikosvahingot on aina rajattu korvausvastuun ulkopuolelle.

Jokaisessa vakuutuksessa on myös omavastuuosuus, jonka määrä korreloi suoraan vakuutusmaksun tasoon eli pieni omavastuu tarkoittaa aina suurempaa vakuutusmaksua.

Vakuutusyhtiö haluaa aina olla vaikuttamassa vahingon määrän määrittelemiseen ja varaa usein mahdollisuuden neuvotella suoraan vaatijan kanssa.

Vastuuvakuutus korvaa yleensä myös oikeudenkäyntikulut toimien siten oikeusturvavakuutuksena.

Kannattaako vakuutus ottaa?
Mikäli toimit hallituksessa muutoin kuin merkittävänä omistajana, kannattaa vakuutus aina ottaa. Maksut ovat yleensä kohtuullisia ja vakuutusehtojen mukaan korvattavuusalue on kuitenkin merkittävä. Oikeuskäytäntöä aihealueelta on erittäin vähän eli ilmeisesti korvauksista ei vielä ole paljon riidelty. Tämän vuoksi kannanottoni perustuu puhtaasti vakuutusehtoihin, jotka kuitenkin ovat ensinnäkin aika yhteneviä eri vakuutusyhtiöiden kesken ja mielestäni antavat sellaisen vakuutusturvan, kuin vastuuvakuutuksen kuuluukin antaa. Eri yhtiöiden välillä on kuitenkin joitakin eroja, jotka kannattaa tarkistaa ennen vakuutuksen ottamista. Vakuutusmaksun maksaa säännönmukaisesti aina se yhtiö, jonka hallituksen jäsenenä vakuutettu toimii.

Harri Lukander

asianajaja