Artikkelit

21.2.2024

Kannattaako vaatia kiinteistön kaupan purkua?

Kotitalouksien varallisuus Suomessa perustuu pääosin oman asunnon, sijoitusasuntojen ja vapaa-ajan asuntojen omistukseen. Oman asunnon osuus kotitalouksien kokonaisvaroista on lähes puolet. Kansallisvarallisuudella käydään kauppaa, ihmiset vaihtavat asuntoa ja kotia.

8.3.2023

Vuokravakuus vuokranantajan turvana

Vuokravakuus eli takuuvuokra kattaa vuokranantajalle syntyneet tosiasialliset kulut silloin, kun vuokralainen on laiminlyönyt velvoitteitaan. Vuokravakuus onkin yksi vuokranantajan tärkeimmistä keinoista ennakoida vuokralaisen sopimusrikkomuksista aiheutuvia vahinkoja tai tappioita. Vuokranantajalla on oikeus pidättää vakuudesta osa, joka vastaa joko maksamattomia vuokria tai muusta kuin huoneiston tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneiden vaurioiden korjauskustannuksia.

7.10.2021

Kiinteistön ja kiinteistöyhtiön kauppaan kannattaa valmistautua huolella

Yksityissijoittajien välillä kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden kaupat ovat perinteisesti olleet välittäjävetoisia ja kauppaprosessit sekä kauppaan liittyvät asiakirjat melko yksinkertaisia. Jo pitkään jatkunut suurten ammattimaisten kiinteistösijoittajien määrän kasvu sekä erityisesti ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin asunto- ja kiinteistömarkkinoihin on kuitenkin olennaisesti muuttanut kiinteistökauppaprosessia moniulotteisemmaksi.

19.3.2021

Asuinhuoneiston kunnossa tapahtuvat muutokset vuokra-aikana

Vuokralainen on lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Toisaalta vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston normaalista ja sopimuksenmukaisesta käytöstä.

19.3.2021

Osakkeenomistajan vastuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta

Vakuutusyhtiöt ratkaisevat vuosittain useita korvaushakemuksia, joissa vesivahingon syynä on (päihtyneenä) lattiakaivon päällä makaaminen suihkun ollessa päällä. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2016:33 pohtinut sitä, voiko myös osakkeenomistajalle syntyä korvausvastuu, mikäli vuokralainen aiheuttaa näin vahinkoa asunto-osakeyhtiölle?

21.2.2021

Ikäisekseen hyvässä kunnossa

Oman asunnon hankkiminen on useimmille elämän suurin ja tärkein hankinta. Suuret ennakko-odotukset ja toiveet eivät kuitenkaan aina toteudu odotetusti ja unelmien asunto saattaakin hetken asumisen jälkeen muodostua painajaiseksi asunnossa ilmenneiden puutteiden tai vikojen vuoksi. Tyypillisimmin asunnosta löytyy kaupanteon jälkeen kosteusvaurio, josta ostaja ei ole ainakaan omasta mielestään ollut tietoinen.

15.1.2021

Riita omakotitalosta

Omakotitaloja koskevat riitatilanteet lähtevät liikkeelle monesti hyvinkin toisiaan vastaavalla tavalla. Ostaja muuttaa pian kaupan jälkeen asumaan kohteeseen, jonka jälkeen hän huomaa, ettei kohde vastaa täysin sitä, mitä hän on odottanut. 

15.1.2021

Rakennusurakkasopimus ja riitaisuuksien välttäminen

Rakennusurakkasopimus on sääntökirja, jolla sovitaan pelisäännöt sopimusosapuolten kesken. Jotta rakennusurakkasopimuksesta voi tulla hyvä, on edellytyksenä, että sopimussuhdetta suunniteltaessa on selvä käsitys siitä, mihin ryhdytään, kenen kanssa ja mitä sopimuksella on tarkoitus saavuttaa. Sopimusta voidaan pitää hyvänä, jos se on selkeä ja yksiselitteinen ja sen avulla voidaan ehkäistä mahdollisesti syntyviä erimielisyyksiä. 

15.1.2021

Asunto-osakeyhtiöistä, toiminnantarkastajasta ja oikeusprosessien välttämisestä

Uusi laki asunto-osakeyhtiöistä tuli voimaan kymmenisen vuotta sitten. Uudistuksessa tuli mahdolliseksi olla valitsematta yhtiöön lainkaan tilintarkastajaa, jonka sijasta yhtiön asianmukaisesta hoitamisesta on voinut varmistua toiminnantarkastaja. 

20.12.2019

Onko osakkaalla oikeus asentaa ilmalämpöpumppu?

Avustimme asunto-osakeyhtiön osakasta julkisuuttakin saaneessa ilmalämpöpumppua koskevassa riidassa, jossa Turun hovioikeus antoi tuomionsa 29.11.2019. Riidassa oli kyse ennen kaikkea siitä, voitiinko pumpun asennuksen osakkeenomistajan parvekkeelle katsoa kuuluvaksi osakkaan muutostyöoikeuden piiriin. Ratkaistava kysymys oli siis hyvin oikeudellinen. Toissijaisesti ratkaistavaksi tuli kysymys siitä aiheuttiko pumpun asennus asunto-osakeyhtiölle sellaista haittaa, joka voitaisiin katsoa kohtuuttomaksi osakkeenomistajalle aiheutuneeseen hyötyyn verrattuna. Tällä perusteella yhtiöllä saattaisi olla oikeus kieltää osakkeenomistajan asennus, vaikka sen katsottaisiin lähtökohtaisesti kuuluvan osakkeenomistajan oikeuksiin.

7.10.2019

Asunto-osakeyhtiön purkava uusrakentaminen

Asunto-osakeyhtiölakiin lisättiin keväällä 2019 uudet niin sanottua purkavaa uusrakentamista koskevat säännökset. Lakimuutoksen tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan asuntokannan uusimista sekä kasvavaan asuntotarpeeseen vastaamista ja se koskee ensisijaisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevia asunto-osakeyhtiöitä, joiden peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti järkevää tai edes mahdollista toteuttaa. 

3.10.2018

Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän roolijako

Asunto-osakeyhtiön asioiden hoidossa on pääsääntöisesti kaksi merkittävää toimijaa: hallitus ja isännöitsijä. Molemmat ovat keskeisiä ja tärkeitä asunto-osakeyhtiön asioiden hoidossa ja toimivat läheisessä yhteistyössä keskenään.

19.2.2018

Kiinteistön omistaminen yhdessä – käytöstä voidaan sopia hallinnanjakosopimuksella

Yhteisesti omistetun kiinteistön, tilan tai tontin hallinnasta voidaan sopia hallinnanjakosopimuksella. Sopimus voi koskea myös kiinteistöstä luovutettua määräalaa tai vuokraoikeutta. Puheena oleva sopimus on yleisesti käytössä esimerkiksi paritalokiinteistöillä, mutta myös muun muassa rivitalokiinteistöillä.

19.2.2018

Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus asuntokaupassa

Usein puhutaan siitä, mikä on myyjän vastuu kiinteistön kaupassa ja mitä velvollisuuksia myyjätaholla on. Pääsääntöisesti myyjällä onkin selonotto- ja tiedonantovelvollisuus. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös ostajalla on ennakkotarkastsusvelvollisuus, joka tulee ottaa huomioon muun muassa kaupan virhetilanteissa.

19.2.2018

Vuokrasopimuksen pysyvyys vapaaehtoisessa luovuksessa

Vuokranantajan vaihtuminen ei pääsäännön mukaan vaikuta vuokrasopimukseen. Vuokrasopimus siis pysyy voimassa, vaikka vuokrahuoneiston omistaja vaihtuu. Edellytyksenä vuokrasopimuksen pysyvyydelle kuitenkin on, että vuokrasopimus täyttää laissa säädetyt vaatimukset.

19.2.2018

Sijoitusasunto tyhjillään

Suora kiinteistösijoittaminen, eli kiinteistön maapohjan ja sillä olevan rakennuksen omistaminen on yleisin tapa sijoittaa kiinteistöihin. Suorana kiinteistösijoittamisena pidetään myös sijoittamista asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin. 

26.10.2017

Ostitko hometalon – kuka vastaa korjauskustannuksista?

Kiinteistön kauppaa koskevien riitojen yleinen aihe on kaupan jälkeen asuinrakennuksesta löytynyt kosteusvaurio. Vaurio löytyy usein siinä vaiheessa, kun ostaja alkaa remontoida rakennusta tai kun rakennuksessa tehdään tarkempia sisäilma- ja kuntotutkimuksia ostajan saamien oireiden johdosta. Mikä on myyjän vastuu?

7.2.2017

Mitä parvekkeella saa tehdä?

Asunto-osakeyhtiössä asuessaan saattaa ajatella, että jos huoneistoon kuuluu oma parveke, saa parvekkeella viettää haluamaansa elämää. Viimeaikoina suhteellisen paljon on puhuttanut parvekkeilla tupakointi ja sen kieltäminen sekä parvekkeilla tehtävät erilaiset asukkaan muutostyöt. 

7.2.2017

KKO:sta ennakkoratkaisu asunto-osakeyhtiön osakkeiden lunastamisesta

KKO on ratkaisussaan KKO 2017:2 katsonut, ettei huoneiston hallintaan oikeuttavien asunto-osakeyhtiön osakkeiden osittainen lunastaminen ollut mahdollista.

4.2.2016

Kylpyammeen poistosta kosteusongelma

Korkein oikeus antoi vastikään ennakkopäätöksen asunto-osakeyhtiön korjausvastuuta koskevassa tapauksessa. Tapauksessa 1950-luvulla rakennetun talon erään osakehuoneiston alkuperäinen amme oli korvattu suihkutilalla. Alkuperäisessä rakenteessa vedeneristyksenä lattiassa oli ollut bitumisivelty huopa, joka oli sijainnut holvilaatan päällä. Huovan päällä oli ollut noin 10 cm:n paksuinen pintalaatta. Asunnon edellinen osakkeenomistaja oli poistanut ammeen kysymättä muutostyöhön asunto-osakeyhtiön lupaa.

Näytä lisää