Artikkelit

15.1.2021

Muutoksenhakuaika hankinta-asioissa

Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, tutummin hankintalaki. Hankintalaki ohjaa sitä menettelyä, jolla julkisten toimijoiden on valittava sopimuskumppaninsa euromääräiset kynnysarvot ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa. Hankintalainsäädännön perimmäisenä tavoitteena on, että hankintayksikön järjestämässä kilpailutuksessa kaikki alalla toimivat tarjoajat tulevat kohdelluksi tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Yksiselitteisestä päämäärästä huolimatta tavoite jää toisinaan toteutumatta ja kilpailutukseen osallistunut tarjoaja joutuu pohtimaan, muodostavatko hankintayksikön laiminlyönnit perusteen hankintavalitukselle.

7.10.2019

Kilpailu- ja kuluttajaviraston rooli julkisten hankintojen valvojana

Uuden hankintalain voimaantulon yhteydessä 1.1.2017 annettiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tehtäväksi hankintalainsäädännön noudattamisen valvonta. Kyseessä on merkittävä uusi valvontakeino perinteisten oikeussuojakeinojen rinnalla. Virastolla on nyt takanaan miltei kolme toimintakautta ja lukuisia esityksiä markkinaoikeudelle. Minkälainen rooli KKV:lle on muodostunut julkisten hankintojen kentällä?

20.2.2019

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Hankintalaki mahdollistaa hankintasopimuksen muuttamisen tietyin edellytyksin. Jos sopimusmuutosta pidetään olennaisena, hankintamenettely tulee aloittaa uudestaan. Pääsääntönä on, ettei sopimusmuutoksella saa muuttaa hankintasopimuksen yleistä luonnetta. Hankinnan kohteen huolellinen määrittely pienentää tarvetta sopimusmuutoksille sopimuskauden aikana. 

3.10.2018

Soveltuvuusvaatimuksista julkisissa hankinnoissa

Julkiset hankinnat ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja epäselvyyksiä siltä osin kuin kyse on hankintayksikön oikeudesta esittää tarjoajan soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Miksi soveltuvuusvaatimuksia asetetaan ja kuinka pitkälle hankintayksikön harkintaoikeus tältä osin ulottuu?

26.10.2017

Puitehankinnat avoimella piikillä hankintayksiköille?

Puitehankintoja on viime vuodet pidetty kätevänä tapana tehdä hankintoja ilman, että joutuu kilpailuttamaan oikeasti – näin hieman provosoiden todettuna ainakin. 

4.2.2016

Hankintadirektiivit voimaan Suomessa keväällä

Euroopan unioni on antanut uudet hankintadirektiivit 2014. Sen jälkeen niitä on valmisteltu Suomessa osaksi lainsäädäntöämme. Valmistelu on viivästynyt ja siirtynyt yhdeltä hallituskaudelta toiselle.  Tällä hetkellä hallituksen esitystä odotetaan eduskunnalle annettavaksi ministeriön mukaan aikaisintaan helmi-maaliskuussa 2016.

22.1.2016

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:190/12 verkkotunnuksen käyttöä koskevassa riidassa / franchising-sopimuksen päättyminen

Markkinaoikeus otti ratkaisuusaan MAO:190/12 kantaa sinällään asianmukaisesti rekisteröidyn verkkotunnuksen käyttöön franchising-sopimuksen päättymistilanteessa. Jutussa oli kyse sopimattomasta ja hyvän liiketavan vastaisesta menettelystä elinkeinotoiminnassa.

8.9.2015

Uusi hankintalaki 2016

Hankintalain uudistaminen on nyt edennyt siihen pisteeseen, että meillä on olemassa valmistelevan työryhmän ehdotus uudeksi laiksi.  Aikaisempaan hallitusohjelmaan oli kirjattu, että hankintalaki uudistetaan niin, että kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyvät ja työllisyys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatutekijät sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa ja kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäs Eu-direktiivitasoja. Erinomaisia tavoitteita! Hallitus on toki välissä muuttunut, mutta ottaen huomioon, että hankintalain uudistus on direktiivistä johtuen välttämätöntä saada voimaan viimeistään 2016 keväällä, en usko uuden hallituksen ehtivän lakiesitystä enää merkittävästi muokkaamaan.

16.9.2014

Uudet hankintadirektiivit – muutoksia hankintalakiin valmisteilla

EU-parlamentti on hyväksynyt uudet hankintadirektiivit ja niiden täytäntöönpanon jäsenvaltioissa on tapahduttava keväällä 2016. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hankintalain muutosta. 

16.9.2014

Millä edellytyksillä hankintasopimuksen muuttaminen on mahdollista?

Hankintalain mukaisen tarjouskilpailun jälkeen tulee usein harkittavaksi hankintasopimuksen neuvotteleminen uudelleen. Kuinka paljon hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman, että koko hankintaprosessi joudutaan uusimaan?

8.10.2013

Kilpailulain pääkohtia

Nykyinen kilpailulaki astui voimaan 1.11.2011. Laki korvasi kilpailunrajoituksista annetun lain. Uudistuksen pääasiallisena tarkoituksena oli selkeyttää sääntelyä ja yhdenmukaistaa sitä EU:n kilpailusäännösten kanssa. Kilpailuviranomainen sai lakiuudistuksen myötä myös laajemmat mahdollisuudet priorisoida tehtäviään. Tarkoituksena oli, että kilpailuviranomainen voi näin tehostaa toimintaansa keskittämällä resurssinsa kilpailun toimivuuden ja kansantalouden kannalta olennaisimpien tapausten tutkintaan ja poistaa käsittelystä sellaiset asiat, joilla ei ole tällaista merkitystä.   Keskeisimmät muutokset koskivat yritysten seuraamusmaksuja ja yrityskauppavalvontaa. Uudistuksen myötä jokaisella kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineellä on nykyään oikeus korvaukseen, ei pelkästään toisilla elinkeinonharjoittajilla. Uusi laki ei tuonut muutosta kiellettyihin kilpailunrajoituksiin.