Artikkelit

21.2.2024

Kilpailuoikeus rajoittaa yhteistarjousten jättämistä julkisissa hankinnoissa

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (hankintalaki) sääntelee julkisten hankintojen kilpailuttamista. Tavallisesti talouden toimijat osallistuvat julkisten toimijoiden järjestämiin kilpailutuksiin yksin hyödyntäen mahdollisia alihankkijoita hankinnan toteuttamisessa.

2.10.2023

Kilpailuoikeudellinen compliance on kannattava investointi

Kilpailuoikeuden noudattaminen on tärkeätä useasta syystä. Monen yhtiön liiketoiminta ja tulos on kärsinyt merkittävästi, kun lain noudattamista ei ennakkoon ole varmistettu.

8.3.2023

Toistaiseksi voimassaoleva hankintasopimus haastaa hankintasääntelyn perusperiaatteet

Hankintalaki sääntelee verrattain tiukasti julkisten toimijoiden ja julkisomisteisten yhtiöiden hankintoja. Kahden vuoden välein määritettävät kynnysarvot sekä hankintasopimuksissa määritellyt ennakoidut arvot asettavat euromääräisen rajan, jonka täyttyessä hankintayksikön tulee kilpailuttaa hankintansa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hankintayksiköt kilpailuttavat hankintansa säännöllisin väliajoin. Voidaanko hankintasopimus edellä mainitusta huolimatta solmia ennalta määräämättömän pitkäksi ajaksi? Salliiko hankintalaki toistaiseksi voimassa olevat hankintasopimukset?

21.2.2022

Kilpailunrajoituksesta määrättävän seuraamusmaksun laskemisperusteet muuttuneet

Kilpailulaki määrittää ne tilanteet, joiden perusteella elinkeinonharjoittajan katsotaan syyllistyneen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen. Lakiin on myös kirjattu kilpailunrajoituksista määrättävän seuraamusmaksun perusteet. Nyt lakia on muutettu siten, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämän seuraamusmaksun perusteet on määritetty aiempaa yksiselitteisemmin.

15.1.2021

Muutoksenhakuaika hankinta-asioissa

Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, tutummin hankintalaki. Hankintalaki ohjaa sitä menettelyä, jolla julkisten toimijoiden on valittava sopimuskumppaninsa euromääräiset kynnysarvot ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa. Hankintalainsäädännön perimmäisenä tavoitteena on, että hankintayksikön järjestämässä kilpailutuksessa kaikki alalla toimivat tarjoajat tulevat kohdelluksi tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Yksiselitteisestä päämäärästä huolimatta tavoite jää toisinaan toteutumatta ja kilpailutukseen osallistunut tarjoaja joutuu pohtimaan, muodostavatko hankintayksikön laiminlyönnit perusteen hankintavalitukselle.

7.10.2019

Kilpailu- ja kuluttajaviraston rooli julkisten hankintojen valvojana

Uuden hankintalain voimaantulon yhteydessä 1.1.2017 annettiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tehtäväksi hankintalainsäädännön noudattamisen valvonta. Kyseessä on merkittävä uusi valvontakeino perinteisten oikeussuojakeinojen rinnalla. Virastolla on nyt takanaan miltei kolme toimintakautta ja lukuisia esityksiä markkinaoikeudelle. Minkälainen rooli KKV:lle on muodostunut julkisten hankintojen kentällä?

20.2.2019

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Hankintalaki mahdollistaa hankintasopimuksen muuttamisen tietyin edellytyksin. Jos sopimusmuutosta pidetään olennaisena, hankintamenettely tulee aloittaa uudestaan. Pääsääntönä on, ettei sopimusmuutoksella saa muuttaa hankintasopimuksen yleistä luonnetta. Hankinnan kohteen huolellinen määrittely pienentää tarvetta sopimusmuutoksille sopimuskauden aikana. 

3.10.2018

Soveltuvuusvaatimuksista julkisissa hankinnoissa

Julkiset hankinnat ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja epäselvyyksiä siltä osin kuin kyse on hankintayksikön oikeudesta esittää tarjoajan soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Miksi soveltuvuusvaatimuksia asetetaan ja kuinka pitkälle hankintayksikön harkintaoikeus tältä osin ulottuu?

26.10.2017

Puitehankinnat avoimella piikillä hankintayksiköille?

Puitehankintoja on viime vuodet pidetty kätevänä tapana tehdä hankintoja ilman, että joutuu kilpailuttamaan oikeasti – näin hieman provosoiden todettuna ainakin. 

22.1.2016

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:190/12 verkkotunnuksen käyttöä koskevassa riidassa / franchising-sopimuksen päättyminen

Markkinaoikeus otti ratkaisuusaan MAO:190/12 kantaa sinällään asianmukaisesti rekisteröidyn verkkotunnuksen käyttöön franchising-sopimuksen päättymistilanteessa. Jutussa oli kyse sopimattomasta ja hyvän liiketavan vastaisesta menettelystä elinkeinotoiminnassa.