8.10.2013

Kun rahat eivät riitä – yrityssaneerauksestako apua?

”Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, eihän tässä muukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä jukulauta, kun ei rahat riitä jukulauta.”

Yrityksen maksuvalmius voi heiketä monista eri syistä. Kun kassatilanne kiristyy ja maksuista ei pystytä selviytymään, ei tilanteeseen aina kuitenkaan tarvitse suhtautua yhtä pessimistisesti kuin edellä siteeratussa Irwinin ja Vexi Salmen rallissa. Apu saattaa löytyä yrityssaneerauksesta. Kaikkiin tapauksiin yrityssaneeraus ei toki sovellu. Kartoitan seuraavassa erilaisia maksukyvyttömyystilanteita ja yrityssaneerauksen soveltumista.

Yksittäisen ulkoisen tapahtuman aiheuttama kassakriisi
Tämä on yrityssaneerauksen näkökulmasta kaikkein helpoin tilanne. Yrityksen liiketoiminta on muuten tervettä ja kannattavaa, mutta jokin poikkeuksellinen tapahtuma heikentää maksukykyä merkittävästi. Tällainen tapahtuma saattaa olla esimerkiksi iso luottotappio tai tärkeän alihankkijan tai tavarantoimittajan toiminnassa tapahtunut virhe. Näissä tilanteissa yrityssaneerauksen painopiste on velkojen järjestelyssä.

Yrityssaneeraukseen ei tietenkään kannata silti suin päin lähteä, vaan ensin on järkevää selvittää mahdollisuudet lainarahoituksen saamiseen tai maksuohjelmiin velkojien kanssa. Toisaalta tilanteen ei kannata antaa ajautua liian tiukaksi. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan usein liian myöhään.

Yrityksestä johtuvasta yksittäisestä seikasta aiheutuva kassakriisi
Yrityssaneeraus voi olla käyttökelpoinen keino myös silloin, kun yrityksessä on tehty jotakin väärin. Yritystoiminnassa on esimerkiksi saattanut syntyä vahinko, joka on johtanut korvausvastuuseen sopimuskumppanille tai ulkopuoliselle. On myös saattanut käydä vaikkapa niin, että yritys on sitoutunut kalliisiin vuokratiloihin, joiden kustannus muodostuu liikevaihtoon nähden liian suureksi. Yrityssaneerausmenettelyssä voidaan vapautua pitkäaikaisista vuokrasopimuksista siten, että vuokrasopimuksen päättymisestä vuokranantajalle aiheutuva vahinko on maksuohjelmassa muiden velkojen tavoin järjesteltävää saneerausvelkaa.

Yrityksen rakenteellisista ongelmista aiheutuva kassakriisi
Yrityssaneeraus saattaa olla avuksi myös silloin, kun yritys ei ole pystynyt tarpeeksi nopeasti ja tehokkaasti sopeutumaan johonkin uuteen olosuhteeseen, kuten yleisen taloudellisen tilanteen heikentymiseen. Voi myös olla, että yrityksen toimintaa ei alusta alkaen ole saatu riittävän kannattavaksi. Tällöin on tärkeää, että on joko etukäteen tiedossa tai saneerausmenettelyn aikana pystytään löytämään keinot, joilla toimintaa rationalisoidaan niin, että yritys saadaan kannattavaksi.

Jos toiminnallista saneerausta ei pystytä tekemään, pelkkä velkojen järjestely jää usein lyhytaikaiseksi iloksi ja lopulta seurauksena on kuitenkin konkurssi. Usein on toisaalta myös niin, että yrityssaneeraukseen hakeuduttaessa toiminnallista saneerausta on jo tehty, mutta sen tulokset eivät vielä näy yrityksen maksuvalmiudessa ja tämän vuoksi voi olla välttämätöntä järjestellä velkoja yrityssaneerausmenettelyssä.

Yrityssaneerauksen soveltuvuutta heikentäviä seikkoja
Yrityssaneerauksesta aiheutuu väistämättä kustannuksia. Tämän vuoksi yrityssaneeraus ei lähtökohtaisesti sovi kovin hyvin kaikkein pienimmille yrityksille. Laki tosin tarjoaa mahdollisuuden säästää kuluissa esimerkiksi sillä tavoin, että selvittäjää ei lainkaan määrätä. Jos velkojilta saadaan laajasti tukea, saneerausohjelman vahvistaminen voidaan myös viedä läpi kevennettynä ja nopeutettuna menettelynä.

Jos yrityksellä on suhteessa velkoihin paljon varoja, yrityssaneeraus ei usein ole paras vaihtoehto, koska velkojat saisivat mahdollisessa konkurssitilanteessa tällöin huomattavat jako-osuudet ja saneerausohjelmaa ei voida koskaan laatia niin, että yrityssaneeraus johtaisi velkojien kannalta huonompaan lopputulokseen kuin konkurssi. Näissäkin tilanteissa yrityssaneerausta saatetaan kuitenkin tarvita, jos omaisuus on vaikeasti realisoitavaa eikä ulkopuolista rahoitusta kassatilanteen parantamiseksi pystytä saamaan.

Tälläkin hetkellä on toimialoja, jotka ovat yleisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Kun alan yleinen tilanne on vaikea, yksittäisen yrityksen tervehdyttäminen yrityssaneerauksen avulla on hyvin haasteellista. Yrityssaneerauksessa ei riitä, että yritys tekee välttävää tulosta, vaan tuloksen täytyy olla niin hyvä, että sillä pystytään rahoittamaan vanhojen velkojen maksuohjelma. Tämä edellyttää eräillä aloilla usein sellaista kannattavuutta, jota alalla ei keskimäärin saavuteta.

Lopuksi
On syytä korostaa, että edellä on tuotu esiin karkeita tyyppitapauksia sitä silmällä pitäen, milloin yrityssaneeraus soveltuu hyvin ja milloin ei. Jokainen tapaus on kuitenkin erikseen arvioitava yksilöllisesti. Kirjoitusta ei pidä myöskään tulkita niin, että yrityksen täytyy jo olla kassakriisissä ennen kuin se pääsee yrityssaneeraukseen. Jo uhkaava maksukyvyttömyys on peruste saneerausmenettelyyn hakeutumiselle. Yrityssaneerausta harkitsevan on aina hyvä ottaa yhteyttä toimistomme lakimiehiin.

Matti Kökkö

osakas, asianajaja