8.3.2023

Lakisääteisten eläkkeiden huomioiminen avioero-osituksessa

Omaisuuden osituksessa puolisoiden avio-oikeudenalaiset varat ja velat luetteloidaan. Omaisuusluetteloista saadaan laadittua osituslaskelma, josta saadaan määritettyä puolisoiden laskennallinen avio-osa ja mahdollisen tasingon määrä.

Osituksissa nousee aika ajoin esille kysymys siitä, ovatko puolisoiden lakisääteiset eläkeoikeudet sellaisia varoja, jotka huomioidaan varoina osituksessa.

Kysymys on aiheellinen, sillä puolisoiden eläkekertymissä saattaa olla avioeron hetkellä merkittävä epätasapaino. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että toinen puoliso on avioliiton aikana ollut pitkään työelämän ulkopuolella esimerkiksi perheen tai puolison työn vuoksi. Yhdenvertaisuus- ja oikeudenmukaisuusnäkökohdat tuntuisivat lähtökohtaisesti puoltavan sitä, että lakisääteiset työeläkeoikeudet tulisi huomioida puolisoiden varoina omaisuuden osituksessa.

Vakiintunut tulkinta kuitenkin on, että lakisääteiset työeläkeoikeudet jäävät Suomessa kokonaan osituksen ulkopuolelle. Lakisääteisiä eläkeoikeuksia ei ole sisällytetty osituslaskelmiin. Tätä on perusteltu muun ohella eläkeoikeuksien henkilökohtaisella luonteella ja luovutuskelvottomuudella.

Huomioitava on, että vapaaehtoisten eläkevakuutusten säästöt sen sijaan huomioidaan yleensä ositettavassa varallisuudessa. Kun puolisoiden eläkeoikeudet saattavat koostua niin vapaaehtoisista kuin lakisääteisistä eläkeoikeuksista, voidaan perustellusti kysyä, onko vallitseva oikeustila oikeudenmukainen. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että avioliittolaissa oleva osituksen sovittelusäännös mahdollistaa, tosin vain rajatuissa tapauksissa, eläkeoikeuksien huomioimisen.

OTT Tiina Väisänen on viime vuonna julkaistussa väitöskirjassaan, joka koski lakisääteisten työeläkeoikeuksien merkitystä avioero-osituksessa, katsonut, että tutkimustulokset viitoittavat siihen suuntaan, että olisi perusteltua ottaa puolisoiden työeläkeoikeudet osituksessa huomioon, tavalla tai toisella. Asia on kuitenkin vaikea, sillä työeläkejärjestelmä on jo itsessään vaikeaselkoinen ja yksin työeläkeoikeuksien arvon määrittäminen on ongelmallinen. Eläkeoikeuksia koskevat ongelmat osituksessa tulisikin ratkaista lainsäädännöllä.

Matti Huttunen

osakas, asianajaja