8.10.2013

Lomauttaminen

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Tällöin lomauttaminen voidaan tehdä toistaiseksi irtisanomisen sijasta. Edellytyksenä on tarjolla olevan työn olennainen ja pysyvä vähentyminen.

Työ vähentynyt tilapäisesti

Määräaikainen lomauttaminen voidaan toteuttaa, kun työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tarjoamisedellytysten katsotaan vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Määräaikainenkin voidaan lomauttaa

Määräaikaista työntekijää ei aiemmin voinut lomauttaa, koska määräaikaisuus sitoi koko sopimuksen ajan. Nykyisessä työsopimuslaissa työnantaja on kuitenkin oikeutettu lomauttamaan määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sillä edellytyksellä, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Näin määräaikaisella työntekijällä ei ole parempaa asemaa, kuin sillä henkilöllä olisi, jonka sijaisuutta hän tekee.

Ennakkoselvitys lomautuksen perusteista

Lomauttamista edeltävinä toimina työnantajan on esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, ajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useampaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

Ilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jollei henkilökohtaista ilmoitusta voida tehdä, voidaan ilmoitus toimittaa kirjeitse tai sähköisesti (sähköpostilla).

Irtisanominen lomautuksen aikana

Jos työnantaja joutuu irtisanomaan lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Tällöin työnantajalla on oikeus vähentää irtisanomisajan palkasta edellä mainittu 14 päivän lomautusvaroitusajan palkka. Lomautusvaroitusajan palkan hyväksilukeminen irtisanomispalkassa edellyttää kyseisen lomautusvaroituksen antamista yli 14 päivän ilmoitusaikaa käyttäen, jolloin lomautusilmoitukset on varmuuden vuoksi syytä antaa vähintään 15 päivää ennen lomautuksen alkua.

Pitkäkestoinen lomautus

Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää ja työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, on hänellä oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkka sen mukaisesti, mitä työnantajan irtisanoessa noudatetaan. Tällä lain säännöksellä on pyritty estämään tilannetta, että työnantaja tosiasiallista irtisanomista pitkittämällä pyrkisi kypsyttämään työntekijän itse irtisanoutumaan, jolloin noudatettavaksi tulisivat työntekijän irtisanoutuessa sovellettavat irtisanomisajat.

Heikki Tommila