22.1.2016

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:190/12 verkkotunnuksen käyttöä koskevassa riidassa / franchising-sopimuksen päättyminen

Markkinaoikeus otti ratkaisuusaan MAO:190/12 kantaa sinällään asianmukaisesti rekisteröidyn verkkotunnuksen käyttöön franchising-sopimuksen päättymistilanteessa. Jutussa oli kyse sopimattomasta ja hyvän liiketavan vastaisesta menettelystä elinkeinotoiminnassa.

Tausta
Yhtiö N vaati, että markkinaoikeus kieltäisi yhtiötä R käyttämästä elinkeinotoiminnassaan R:n rekisteröimää verkkotunnusta ja sivustollaan N:n tavaramerkkejä vastaavia ilmaisuja. Riidan osapuolet olivat toimineet keittiökalustealalla franchising-sopimussuhteessa yli kymmenen vuotta. Sopimussuhde oli sittemmin päättynyt sopimuksen irtisanomiseen. R:n verkkotunnusta vastaava sana- ja kuviomerkki oli N:n rekisteröity tavaramerkki. Verkkotunnusta oli käytetty useita vuosia asianosaisten yhteisessä elinkeinotoiminnassa.

R oli sopimussuhteen ja yhteistyön päättymisen jälkeenkin jatkanut verkkotunnuksensa ja siihen perustuvien sähköpostiosoitteiden käyttämistä. N katsoi, että R käytti (sinällään asianmukaisesti rekisteröimäänsä ja hallitsemaansa) verkkotunnusta ja sähköpostiosoitteita siten, että syntyi vaikutelma R:n yhteistyön jatkumisesta N:n kanssa, vaikka R nyttemmin myi kilpailevia tuotteita.

Markkinaoikeuden ratkaisu
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Myöskään sellaista totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ei saa käyttää, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Markkinaoikeus kielsi R:ää käyttämästä verkkotunnustaan ja siihen perustuvia sähköpostiosoitteita sekä markkinoinnissaan N:n rekisteröimiin kaupallisiin tunnusmerkkeihin viittaavia ilmaisuja. Markkinaoikeus katsoi, että R:n verkkotunnuksen ja siihen perustuvien sähköpostiosoitteiden käyttäminen on luonut mielikuvan siitä, että R on edelleen mukana N-ketjun toiminnassa. R oli siten pyrkinyt oikeudettomasti hyötymään ketjun liikearvosta. Menettely oli hyvän liiketavan vastaista. R:n tapa käyttää verkkotunnusta asiakkaiden ohjaamiseen sen omalle sivustolle oli ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusta N:n elinkeinotoimintaan ja harhaanjohtanut asiakkaita. Kyse oli kilpailusuhteesta, joten R:n menettely oli ollut omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään.

Johtopäätökset
Tapauksessa on ollut kyse entisistä liikekumppaneista ja liikesuhteesta, jonka puitteissa R on aikaisemmin voinut käyttää verkkotunnusta ja N:n muita tunnuksia oikeutetusti. Tapauksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että välittömästi liikesuhteen päättymisen jälkeisenä aikana entisen liikekumppanin erityisenä velvollisuutena on varmistaa, ettei se menettelyllään luo vaikutelmaa liikesuhteen jatkumisesta. Erehtymisen mahdollisuus liikesuhteen olemassaolosta on tässä vaiheessa suuri. Tapauksen olosuhteissa on ollut perusteltua päätyä siihen, että tunnusten käyttö on ollut hyvän liiketavan vastaista. Huomionarvoista on myös se, että markkinaoikeus kielsi R:ää käyttämästä sinällään asianmukaisesti hankkimaansa verkkotunnusta.

Tatu Kulmala