16.9.2014

Mikä hankintameno?

Yksityishenkilön verotettava luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta omaisuuden hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuvien menojen yhteismäärä. Usein hankintameno on sama kuin hinta, jonka myyjä on itse aiemmin omaisuudesta maksanut. Aina hankintamenon määrittely ei kuitenkaan ole näin suoraviivaista. Tähän artikkeliin on koottu käytännön esimerkkejä muutamista sellaisista hankintamenoon liittyvistä pääsäännöistä, jotka tulevat usein asianajajan työssä vastaan. Kuten verotuksessa yleensä, näihinkin pääsääntöihin löytyy poikkeustilanteita, mutta valtaosassa tilanteista ratkaisu löytyy tässä käsiteltävistä ohjeista.

Kaupalla hankitun omaisuuden hankintamenon muodostaa maksettu kauppahinta. Vaihdossa saadun omaisuuden hankintamenon pohjan muodostaa vaihdossa luovutetun omaisuuden käypä arvo vaihtohetkellä.

Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintameno

Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Perintöverotuksessa käytettyä arvoa pidetään hankintamenona riippumatta siitä, verotetaanko omaisuuden luovutuksesta kuolinpesää vai omaisuuden perinnönjaossa saanutta henkilöä. Vaikka verotuksessa osa verosta olisi jätetty maksuun panematta perintö- ja lahjaverolain ns. sukupolvenvaihdoshuojennuksen perusteella, omaisuuden hankintamenona voidaan luovutusvoittoa laskettaessa käyttää verotusarvoa ottamatta huomioon myönnettyä huojennusta.

Lahjalla saadun omaisuuden osalta on syytä huomioida, että hankintameno lasketaan kuitenkin lahjoittajan hankintamenosta, jos lahjansaaja luovuttaa saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi.

Jos omaisuus on hankittu lahjan luonteisella kaupalla (maksettu vastike enintään ¾ käyvästä arvosta), omaisuuden hankintameno määräytyy kaupan osalta maksetun vastikkeen mukaan ja lahjan osalta lahjaverotuksessa käytetyn arvon mukaan.

Osituksessa saadun omaisuuden hankintameno (ja omistusaika) lasketaan ositussaantoa edeltäneestä saannosta. Entisen puolison hankintameno siirtyy siten sellaisenaan omaisuuden osituksessa saaneelle puolisolle.

Osakkeiden hankintameno

Osakemerkinnässä hankittujen osakkeiden hankintameno on lähtökohtaisesti maksettu merkintähinta. Optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden hankintamenoon luetaan sekä optioista maksettu hinta että osakkeiden merkintähinta.

Mikäli osakkeet on saatu jakautumisen, sulautumisen, osakevaihdon tai yritysmuodon muutoksen yhteydessä ja kyseinen yritysjärjestely on toteutettu elinkeinotuloverolain ja tuloverolain säännösten mukaisesti, noudatetaan verotuksessa ns. jatkuvuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että järjestelyn yhteydessä luovutetun omaisuuden hankintameno siirtyy sellaisenaan vastikkeeksi saatujen osakkeiden hankintamenoksi.

Hankintameno-olettama

Todellisen hankintamenon suuruudesta riippumatta verovelvollinen saa aina kuitenkin vähentää hankintameno-olettaman perusteella hankintamenona vähintään 20 % luovutushinnasta. Mikäli myyjä on omistanut luovutettavan omaisuuden vähintään 10 vuoden ajan, saa hankintameno-olettamana vähentää 40 % luovutushinnasta.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja