8.10.2013

Miten työntekijä otetaan osakkaaksi?

Kun työntekijä halutaan ottaa työnantajayhtiön osakkaaksi, on käytettävissä lähtökohtaisesti kaksi vaihtoehtoa: työntekijä voi hankkia osakkeet merkitsemällä ne suunnatussa osakeannissa taikka yhtiön omistajat ja työntekijä voivat tehdä osakekaupan. Lisäksi työntekijälle voidaan antaa optioita, eli oikeuksia myöhemmin merkitä työnantajan osakkeita. Käsittelen tässä artikkelissa näiden eri vaihtoehtojen eroavaisuuksia ja toteutustapoja.

Työntekijälle voidaan antaa työnantajan osakkeita osakeannilla. Tällöin työnantajayhtiön yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista, jossa annettavat osakkeet tarjotaan työntekijän merkittäväksi. Suunnatusta osakeannista päättäminen edellyttää osakeyhtiölain mukaan, että päätöstä kannattaa 2/3:n enemmistö.

Osakeannissa työntekijän osakkeista maksama merkintähinta maksetaan yhtiölle. Yhtiö ei maksa merkintähintana saaduista varoista veroa. Osakeannin yhteydessä ei myöskään makseta varainsiirtoveroa.

Mikäli työntekijä saa osakeannissa merkitä työnantajan osakkeita käypää hintaa alempaan hintaan, katsotaan näin saatu etu tuloverolain perusteella työntekijän ansiotuloksi. Työntekijälle suunnattavassa osakeannissa osakkeen merkintähinnan tulisi siis lähtökohtaisesti vastata osakkeen käypää arvoa.

Verotuksessa käypä arvo määritellään ensisijaisesti vertailuluovutusten perusteella. Mikäli työnantajayhtiön osakkeilla on lähiaikoina käyty kauppaa, katsotaan tällaisessa kaupassa käytetyn hinnan lähtökohtaisesti vastaavan osakkeen käypää arvoa. Mikäli vertailukelpoisia luovutuksia ei ole, käytetään verotuksessa yhtiön historiatietoihin perustuvaa arvonmääritystä, jossa käypä arvo määräytyy yhtiön substanssi- ja tuottoarvojen perusteella.

Yhtiön omistajien ja työntekijän välinen kauppa
Työntekijän osakkuus voidaan toteuttaa myös siten, että työnantajayhtiön omistajat myyvät osakkeet työntekijälle. Toisin kuin osakeannissa, työntekijän osakkeista maksama hinta tulee yhtiön sijaan sen omistajille. Mikäli omistajille syntyy kaupassa luovutusvoittoa, verotetaan voitto myyjien pääomatulona.

Myös omistajien ja työntekijän välisessä kaupassa osakkeen hinnan tulee lähtökohtaisesti vastata osakkeen käypää arvoa, jotta kaupasta ei synny tuloveroseuraamuksia työntekijälle. Näin toteutettavassa kaupassa verotuksellinen käypä arvo määräytyy samalla tavalla kuin osakeannin yhteydessä.

Myytäessä osakkeita omistajilta työntekijälle syntyy varainsiirtoverovelvollisuus.

Merkintä- tai kauppahinta velaksi
Osakeyhtiö ei lain mukaan saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön osakkeita. Ainoan poikkeuksen tästä muodostaa mahdollisuus toteuttaa toimia, joiden tarkoituksena on osakkeiden hankkiminen yhtiön työntekijöille. Tällöinkin lainananto on toteutettavissa vain jakokelpoisten varojen puitteissa.

Työsuhdeannissa merkintähinta voi siis jäädä työntekijän velaksi työnantajalle. Jotta järjestely on verotuksellisesti tehokas, tulee lainalle maksaa korkoa ja lainalle tulee sopia aito maksusuunnitelma.

Myös omistajien ja työntekijän välisessä kaupassa kauppahinta tai osa siitä voidaan jättää velaksi. Tällainen laina voi olla koroton, mutta myös tässä tapauksessa velalle tulee määritellä aito maksusuunnitelma.

Optiot
Optiolla tarkoitetaan oikeutta merkitä yhtiön osakkeita. Merkintäoikeuden ajankohta, merkintähinta ja merkintäoikeuden syntymisen edellytykset määritellään optioehdoissa. Optioehdot on mahdollista räätälöidä kunkin tapauksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisiksi. Merkintäoikeus voi syntyä esimerkiksi vaiheittain ja merkintähinta voi olla riippuvainen työntekijän saavutuksista tai yhtiön tuloksesta.

Optioiden antamisesta päättää yhtiökokous 2/3:n enemmistöllä
Työsuhdeoptioiden saamisen yhteydessä ei työntekijälle synny verotettavaa tuloa, vaan optiot tulevat verotuksen kohteeksi vasta, kun osakkeita merkitään optio-oikeuksien perusteella. Tällöin osakkeen merkintähetken käyvän arvon ja työntekijän osakkeista sekä optioista maksaman yhteishinnan välinen erotus verotetaan työntekijällä ansiotulona.

Lopuksi
Toimivin ja tehokkain tapa työntekijän osakkaaksi ottamisen toteutukseen on riippuvainen useista tekijöistä ja toteutusmalli kannattaakin suunnitella tarkasti. Lisäksi on syytä muistaa, että työntekijän ja työnantajan väliset oikeustoimet ovat yksi verotuksellisesti herkimmistä alueista. Niinpä suunniteltua järjestelyä koskevan ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta on useissa tilanteissa suositeltavaa.

Toteutuksen yhteydessä on syytä tehdä työntekijäosakkaan kanssa myös osakassopimus. Osakassopimuksessa tulee sopia muun muassa osakkeiden ja mahdollisten optioiden lunastusehdoista työntekijän työsuhteen päättymistilanteissa.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja