Artikkelit

21.2.2024

Veroton arpajaisvoitto – tunnistautuminen

Vuoden 2024 alusta lukien kaikkien Veikkauksen pelien pelaaminen edellyttää tunnistautumista. Erityistä huomiota on saanut se, että tunnistautuminen koskee myös raaputusarpojen ostamista ja voiton lunastamista, mikä rajoittaa arpojen ostamista lahjaksi. Asian ajankohtaisuuden vuoksi huomioita arpajaisvoittoihin kohdistuvista veroista ja pelaamiseen liittyvästä tunnistautumisesta.

8.3.2023

Tekoäly muuttaa asianajoalan täysin

Tekoälyn käyttö asianajopalveluissa on yleistymässä ja odotetaan, että tämä trendi jatkuu tulevaisuudessa. Nämä teknologiset ratkaisut ovat parantaneet asianajajien työn tehokkuutta ja tarkkuutta sekä vähentäneet kustannuksia.

8.3.2023

Merirahdinkuljettajan vastuuajasta – historiaa ja tulevaisuutta

Merilain kappaletavaran kuljetusta koskevassa 13 luvussa säädetään esimerkiksi merirahdinkuljettajan vastuun perusteesta, vastuuajasta ja vastuusta vapautumisen sekä sen rajoittamisen perusteista. Säännökset ovat pakottavia kuljetusasiakkaan eduksi ja muodostavat rahdinkuljettajan vähimmäisvastuun. Onko merilain mukainen vastuuaika kuitenkaan ideaali kuljetusasiakkaan kannalta?

21.2.2022

Tunnetko vakuutusten tarjoamisen pelisäännöt?

Lokakuussa vuonna 2018 voimaan tulleella lailla vakuutusten tarjoamisesta (”vakuutuslaki”) implementoitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston vakuutuksen tarjoamisesta annettu direktiivi. Vaikka vakuutuslaki asettaa laajakantoisia velvollisuuksia vakuutuksia tarjoaville tahoille, ei lainsäädännön sisältö ole suinkaan aina selvä ja tuttu alan toimijoille.Lakia sovelletaan vakuutusten tarjoamisen aloittamiseen ja harjoittamiseen. Vakuutusten tarjoamisella tarkoitetaan pääsääntöisesti vakuutussopimuksen valmistelua, vakuutussopimusta koskevan henkilökohtaisen suosituksen ja vakuutussopimusta koskevien muiden tietojen antamista, vakuutussopimuksen tekemistä ja avustamista vakuutussopimuksen hoitamisessa ja täyttämisessä. Aika laaja määritelmä, eikö?

7.10.2021

Kauppaoikeudellisen pysäyttämisoikeuden ja kuljetusoikeudellisen hallintaoikeuden dilemma

Kuljetukset ovat tärkeä osa kansainvälistä kauppaa – ilman yhtä ei ole toista. Oikeudellisia ongelmia syntyy kuitenkin usein kuljetusoikeuden ja kauppaoikeuden leikkauspisteessä, jota valaistaan artikkelissa pysäyttämisoikeuteen liittyvin esimerkein. Mitä tapahtuu, kun tavaran myyjä haluaa käyttää pysäyttämisoikeuttaan siinä vaiheessa, kun kauppatavara on jo rahdinkuljettajan hallussa?

7.10.2021

Maksuhäiriömerkintöihin tulossa uudistuksia

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva uudistus on menossa eduskunnan käsittelyyn vielä kuluvan vuoden syksyllä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, mahdollisesti jo vuoden 2022 aikana.

18.2.2021

Asianajajana nainen

Uusista asianajajista yli puolet, jopa 60 %, on naisia. Kuitenkin kaikista asianajajaliiton jäsenistä naisia on vain 34 %. Jotain siis tapahtuu joitain vuosia oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistumisen jälkeen ja naiset katoavat alalta. Asianajajaliitto teki aiheesta tutkimuksen ja ilmi kävi, että ylivoimaisesti tärkein syy alalta lähtemiseen on työn kuormittavuus – niin miehillä kuin naisilla. Tutkimuksen mukaan naisten alanvaihtoajatuksiin vaikuttavat paljon myös työn ja perheen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen vaikeus, alan arvot, joita ei koeta omiksi sekä työssä koetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat. Olen 37-vuotias nainen. Olen työskennellyt asianajoalalla yli 10 vuoden ajan. Minulla on yksi lapsi, jonka ainut lähivanhempi olen. Harrastan paljon liikuntaa ja tapaan säännöllisesti ydinperheeni jäseniä ja läheisiä ystäviäni. Tilastotietojen valossa minun pitäisi olla juurikin yksi niistä, joka on joskus harkinnut asianajoalalta katoamista ja lopulta myös siirtynyt muihin tehtäviin.

18.2.2021

InterGen 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian ­tukku-markkinoiden manipuloinnista

Ison-Britannian energiamarkkinoiden sääntelyviranomainen Ofgem tuomitsi 25.3.2020 neljä yhtiötä 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian tukkumarkkinoiden manipulaatiosta ns. InterGen-tapauksessa. Yhtiöt ovat InterGen Ltd, Coryton Energy Company Ltd, Rocksavage Power Company Ltd ja Spalding Energy Company Ltd. Kyse on suurimmasta koskaan annetusta sakosta energian tukkumarkkinoilla Euroopassa.

15.1.2021

Ympäristö- ja vesitalouslupaprosessi edellyttää asiantuntemusta

Teollisuuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaprosessi edellyttää hakijalta monipuolista osaamista. Hallinto-oikeudellisen lupaprosessin hallitseminen ja selkeä kommunikointi lupaviranomaisten kanssa luo pohjan hakemuksen menestymiselle. Tiedon jakaminen hankkeesta ja asukkaiden sekä paikallisten toimijoiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Näin voidaan välttää turhat hallintovalitukset ja hakemusprosessin viivästyminen. Teknisten yksityiskohtien ja ympäristövaikutusten nivominen yhteen edellyttää lupasäädösten tuntemusta.

15.1.2021

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Liikennesäännöt ovat pysyneet uuden lain myötä pääasiassa ennallaan. Uudella lailla on kuitenkin monin keinoin tavoiteltu turvallisuutta ja sujuvuutta liikenteeseen sekä samalla on haluttu luoda edellytykset myös liikenteen digitalisoitumiselle.

26.2.2020

Osakesäästötili, sijoitusinstrumenttien uusi tulokas

Kotitalouksilla oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 yhteensä noin 290 euron arvosta rahoitusvarallisuutta, joista merkittävä osa makaa matalakorkoisilla talletustileillä. Yksityishenkilöille on tarjolla lukuisia eri sijoitusvaihtoehtoja. Sijoittamiseen liittyvä terminologia on kuitenkin monelle vierasta ja vaihtoehtojen erot saattavat olla vaikeasti hahmotettavissa. 

7.10.2019

Sähköpotkulaudan taikaa – liikenneriski vai ympäristöteko

Haluan olla trendikäs kaupunkilainen, joka pitää huolta kotikaupunkinsa ekologisuudesta ja ympäristöstä. Koska moottoripyörällä päristely kaupungin keskustassa tuntuu vanhanaikaiselta päätin heittäytyä villiksi ja vapaaksi – sähköpotkulaudalla. Siispä tuumasta toimeen. Easy Rider -elokuvan Born to be wild mielessäni kurvasin kuolemaa halveksuen liikenteen sekaan! Vapauden tunne oli suorastaan huumaava. Koin olevani etuoikeutettu teiden ritari, jolla oli oikeutus ottaa kaupungin kadut haltuunsa vapaasti – sähköpotkulautoihin liittyvistä liikennesäännöistä sen tarkemmin tietämättä.

20.2.2019

Ympäristölainsäädäntö yritysten ja yhteiskunnan toimintojen mahdollistajana

Ympäristölainsäädännön rooli yritysten ja yhteiskunnan toimintojen kehittämisessä tarjoaa osapuolille mahdollisuuden toimia suunnannäyttäjinä ja uudistusten toteuttajina. Liian usein yritysten ja kunnallisten toimijoiden ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset nähdään negatiivisessa valossa toimintoja hidastavana tai hankaloittavana asiana. Onko asia lähemmin tarkasteltuna sittenkään näin? Entäpä jos tarkastelisimme asiaa mahdollisuutena luoda uusia toimintoja, joihin myös ympäristölainsäädännön viimeaikaisilla muutoksilla pyritään. 

3.10.2018

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan 15.8.2018

Yrityssalaisuuksien suojaa parantamaan on säädetty 15.8.2018 voimaan astunut liikesalaisuuslaki. Aiemmin liikesalaisuutta koskeva lainsäädäntö oli pirstaloituneena eri laeissa. Uusi laki toimii yleislakina eli lakia sovelletaan silloin, kun muualla ei toisin säädetä.

7.2.2017

Vahinkojen korvaamisesta

Vahingonkorvauslaki sääntelee lähtökohtaisesti vastuuta sopimussuhteiden ulkopuolisissa tilanteissa. Sopimussuhteessa aiheutettu vahinko sen sijaan korvataan lukuisissa eri säädöksissä määritellyllä tavalla; vahinkojen korvaamista sopimussuhteessa on säädetty esimerkiksi osakeyhtiölaissa, kauppalaissa ja vaikkapa maakaaressa. Vahingonkorvauslain lähtökohta korvausvastuun syntymiselle on se, että vahinko on aiheutettu joko tahallaan tai tuottamuksellisesti. Tuottamus on huolimattomuutta. Korvausvastuuta ei ole, mikäli tuottamuksellisuutta ei voida osoittaa. 

27.9.2016

Identiteettiin liittyvä oikeudellinen suoja

4.9.2015 voimaantullut rikoslain identiteettivarkautta koskeva säännös on oivallinen esimerkki lainsäädännön pakollisesta sopeutumisesta verkkoyhteiskunnan synnyttämiin lieveilmiöihin. Lakimuutos säätää rangaistavaksi tilanteen, jossa joku erehdyttääkseen kolmatta osapuolta käyttää oikeudettomasti toisen henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa sille, jota tieto koskee. 

27.9.2016

Asianajaja turvaa oikeusvaltion

Minulla oli kunnia tulla kesäkuussa valituksi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajaksi. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhdistys, jolla on paljon lakisääteisiä tehtäviä. Kaikki Suomen asianajajat kuuluvat Asianajajaliittoon. Asianajajaksi hyväksymiseen edellytetään mm. oikeustieteen maisterin tutkintoa ja sen jälkeistä vähintään neljän vuoden työkokemusta sekä erillisen asianajajatutkinnon suorittamista. Suomen asianajajakunnan perusarvot ovat lojaalisuus, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja kunniallisuus. 

10.2.2015

Sivullisen omaisuuden ulosmittaaminen velallisen velan suorittamiseksi

Ellei velallinen kykene tai muusta syystä halua suorittaa velkaansa velkojalle, joutuu velkoja turvautumaan viranomaisen apuun saatavansa täyttämiseksi. Velkoja ei voi omin päin hakea saatavaansa velalliselta; tällainen menettely on lainvastaista oman käden oikeutta. Velkojan tulee ensin hankkia saatavalleen suoritustuomio tuomioistuimesta ja toimittaa sen jälkeen asia ulosottovirastoon täytäntöön pantavaksi. Jotkin viranomaissaatavat, kuten verot voidaan kuitenkin edellä esitetystä poiketen panna täytäntöön suoraan ilman tuomioistuinratkaisua.

10.2.2015

Tunnustamalla lievempiä rangaistuksia

Syyteneuvotteluksi kutsutussa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada lievemmän rangaistuksen. Yhdysvalloissa kehittyneet plea bargain -järjestelyt, joissa syyttäjä tarjoutuu esittämään lievempää rangaistusta rikoksen tunnustamisen vastineeksi, ovat saaneet vastineensa myös useissa Euroopan maissa. Tämän vuoden alusta vastaava syyteneuvotteluksi kutsuttu menettely tuli mahdolliseksi myös Suomessa.

21.2.2014

Pitääkö laina tosiaan maksaa takaisin?

Pikaluottoja eli määrältään pieniä, lyhytaikaisia, esim. tekstiviestillä tehtävän lainahakemuksen perusteella myönnettäviä vakuudettomia luottoja on ollut markkinoilla jonkin aikaa. Pikaluottomarkkinat ovatkin kasvaneet voimakkaasti ja uusia toimijoita on tullut markkinoille. Pikaluottoja myönnetään vuosittain n. 1,5 miljoonaa kappaletta ja myönnettyjen luottojen määrä on kohonnut yli 300 miljoonan. Keskimääräinen luoton suuruus on ollut runsaat 200 euroa. Luotonsaannin helppous on tuonut mukanaan ongelmia. Toisinaan lainan ottajilta tuntuu myös unohtuneen se seikka, että laina todellakin pitää maksaa takaisin.

Näytä lisää