15.1.2021

Muutoksenhakuaika hankinta-asioissa

Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, tutummin hankintalaki. Hankintalaki ohjaa sitä menettelyä, jolla julkisten toimijoiden on valittava sopimuskumppaninsa euromääräiset kynnysarvot ylittävissä tavara- ja palveluhankinnoissa. Hankintalainsäädännön perimmäisenä tavoitteena on, että hankintayksikön järjestämässä kilpailutuksessa kaikki alalla toimivat tarjoajat tulevat kohdelluksi tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Yksiselitteisestä päämäärästä huolimatta tavoite jää toisinaan toteutumatta ja kilpailutukseen osallistunut tarjoaja joutuu pohtimaan, muodostavatko hankintayksikön laiminlyönnit perusteen hankintavalitukselle.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta saattamalla asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tällöin tarjoajan on syytä muistaa muutoksenhaulle varattu lyhyt määräaika: valitus on pääsääntöisesti tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. Valitusaika lasketaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä. Näin ollen, mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi 18.8.2020, alkaa muutoksenhakuaika kulua 19.8.2020 ja päättyy 1.9.2020. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään 1.9.2020 klo 16.15 mennessä. Toimitettaessa valitus sähköpostin välityksellä, on hyvä huomioida, että sähköisen viestin lähettäjä vastaa siitä, että viesti saapuu viranomaiselle määräajassa. Valituskirjelmien toimittamiseen sähköisenä viestinä lähellä määräajan päättymistä liittyy siten riskejä.

Päätökseen, josta saa tehdä valituksen, on liitettävä valitusosoitus. Mikäli hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen, voi muutoksenhakuaika olla poikkeuksellisesti edellä mainittua 14 päivää pidempi. Samoin niissä tilanteissa, joissa hankintayksikkö on laissa säännellyissä tilanteissa solminut hankintasopimuksen 14 päivän odotusaikaa noudattamatta, on valituksen tekemiselle varattu määräaika poikkeuksellisesti 30 päivää. Mikäli hankintapäätöstä tai valitusosoitusta ei ole lainkaan annettu tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneelle, ei asianosaisen valitusaika ala kulua ollenkaan. Koska muutoksenhakuaikojen laskemiseen liittyy aina merkittävä oikeudenmenetyksen riski, suosittelen epäselvissä tilanteissa kääntymään asiantuntijan puoleen hyvissä ajoin hankintapäätöksen tiedoksisaannin jälkeen.

Muutoksenhakuajan lisäksi on hankintavalitusta jätettäessä huomioitava myös muita hankintalaissa säänneltyjä vaatimuksia ja muodollisuuksia. Tarjoajan on esimerkiksi toimitettava hankintayksikölle oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa hankintapäätöksen tiedoksisaannista. Näin ollen valituksen ja oikaisuvaatimuksen muutoksenhakuajat ovat päällekkäiset toistensa kanssa. Hankintayksikölle osoitetun oikaisuvaatimuksen ohella valittajan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Milla Forsman

asianajaja