8.10.2013

Muutosturva

Työsopimuslaissa ja eräissä muissa laeissa on säännöksiä ns. muutosturvasta. Näillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistämistä.

Työllistymisvapaa

Jos työnantaja on irtisanonut työntekijän taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella, taikka yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä, työntekijällä on oikeus työsopimuslaissa säädettyyn työllistymisvapaaseen. Työntekijä voi täydellä palkalla osallistua irtisanomisaikanaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain tarkoittamiin työntekijän työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin. Tällaisen työllistymisvapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan porrastettuna siten, että se on viisi työpäivää, jos irtisanomisaika on ollut enintään kuukausi ja kymmenen työpäivää, jos irtisanomisaika on yli kuukauden mutta enintään neljä kuukautta. Maksimissaan työllistymisvapaa voi olla yhteensä enintään kaksikymmentä työpäivää, jos irtisanomisaika on yli neljä kuukautta. Työntekijän on ennen työllistymisvapaan käyttämistä ilmoitettava siitä ja vapaan perusteesta työnantajalle hyvissä ajoin, minkä lisäksi vapaan perusteista on esitettävä luotettava selvitys työnantajalle tämän sitä pyytäessä. Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa.

Selvitysvelvollisuus

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen edellä mainituilla perusteilla, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työvoimatoimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.

Ilmoitus työvoimatoimistolle

Työnantaja, joka irtisanoo taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla työntekijän, jolle ennen irtisanomisajan päättymistä kertyisi vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria, on velvollinen ilmoittamaan viipymättä irtisanomisesta työvoimatoimistolle. Tähän ilmoitukseen on työntekijän suostumuksella liitettävä työnantajan käytettävissä olevat tiedot työntekijän koulutuksesta, työtehtävistä ja työkokemuksesta.

Tiedottamisvelvollisuus työllistymisohjelmasta

Työnantajalla on edellisessä kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työllistymisohjelmaan sekä oikeudesta työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymisohjelmalisään.

Edellä olevat muutokset työsopimuslaissa lisäävät työnantajan velvoitteita irtisanomistilanteissa, mutta toisaalta niiden toivotaan edistävän työntekijöiden mahdollisuuksia sijoittua uudelleen työelämään. Se mahdollisesti voisi vähentää ongelmia ja erimielisyyksiä varsinaisen irtisanomismenettelyn osalta. Nähtäväksi jää, edesautetaanko näillä muutoksilla tavoitteita uudelleen työllistymisen nopeuttamiseksi, mitä haasteita nykypäivän voimakkaasti ja nopeasti muuttuvat työmarkkinat tuovat mukanaan.

Heikki Tommila