8.10.2013

Oikeudenkäynnit – hitaita ja kalliita?

Tiedotusvälineissä on kirjoitettu paljon oikeusprosessien hitaudesta ja kalleudesta osapuolten ja yhteiskunnan kannalta. Muutama mediassa paljon esillä ollut, oikeusasteesta toiseen siirtyvä juttu vahvistaa yleisön mielikuvaa siitä, että prosessit varsinkin jossakin isommissa rikosjutuissa kestävät vuosikausia ennen lainvoimaiseksi tuloa. Kun juttuja käsitellään alkaen käräjäoikeudesta joskus korkeimpaan oikeuteen asti, toki tällöin kuluu vuosia ja kustannuksetkin nousevat mittaviksi. Näissä tapauksissa kyse on yleensä erittäin laajasta tutkinta-aineistosta, jonka perusteellinen käsittely vie aikaa ja mahdolliset lisätutkinnat ja jutun palauttamiset alempaan oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi pitkittävät ja muuttavat prosessin kulkua.

Riita-asioissa lähtötilanne on sikäli erilainen, että jo oikeudenkäynnin alkuvaiheessa haastehakemuksessa on yksilöitävä vaatimukset ja niiden perusteet siten, etteivät ne voi kesken prosessin laajeta ja muuttua, kuten rikosoikeudenkäynneissä on mahdollista. Riita-asioissa huolellinen valmistelutyö ennen kanteen nostamista on tärkeää, jotta vaatimuksissa voidaan menestyä. Vähintään yhtä tärkeää olisi yritysten huolehtia siitä, että niiden sopimukset ja kauppakirjat olisi laadittu jo alun perin niin selkeiksi ja kattaviksi, että ne sisältäisivät mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisuuksia ja riidan aiheita. Itsestään selvää on, että suullisia sopimuksia tulee välttää myöhempien näyttöongelmien johdosta. Tämän vuoksi puhelimitse sovitut asiat kannattaa vahvistaa ainakin sähköpostin välityksin, jotta sopimuksen sisältö kyetään todentamaan riidattomasti myöhemmin.

Yritysten sopimusten laadinnassa kannattaa käyttää riittävää oikeudellista asiantuntija-apua, ettei sopimusteksteihin jäisi epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia. On huomattavan paljon edullisempaa panostaa huolellisesti tehtyihin sopimusteksteihin, kuin riidellä niistä jälkikäteen oikeudessa sen selvittämiseksi, mitä oikeastaan oli sovittu.

Asianajajan työssä törmää toisinaan tilanteisiin, joissa sopimusteksti on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei sen perusteella kyetä toteuttamaan sopimuksessa tarkoitettua asiaa ainakaan tarkoitetulla tavalla. Tällaiset ongelmat olisi vältettävissä käymällä sopimustekstit huolellisesti läpi etukäteen asianajajan kanssa. Kustannus tältä osin yritykselle jää murto-osaan siitä, mitä riitely sopimuksen sisällöstä oikeudessa voi tulla maksamaan.

Jos kuitenkin asia riitautuu siten, ettei oikeusprosessi ole vältettävissä, voidaan tähänkin sopimuksissa varautua. Vaihtoehtona riitelylle yleisissä tuomioistuimissa voidaan sopimusehdoissa määrätä välimiesmenettely, jossa asia käsitellään ei julkisesti ja jonka päätöksestä ei voi valittaa. Osapuolet joutuvat tosin kustantamaan välimiehen palkkion, mutta yritysten välisissä riidoissa on usein kustannuksia tärkeämpää saada lopullinen ratkaisu mahdollisimman pian.

Heikki Tommila