15.1.2021

Oikeusturvavakuutuksesta apua oikeudenkäyntiin?

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeudenkäyntien pitkän keston ohella oikeudenkäyntikuluja ja niihin liittyvää kuluriskiä on Suomessa pidetty merkittävänä esteenä perustuslaissa taatun oikeussuojan saamiselle. Korkeat asianajopalkkiot ja pelko oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta ovat osaltaan johtaneet siihen, että asioita jää saattamatta tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Jokainen voi joutua tahtomattaan osalliseksi oikeudenkäyntiin, vaikka omassa menettelyssä ei olisi moitteen sijaa. Oikeusturvavakuutuksella voi varautua kuluihin, joita aiheutuu oikeudellisen avun käyttämisestä oikeudenkäynnissä. Oikeusturvavakuutus mahdollistaakin monelle sen, että he pystyvät saattamaan asiansa käsiteltäväksi tuomioistuimessa. Oikeusturvan saaminen luonnollisesti edellyttää, että kysymyksessä on vakuutuksen piiriin kuuluva asiasta.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä ei yleensä korvata, vaan korvausta maksetaan asianajajan tai muun lakimiehen palkkioista ja kuluista.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa, hallinto-oikeudessa tai esimerkiksi vakuutusoikeudessa.

Useisiin koti- ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus ja merkittävä osa suomalaisista yksityishenkilöistä ja yhteisöistä on ottanut oikeusturvavakuutuksen joko itsenäisenä vakuutuksena tai osana vakuutuspakettia. Yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus koskee vakuutetun yksityiselämää koskevia asioita ja vakuutuksen piirissä ovat yleensä myös vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt. Yritysten oikeusturvavakuutus kattaa puolestaan vakuutuskirjaan kirjatun liiketoiminnan.

Oikeusturvavakuutuksiin sisältyy kuitenkin paljon rajoitusehtoja. Vakuutusehdot määrittävät sen, mitä vakuutus kattaa ja ehtoihin onkin tutustuttava tarkasti, jotta vakuutuksen laajuus kaikkine yksityiskohtineen on tiedossa. Tavanomaista kuitenkin on se, että ehtoja ja vakuutuksen kattavuutta ryhdytään selvittämään vasta silloin, kun konkreettinen tarve vakuutuksen käyttämiselle on olemassa. Vakuutusehdot eri vakuutusyhtiöiden välillä voivat poiketa merkittävästikin toisistaan.

Käytännössä monelle yksityishenkilölle tulee yllätyksenä se, kuinka paljon asioita tosiasiassa jää vakuutusturvan ulkopuolelle. Esimerkiksi työsuhteisiin, sijoitustoimintaan ja perheoikeudellisiin asioihin liittyvät asiat ovat pääsääntöisesti vakuutusturvan ulkopuolella. Rikosasiassa oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia silloin kun vakuutettu on jutussa asianomistajana. Oikeusturvavakuutusta ei sen rajallisen kattavuuden vuoksi voi luonnehtia täydellisen kattavaksi suojaksi. Vaikka jokin asia olisi rajattu oikeusturvan ulkopuolelle, on tärkeää selvittää, olisiko oikeusturva mahdollista saada jonkun toisen vakuutuksen kautta. Esimerkiksi ammattiliittoon kuuluvalla henkilöllä voi olla oikeusturva ammattiliiton kautta, ja hän voi ammattiliiton kautta saada oikeusturvan työsuhdeasiaansa. Kiinteistövakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvataan kuluja kiinteistön ja sillä oleviin rakennuksiin liittyvissä asioissa. Kaskovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta puolestaan korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä asioissa.

Toinen vakuutuksen kattavuuteen liittyvä kysymys on vakuutuksen enimmäiskorvaus. Enimmäiskorvaukset ovat varsinkin yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa osoittautuneet usein riittämättömiksi. Esimerkiksi kiinteistö- ja asuntokauppariidat ovat työläitä ja niissä korvauskatto voi tulla täyteen jo hyvinkin aikaisin. Oikeusturvavakuutusten vakuutusmäärä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, mutta tavanomainen enimmäiskorvaus yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa on 8 500 euroa. Korvauksesta on vähennettävä omavastuu, joka on yleensä 15 %. Laajentamalla vakuutusturvaa vakuutusmäärää on mahdollista nostaa.

Oikeudenkäyntikuluvastuu
Oikeusturvavakuutuksen korvauksen piiriin ei pääsääntöisesti kuulu vakuutuksenottajan maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Tuomioistuinprosessissa on pääsääntönä, että jutun hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutuksen olemassaolosta huolimatta voi asianosaiselle tulla merkittävätkin oikeudenkäyntikulut maksettavaksi, jos asianosainen on jutun hävinnyt osapuoli. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan oman asianajajan oikeudenkäyntikulut, mutta ei vastapuolen kuluja. Kohtuuton riski oikeudenkäyntikuluista saattaa tosiasiassa estää asianosaisen mahdollisuuden saattaa asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeusturvavakuutusta laajentamalla on mahdollista saada vastapuolenkin kulut korvauksen piiriin. Tämä ehto yhdessä riittävän vakuutusmäärän kanssa on turvallisin tapa olla osallisena vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa.

Vakuutustapahtuma ja ns. kahden vuoden sääntö
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Huomioitava tässä yhteydessä on se, että vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan myös se aika, jonka vakuutus on yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä saman sisältöisenä. Oikeusturvavakuutuksen päättymistilanteissa onkin syytä huolehtia siitä, että vakuutusten voimassaoloon ei tule yhdenkään päivän katkosta. Myös yritysten oikeusturvavakuutukseen sisältyy vakuutuksen voimassaoloa koskeva kahden vuoden sääntö. Yrityksen tulisikin ottaa oikeusturvavakuutus jo heti toiminnan alkaessa, ja mikäli mahdollista jo perustettavan yhtiön lukuun.

Kahden vuoden sääntö on käytännössä aktualisoitunut usein asuntokauppariidoissa. Asuntokaupan tekoajankohta on katsottu usein riidan perusteeksi. Jos vakuutus ei ole ollut voimassa kauppaa tehtäessä eikä vakuutus ole ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa kahta vuotta, voi tämä estää oikeusturvaedun saamisen.

Vaikka oikeusturvavakuutuksen ehtoihin sisältyy paljon rajoituksia ja monet asiat on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle, on vakuutus kuitenkin tärkeä osa jokaisen – niin yksityishenkilön kuin yrityksenkin – oikeusturvaa.

Riidan syntyessä on suositeltavaa olla heti yhteydessä asianajajaan. Sen lisäksi, että asianajaja antaa oikeudellisia neuvoja itse riita-asiassa, asianajaja voi myös selvittää oikeusturvan olemassaolon ja tarvittaessa tekee tai avustaa oikeusturvailmoituksen tekemisessä vakuutusyhtiölle.

Matti Huttunen

osakas, asianajaja