7.10.2016

Onko brändisi turvassa?

Hyvin hoidettu yrityksesi on ottanut kalliit vakuutukset yrityksen käyttöomaisuuden ja toimitilojen tuhoutumista vastaan, rajoittanut yleisillä sopimusehdoilla vastuutaan, varmistautunut toimintansa verotehokkuudesta ja huolehtinut henkilöstöriskien minimoimisesta. Hienoa, mutta oletko tullut ajatelleeksi, että yrityksesi arvokkain varallisuus saattaa sittenkin olla sen imago asiakkaiden silmissä. Onko siis myös brändisi turvattu?

Mikä brändi oikein on ja mihin sitä käytetään?

Brändi on tiivistettynä asiakkaan mielikuva yrityksestä. Se kuvastaa esimerkiksi tuotteen laatua, innovatiivisuutta ja hinta-laatusuhdetta sekä yleisemminkin yrityksen toimintatapoja. Juridisesti brändi koostuu erilaisista immateriaalioikeuksista, joista keskeisimpiä ovat tavaramerkki, toiminimi ja yrityksen www-osoite.

Brändin tarkoituksena voi olla tuotteen tai palvelun yksilöiminen, informaation antaminen tuotteen tai palvelun tarjoajasta, merkkiuskollisuuden eli tietyn laatuoletuksen ylläpitäminen tai vaikkapa lisenssitulojen saaminen.

Mikäli brändi on onnistuttu rakentamaan hyvin, se saattaa olla yrityksen arvokkainta omaisuutta. Maailmanlaajuisesti tällaisia brändiin perustuvia yrityksiä ovat esimerkiksi Coca-Cola ja Disney. Kun yrityksellä on hyvä brändi, myös sen menettäminen esimerkiksi kopioimisen vuoksi voi tulla yritykselle erittäin kalliiksi ja aiheuttaa huomattavia tulonmenetyksiä. Joissakin tapauksissa koko yritystoiminta saattaisi päättyä, mikäli yritys joutuisi luopumaan brändistään.

Brändin suojaaminen

Keskeistä brändin suojaamisessa on yrityksen tavaramerkkien suojaaminen. Suojatun tavaramerkin haltija voi nimittäin tavaramerkin voimassaoloaikana sen voimassaoloalueella kieltää muita käyttämästä hyödykseen kyseistä tavaramerkkiä. Vastaavasti toiminimen tai www-osoitteen rekisteröimällä voi estää muita rekisteröimästä samaa toiminimeä tai www-osoitetta.

Tavaramerkin suojaaminen edellyttää, että se voidaan esittää graafisessa muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tekstin ja kuvien lisäksi mm. nuotteina esitettävä sävelmä voidaan suojata tavaramerkkinä.

Edelleen tavaramerkin suojaaminen edellyttää sitä, että se on erottamiskykyinen. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkki ei saa kuvailla niitä tavaroita tai palveluita, joille sitä haetaan. Esimerkiksi Apple-merkki on erottamiskykyinen puhelimille mutta ei omenoille. Tavaramerkki ei myöskään saa olla sekoitettavissa aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Sekoitettavuutta arvioidaan kuluttajan näkökulmasta ja tulee kysymykseen, mikäli merkit ovat samankaltaisia ja koskevat samoja tavaroita tai palveluita.

Tavaramerkki voi saada suojaa sekä ns. vakiintumisen kautta että rekisteröimällä, joskin tavaramerkin rekisteröintiä on aina pidettävä suotavampana ja varmempana vaihtoehtona.

Rekisteröintimenettelyt

Suomalaisen yrityksen kannattaa tavallisesti rekisteröidä tavaramerkki joko kotimaisena tavaramerkkinä tai ns. EY-tavaramerkkinä. Kotimaisen tavaramerkin hakemusmaksu on alkaen 215 euroa ja tällainen rekisteröinti suojaa merkkiä kotimaassa. EY-tavaramerkin rekisteröintimaksu on puolestaan alkaen 850 euroa ja sillä suojan saa koko EU:n alueella. Kummassakin tapauksessa tavaramerkin rekisteröintiprosessi vie muutaman kuukauden. Mikäli joku kolmas taho vastustaa rekisteröintiä, vie prosessi kuitenkin pitempään.

Tavaramerkin rekisteröiminen muissa kuin EU-maissa edellyttää käytännössä aina sitä, että suomalaista tai EU-tavaramerkkiä on jo haettu. Tällöin suojaa voidaan usein hakea myös muihin yksittäisiin maihin erityisellä kansainvälisellä hakemuksella. Hakemusmaksut maata kohden ovat yleensä noin 1.000 ja 1.500 euron välillä.

Suojaamisen jälkeen 
 
Brändin suojaamisella on vain rajallinen merkitys, mikäli brändin omistaja ei tämän jälkeen valvo oikeuttaan. Viranomaiset eivät lähtökohtaisesti puutu brändiloukkauksiin viran puolesta muuten kuin rekisteröintimenettelyjen yhteydessä. Sen vuoksi on tärkeää, että brändin omistaja säännönmukaisesti seuraa esimerkiksi internet-hakujen avulla brändin käyttöä ja havaitessaan siihen kohdistuvia loukkauksia, lähestyy loukkaajaa ensi vaiheessa kieltokirjein ja tarvittaessa panemalla kanteen vireille loukkauksen lopettamiseksi.

Esimerkiksi tavaramerkin loukkaukseen voidaan puuttua kieltämällä loukkaavan merkin käyttäminen, vaatimalla korvauksia loukkaavasta käytöstä tai jopa vaatimalla rangaistusta tavaramerkkiloukkauksesta. Lisäksi viranomaiset voivat vaatimuksesta määrätä tavaramerkin loukkaamiseen käytetyn omaisuuden muutettavaksi, hävitettäväksi tai takavarikoitavaksi.

Miten siis toimia brändini turvaamiseksi?
 
Havaittuasi, että yrityksesi brändin suojaamiseen ei ole aiemmin kiinnitetty riittävästi huomiota, on ensinnäkin syytä miettiä, mistä yrityksesi brändi koostuu. Hahmotettuasi brändin sisällön, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan, jonka kanssa on hyvä käydä läpi, mitä brändistä voidaan oikeudellisesti suojata. Mikäli suojaaminen on mahdollista, tehdään ratkaisu sopivista toimenpiteistä ja suojataan brändi tarvittavilta osin. Samalla tehdään suunnitelma siitä, miten suojattua brändiä jatkossa valvotaan ja miten reagoidaan, jos brändiä loukataan. Brändin suojaaminen ei siis ole lopulta kovinkaan monimutkaista, mutta sillä voidaan turvata, ettei yrityksen hyvin rakennettu imago valu hukkaan.

Juhani Ekuri

osakas, asianajaja