21.2.2024

Ositusvaateen vanhentumista koskeva säädöshanke vireillä

Osituksen tarkoituksena on purkaa puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Avioliittolaissa on säännös siitä, milloin oikeus vaatia omaisuuden ositusta alkaa. Laissa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä säännöstä siitä, missä ajassa ositusvaade tulee esittää.

Ositusvaateen vanhentumista koskeva kysymys aiheuttaa käytännössä oikeudellisia ongelmia esimerkiksi tilanteissa, joissa ositus on aikanaan jätetty tekemättä ja tämä seikka nousee vuosien päästä esiin, kun osapuolet ovat menneet uudestaan naimisiin tai kun jäämistöosituksessa asiaan joudutaan ottamaan kantaa. Ositusvaateen vanhentumiseen liittyvä oikeudellinen epävarmuus ja osituksen viivästyminen itsessään aiheuttaa myös lisäkustannuksia ositustoimituksissa. Nämä aiheutuvat oikeudellisista tulkintatilanteista liittyen esimerkiksi peräkkäisiin avioliittoihin, omaisuuden ja omistussuhteiden sekoittumiseen, sijaan tulleen omaisuuden selvittelyyn ja omaisuuden arvonmuutoksiin.

Vaikka avioliittolaissa ei ole nimenomaista säännöstä ositusvaateen vanhentumisesta ja ositusvaade ei lähtökohtaisesti vanhene, oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että ositusvaateen menettäminen on mahdollista ajan kulumisen ja passiivisuuden vuoksi. Oikeustapaukset ovat perustuneet tilanteisiin, joissa kysymys on ollut avioliiton purkautumisesta avioeron vuoksi. Ylimmissä tuomioistuimissa ei ole ollut ratkaistavana kysymystä, jossa olisi otettu kantaa ositusvaateen menettämiseen ajan kulumisen ja passiivisuuden vuoksi jäämistöosituksen yhteydessä. Yksittäiset tuomioistuinten ratkaisut eivät ole ratkaisseet vanhentumiskysymystä riittävän selkeästi. Vaikka pesänjakajien ratkaisut eivät ole julkisia eikä niiden sisältöä ole mahdollista kattavasti tutkia esimerkiksi tämän kysymyksen osalta, on oletettavaa, että pesänjakajien ratkaisut vanhentumiskysymyksen osalta ovat vaihdelleet oikeudellisesti tulkinnanvaraisessa tilanteessa.

Kun ositusvaateen vanhentumiskysymys on aiheuttanut epäselvyyttä ja oikeudellisesti hankalia tulkintatilanteita, on sekä oikeuskirjallisuudessa että asianajajien toimesta esitetty jo pitkään toiveita asiantilan tarkemmasta sääntelystä. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan on nyt sisällytetty kirjaus, jonka mukaan hallituskauden kuluessa säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta.

Oikeusministeriössä on tällä hetkellä lausuntokierroksella asiaan liittyvä arviomuistio, jossa ehdotetaan, että avioliittolaissa säädettäisiin avio-oikeuden vanhentumisesta. Muutosehdotusta on perusteltu sillä, että määräajan säätäminen osituksen toimittamiselle selkiyttäisi nykyistä tilannetta ja estäisi monimutkaisten ositustilanteiden syntymisen. Lausuntopalautteen perusteella ministeriö päättää myöhemmin asian jatkovalmistelusta.
Ositusvaateen vanhentumista koskeva ehdotus lähtee siitä, että lakiin sisältyisi määräaika ositusvaateen vanhentumisesta.

Avio-oikeuden vanhentumisajaksi ehdotetaan 10 vuoden vanhentumisaikaa, joka alkaisi avioeron tai avioliiton kumoamista koskevan tuomion päätöspäivämäärästä. Avioliiton purkautuessa kuoleman vuoksi 10 vuoden vanhentumisaika alkaisi lesken kuolemasta. Ehdotuksessa on kuitenkin todettu, että sääntelyyn on perusteltua sisällyttää myös poikkeusmahdollisuus. Vanhentumisajasta voitaisiin poiketa, jos eroavat puolisot olisivat yksimielisiä asiasta. Poikkeaminen edellyttäisi määrämuotoista kirjallista sopimusta.

Avio-oikeuden vanhentumisesta seuraisi se, että se osapuoli, jolta vaadittaisiin tasinkoa, ei olisi avio-oikeuden vanhennuttua enää velvollinen tasinkoa suorittamaan. Avio-oikeuden vanhentumisella ei olisi vaikutusta ositusvaateen muihin elementteihin kuten esimerkiksi oikeuteen vaatia pesänjakajan määräämistä toimittamaan omaisuuden erottelu tai purkamaan omistussuhteet yhteisesti omistetun omaisuuden osalta.

Ositusvaateen vanhentumista koskeva säädöshanke on tarpeellinen ja tervetullut hanke ratkaisemaan ainakin yhden oikeudellisen tulkintaongelman, joka ositustoimituksissa tulee vastaan. Lausuntokierroksen jälkeen selviää, miten hanke etenee oikeusministeriössä.

Matti Huttunen

osakas, asianajaja