Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

MIKSI EDUNVALVONTAVALTUUTUS?

Laki edunvalvontavaltuutuksesta on ollut voimassa vuoden 2007 marraskuusta lukien. Edelleen syntyy toisinaan se vaikutelma, että edunvalvontavaltakirjoja kyllä halutaan tehdä, mutta ei oikeastaan tiedetä miksi. Tuon seuraavassa esille eräitä kriteerejä, joiden täyttyessä edunvalvontavaltuutus on tarpeellinen.

Peruste edunvalvontavaltuutukselle voi liittyä henkilösuhteisiin. Valtuuttajalla saattaa olla selkeä näkemys siitä, että hän haluaa juuri tietyn henkilön hoitavan asioitaan siinä tapauksessa, ettei itse pysty enää niitä hoitamaan.

Mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty ja toimintakyvyttömyys syntyy akuutisti, asioiden hoitajasta (edunvalvojasta) ovat silloin päättämässä muut henkilöt kuin asianomainen itse. Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja tekee etukäteen päätöksen, jota on noudatettava. Huomioon on kuitenkin otettava se, ettei ketään voida velvoittaa ottamaan valtuutusta vastaan. Valtakirjaa annettaessa on siten syytä tiedustella valtuutetuksi ehdotetun henkilön suhtautumista asiaan.

On myös hyvä tiedostaa, että pelkästään tavanomaisten, juoksevien asioiden hoitamista varten ei yleensä ole tarpeellista antaa edunvalvontavaltakirjaa. Silloin voidaan toimia tavallisten valtakirjojen varassa, kunhan ne ovat sillä tavoin riittävästi yksilöityjä, että ne kelpuuttavat valtuutetun toimimaan pankeissa, viranomaisissa ym.

Yrittäjät

Yritystoimintaa harjoittavilla henkilöillä on usein tarve varmistua siitä, että yrityksen asiat ovat osaavissa käsissä myös yrittäjän mahdollisen toimintakyvyttömyyden aikana ja että asioita hoitavalla henkilöllä on riittävän laajat ja joustavat valtuudet ratkaisujen tekemiseen.

Edunvalvontavaltakirjan nojalla valtuutetulla on oikeus itsenäisesti tehdä monia sellaisia päätöksiä, joihin edunvalvoja tarvitsisi maistraatin luvan. Yrittäjän tultua sairauden tai onnettomuuden johdosta toimintakyvyttömäksi, joudutaan usein tilanteeseen, jossa yritystoiminnalle olisi hyvä löytää jatkaja. Edunvalvontavaltuutettu voi tehdä tähän liittyviä ratkaisuja.

Erityisesti näitä tilanteita silmällä pitäen on valtakirjaa laadittaessa tärkeää kiinnittää huomiota siihen, onko valtuutetulle tarpeellista määrätä varavaltuutettu esimerkiksi sen tilanteen varalta, että potentiaalinen yritystoiminnan jatkaja olisi juuri sama henkilö, joka on nimetty edunvalvontavaltuutetuksi. Valtuutettuhan on esteellinen toimimaan omassa asiassaan eivätkä esteellisen valtuutetun tekemät toimet sido valtuuttajaa.

Paljon varallisuutta 

Edunvalvontavaltuutuksella saattaa olla tarvetta, jos henkilöllä on runsaasti varallisuutta ja erityisesti sen tyyppistä varallisuutta, jonka järkevä hoitaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä.

Samat syyt kuin edellä yrittäjän kohdalla puoltavat edunvalvontavaltuutuksen käyttöä tässäkin tapauksessa. Sillä päästään laajempiin valtuuksiin sekä vältetään ajanhukkaa ja byrokratiaa. Jos asioita hoitaa edunvalvoja, hän joutuu antamaan toimenpiteistään vuosittain selvityksen maistraatille. Edunvalvontavaltuutetulla ei tällaista velvollisuutta ole, ellei valtakirjassa sitä ole haluttu.

Valtakirjaa laadittaessa on muistettava, että mikäli valtuutetulla halutaan olevan oikeus määrätä myös valtuuttajalle kuuluvista kiinteistöistä, valtakirjassa pitää tästä erikseen mainita. Toiseksi on muistettava, että pääsääntönä on kielto lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta. Valtuutetulla on kuitenkin oikeus antaa valtuuttajan puolesta lahja, jos valtakirjassa on yksilöity lahjoituksen kohde, lahjan saaja ja lahjan antamisajankohta tai ainakin perusteet, joiden mukaan ne määräytyvät.

Aivan erityinen tarve edunvalvontavaltuutukseen näyttäisi olevan metsänomistustilanteissa liittyen erityisesti metsäomaisuuteen kohdistuviin käyttöoikeuksiin. Näitä oikeuksia syntyy muun muassa keskinäisillä testamenteilla, joilla leskelle annetaan elinikäinen käyttöoikeus kaikkeen ensiksi kuolleen omaisuuteen. Jos leski esimerkiksi dementoituu, ilman edunvalvontavaltuutusta voidaan joutua hankaliin pattitilanteisiin.

Ilman edunvalvontavaltuutusta toimittaessa edunvalvojalla ei ole esimerkiksi oikeutta luopua käyttöoikeudesta vastikkeettomasti lasten hyväksi, ei edes maistraatin luvalla. Metsän myynti taas edellyttää maistraatin hyväksymää hoitosuunnitelmaa tai erillistä lupaa. Edunvalvontavaltakirjalla voidaan etukäteen antaa valtuutetulle oikeus luopua valtuuttajan puolesta käyttöoikeudesta ja myyntitilanteessa ei tarvita maistraatin lupaa.

Lahjoitukset

Edunvalvontavaltakirja on tarpeen, jos henkilö pitää tärkeänä mahdollisuutta tehdä toimintakyvyttömyydenkin aikana lahjoituksia esimerkiksi lapsille tai lapsenlapsille. Ilman valtakirjaa toimivalla edunvalvojalla ei ole oikeutta tehdä lahjoituksia. Lahjoituksia silmällä pitäen on erityisen tärkeää muistaa nimetä varavaltuutettu, mikäli valtuutettu itse kuuluu lahjansaajien piiriin. Estettä ei ole sillekään, että edunvalvontavaltakirjassa nimetään kaksi valtuutettua eri tehtäviä varten.

Tässä on tuotu esille eräitä perusteita edunvalvontavaltuutukselle. Muitakin on toki olemassa. Toimistomme lakimiesten kanssa kannattaa tulla keskustelemaan siitä, onko edunvalvontavaltuutus sinun kohdallasi tarpeellinen, ja mitä seikkoja kussakin tapauksessa on syytä ottaa huomioon.

 

Lisätty 21.2.2014