18.2.2021

Periytyvätkö vainajan velat?

Usein läheisen kuollessa kuulee muun surun keskellä läheisten murehtivan sitä, että miten vainajan velkojen käy. Vainajan velalla viittaan sellaisiin velkoihin, joiden oikeusperuste on syntynyt ennen vainajan kuolemaa. Velka ei lakkaa ihmisen kuolemaan. Kuolinpesän osakkaiden huoli siitä, että he joutuisivat omilla varoillaan maksamaan vainajan velan, on kuitenkin yleensä aiheeton.

Ensinnäkin on muistettava, ettei ositusta tai perinnönjakoa saa toimittaa ennen kuin vainajan velat on maksettu. Mikäli ositus tai perinnönjako on toimitettu ilman, että kaikki velat on katettu, voivat kuolinpesän osakkaat joutua palauttamaan saamansa omaisuuden tai korvaamaan sen arvon vainajan velan kattamiseksi. Tällaisessa tilanteessa osakkaan vastuu rajoittuu siihen määrään, jonka hän on osituksessa tai jaossa saanut.

Perittävän varat käytetään tarvittaessa kokonaisuudessaan vainajan velkojen maksuun, eikä vajaus pääsääntöisesti tule osakkaiden maksettavaksi. Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu voi kuitenkin syntyä, joko siinä tapauksessa, että perunkirjoitusvelvollisuus laiminlyödään, eikä perunkirjoitusta toimiteta määräajassa tai jos osakas antaa väärää tietoa tai salaa oikean tiedon perunkirjoituksessa tavalla, joka vaarantaa velkojan oikeutta.

Henkilökohtaisen velkavastuun syntyminen edellyttää sitä, että osakas laiminlyö toimittaa perunkirjoituksen määräajassa. Vain sellainen osakas, jonka hoidossa pesä on, voi joutua henkilökohtaiseen ja rajoittamattomaan velkavastuuseen. Tällaiseen perunkirjoitusrikkomukseen syyllistynyt vastaa kaikista perittävän veloista. Myös täydennys- ja oikaisuperukirjan laatimisen laiminlyönti saattaa synnyttää osakkaalle velkavastuun.

Väärän tiedon antaminen tai tiedon salaaminen voi synnyttää osakkaalle henkilökohtaisen velkavastuun, jos osakas jättää tahallaan ilmoittamatta tietämänsä seikan. Pelkkä osakkaan huolimattomuus tai taitamattomuus ei velkavastuuta synnytä.

Vainajan velat eivät siis pääsääntöisesti periydy, mutta velat on katettava kuolinpesän varoista, ennen kuin perilliset voivat saada pesästä osaansa.

Larissa Salo

juristi