17.10.2022

PK-yhtiöiden välinen osakekauppa osakevaihtona?

Osakevaihdossa on kysymys tavasta myydä osakeyhtiön osakekanta, mutta kauppahinnan maksuna yleisimmin käytetyn rahan sijasta osakekanta vaihdetaankin hankkivan yhtiön osakkeisiin. Elinkeinoverolain 52 f §:n mukaan osakevaihto on veroneutraali yritysjärjestely eli oikein toteutettuna se ei aiheuta vaihdon osapuolille minkäänlaisia veroseuraamuksia. Kyseinen lainkohta edellyttää veroneutraalisuudelta kuitenkin määrättyjen edellytysten toteutumista.

Osakevaihdon edellytykset

  • Ostaja (hankkiva yhtiö) on osakeyhtiö;
  • vaihdon kohdeyritys on osakeyhtiö;
  • hankkiva yhtiö saa osakevaihdolla kohdeyhtiön osakkeita määrän, joka tuottaa yli 50 % äänimäärästä taikka lisää vaikutusvaltaa tästä rajasta eteenpäin;
  • vaihdon vastikkeena käytetään uusia osakkeita tai vanhoja omia osakkeita, vastikkeesta korkeintaan 10 % nimellisarvosta saa olla rahaa.

Osakevaihto on varsin harvinainen pk-yritysten kesken, mutta oikeissa olosuhteissa se on kuitenkin kätevä tapa toteuttaa yrityskauppa.

Miten osakkeet arvostetaan?
Toteutuakseen osakevaihto edellyttää, että hankkiva yhtiö (ostaja) hyväksyy kohdeyrityksen (myyjien yritys) arvostuksen ja kohdeyhtiön edustajat hyväksyvät hankkivan yhtiön osakkeiden arvostuksen. Mikäli kyseessä ovat pk-yritykset, ei osakkeen käypää arvoa noteerata missään, vaan sopijapuolten pitää löytää yhteisymmärrys molemmin puolin, minkä jälkeen vasta voidaan saavuttaa se vaihtosuhde, jota käyttäen osakevaihto voidaan toteuttaa. Verrattuna pörssiyhtiöön sekä menetelmät arvostuksen tutkimiseksi että yhteisymmärryksen löytyminen molemmin puolin ovat huomattavasti vaikeampia. Julkisesti noteeratun yhtiön osakekurssi on vääjäämätön arvostusperuste.

Arvostusneuvotteluissa kohdeyhtiön osakkeenomistajat eli myyjät ovat hankalammassa tilanteessa, koska he ovat luopumassa osakkeistaan saaden vastineeksi hankkivan yhtiön osakkeita, jolloin erityisesti kohdeyhtiön osakkaat joutuvat arvioimaan erilaisia riskejä järjestelyssä. Verrattaessa siihen, että vastikkeena käytettäisiin osakkeiden sijasta rahaa, vastaavanlaisia kysymyksiä ei synny eikä riskejä näiltä osin ole.

Kohdeyhtiön osakkaat uusina osakkeenomistajina
Osakevaihtoa käytettäessä hankkivan yhtiön valtarakenteet saattavat muuttua merkittävästikin ja, varsinkin mikäli kohdeyhtiössä on vain vähän osakkeenomistajia, saattaa joku heistä nousta hankkivan yhtiön merkittäväksi osakkeenomistajaksi käyttämään valtaoikeuksiaan. Osakeyhtiön vallankäytöstä sovitaan usein osakassopimuksessa. Se täydentää ja osin kumoaa osakeyhtiölaissa olevat vallankäyttösäännöt. Osakassopimusta voidaan tyypillisesti muuttaa vain kaikkien osakkeenomistajien yksimielisellä suostumuksella.

Osakevaihtotilanteessa yllä kerrottu tarkoittaa sitä, että kohdeyhtiön osakkaiden ja hankkivan yhtiön osakkaiden tulisi löytää yhteisymmärrys valtaoikeuksien käytöstä, jotta osakevaihto järjestelynä voisi toteutua. Tämä puolestaan antaa kummankin yhtiön vähemmistölle mahdollisesti merkittäviäkin oikeuksia vaikuttaa osakevaihtoon, sillä sekä kohdeyhtiön että hankkivan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien pitäisi hyväksyä osakassopimuksen ehdot. Tämä koskee sekä tilannetta, missä osakassopimusta ei ennestään ole, että myös sitä tilannetta, että voimassa olevaa osakassopimusta joudutaan osakevaihdon takia muuttamaan uutta tilannetta varten. Pelkästään jo osakassopimuskysymys sinänsä on tietynlainen neulansilmä, minkä läpi tulee päästä ennen kuin osakevaihto voidaan toteuttaa.

Uusien osakkeiden realisointimahdollisuus
Onko kohdeyhtiön osakkaiden mahdollista muuttaa hankkivan yhtiön maksuksi antamia osakkeita rahaksi? Listaamattomien osakeyhtiöiden kohdalla vastaus on yleensä melko selvä, rahaksi muuttaminen on erittäin vaikeaa. Hankkiva yhtiö ei helposti salli, että mikäli se kauppahinnan maksuksi antaa omia osakkeitaan, ne realisoitaisiin pian osakevaihdon toteuttamisen jälkeen. Usein nimenomaisesti sovitaan joku tietty rauhoitusaika, minkä kuluessa realisointi on kielletty. Tämä tarkoittaa sitä, että kohdeyhtiön osakkaista tulee hankkivan yhtiön pitkäaikaisia osakkeenomistajia. Heidän on turvattava tulevaisuutensa niin, että hankkivan yhtiön osakkeiden odottamattoman arvonlaskun johdosta osakekaupan kannattavuus ei valuisi hiekkaan.

Kohdeyhtiön osakkeenomistajien suojakeinot
Yleisimmin käytetty suojakeino on sopia siitä, että osakevaihdon seurauksena syntynyt omistusosuus on mahdollista säilyttää eikä sitä vesitetä esimerkiksi suunnatuilla osakeanneilla, hankkivan yhtiön osakkeenomistajien keskinäisillä luovutussopimuksilla tai muilla sellaisilla järjestelyillä, joihin kohdeyhtiön osakkaat eivät voisi vaikuttaa esimerkiksi sen takia, että heidän omistusosuutensa on pieni tai taloudelliset resurssinsa rajalliset. Tällöin puhutaan ns. antidilutaatiolausekkeista, joilla estetään osakeosuuden liudentuminen verrattuna muihin osakkaisiin. Kohdeyhtiön edustajat voivat vaatia jopa euromääräisen arvon säilymistä, ja tiedossani on, että hankkivan yhtiön osakkaat ovat määräaikaisesti sitoutuneet tällaiseenkin. Tämä toteutettiin siten, että mikäli osakkeiden arvo alentuisi, sitoutuivat hankkivan yhtiön osakkaat suuntaamaan vastikkeettomia osakkeita kohdeyhtiön osakkaille osakeantimenettelyllä.

On myös mahdollista käyttää likvidaatiopreferenssisopimuksia, joiden mukaan kohdeyhtiön osakkeenomistajilla on määrätyissä tilanteissa oikeus saada sijoituksestaan tietty osa palautuksena esimerkiksi fuusiossa, hankkivan yhtiön toiminnan uudelleen organisoinnissa tai myyntitilanteessa taikka purkamistilanteessa ennen hankkivan yhtiön osakkeenomistajia. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä osakesarjoilla, joissa kohdeyhtiön osakkaiden omistamilla osakkeilla on jopa ensisijainen kiinteä osuus yhtiön nettovarallisuuteen ennen muita osakkeita.

Miksi osakevaihtoa käytetään?
Hankkivan yhtiön kannalta paras ja merkittävin peruste on yleensä se, että rahoitusta ei tarvitse hankkia. Kummankin osapuolen kannalta positiivinen asia on se, että järjestely on veroneutraali. Tämä voidaan vielä varmistaa hankkimalla verottajan ennakkoratkaisu.

Järjestelyn aiheuttamat kustannukset ovat kuitenkin osakevaihdossa yleensä suuremmat johtuen järjestelyn monimutkaisuudesta verrattuna osakekauppoihin, jotka maksetaan rahalla. Siksi rahamaksua suositaan useimmiten pienemmissä kaupoissa, ja osakevaihto on järkevä vasta isomman mittaluokan kauppatilanteessa. Osakevaihdon mahdollisuutta ei kannata sivuuttaa yritysjärjestelyä ja -kauppaa suunniteltaessa.

Harri Lukander

asianajaja