8.10.2013

Riskien hallitseminen – kestävän liiketoiminnan edellytys

Yritystoiminta perustuu riskinottoon. Monet riskeistä on otettu tietoisesti ja niiden hallitseminen on kiinni yrityksen johdon osaamisesta. Osa riskeistä on kuitenkin vaikeasti havaittavia oikeudellisia riskejä, joiden toteutuminen saattaa aiheuttaa koko liiketoiminnan edellytysten katoamisen. Todennäköistä myös on, että silloin tällöin joku tai jotkut riskeistä toteutuvat. Tämän vuoksi kestävän liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää, että siihen liittyvät riskit kyetään hallitsemaan. Oikeudellisen asiantuntijan suorittama yrityksen riskikartoitus tarjoaa tähän oivan keinon.

Riskien tunnistaminen

Riskienhallinta lähtee aina liikkeelle riskien tunnistamisesta. Liiketoimintaan tyypillisesti liittyviä riskejä ovat esimerkiksi liikeideaan, kaupallistamiseen, kilpailuun, tuotteen ominaisuuksiin, tuotantoon, rahoitukseen ja henkilöstöön liittyvät riskit. Vaikka kyseiset riskit ovat usein liiketoiminnallisia, johdon hallittavissa olevia riskejä, niihin liittyy kuitenkin aina myös vaikeasti tunnistettavia oikeudellisia riskejä. Nämä riskit saattavat realisoitua esimerkiksi yrityksen toimialaa sääntelevän lainsäädännön muuttuessa, yrityksen toiminnassa tehtyjen sopimusten päättyessä tai jäädessä noudattamatta tai yrityksen johdon tai työntekijöiden aiheuttaessa vahinkoa ulkopuoliselle osapuolelle.

Oikeudellisten riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen erikoistunut asiantuntija käy yrityksen riskikartoituksessa läpi mm. yrityksen toimialaa koskevaan lainsäädäntöön ja sen muutoksiin liittyvät riskit, yrityksen hallintoon liittyvät asiakirjat kuten yhtiökokousten ja hallitusten kokousten pöytäkirjat, yhtiön sopimuskannan, työntekijöihin liittyvät asiat kuten noudatettavat työ-, salassapito- ja kilpailukieltosopimukset sekä työsopimuspohjat, kiinteistöihin ja ympäristöön liittyvät asiat, yhtiön vakuutusasiat sekä immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyvät asiat. Läpikäytävä materiaali räätälöidään kussakin tapauksessa erikseen yrityksen toimialan, koon ja suoritettavan kartoituksen toivotun laajuuden mukaan.

Riskien hallitseminen

Kun yrityksen riskit on kartoitettu, laatii asiantuntija yrityksen johdon käyttöön raportin havaituista riskeistä. Riskikartoituksen pohjalta yrityksen johto voi asiantuntijan avustuksella arvioida, kuinka vakavia tunnistetut riskit ovat. Tämän jälkeen riskeihin voidaan puuttua käyttämällä niiden vakavuuden edellyttämiä toimenpiteitä.

Käytettävät toimenpiteet riippuvat paitsi riskien vakavuudesta, myös siitä, mitä juuri kyseisille riskeille voidaan tehdä. Osa riskeistä voidaan yleensä poistaa kokonaan esimerkiksi yrityksen käytäntöjä ja menettelytapoja muuttamalla sekä esimerkiksi henkilökuntaa kouluttamalla.

Kaikkia riskejä ei kuitenkaan voida kokonaan poistaa, mutta niitä voidaan ainakin pienentää tai siirtää. Esimerkiksi sopimuksiin liittyviä riskejä voidaan pienentää mm. noudattamalla asiantuntijan suosittamia toimintatapoja sekä ottamalla riskitekijät huomioon sopimuksia uusittaessa ja uusia sopimuksia solmittaessa. Kiinnittämällä huomiota sopimusehtojen muotoiluun ja valintaan voidaan usein myös siirtää riski kokonaan tai osittain pois yritykseltä sopimuskumppanille.

On mahdollista, että osa riskeistä on mahdotonta poistaa tai ne ovat siinä määrin pieniä ja niiden toteutuminen niin epätodennäköistä, ettei niitä edes kannata poistaa. Tällaistenkin riskien osalta on tärkeää tiedostaa niiden olemassaolo, jotta yritys voi varautua niiden toteutumisen varalta, eikä riskin realisoituminen tule yritykselle ainakaan täytenä yllätyksenä.

Miksi valita oikeudellinen riskikartoitus?

Vaikka riskinotto sinänsä kuuluukin erottamattomana osana yritystoimintaan, ovat oikeudelliset riskit usein niin sanottuja tarpeettomia riskejä. Monessa tapauksessa oikeudellinen riski voi syntyä esimerkiksi vain siksi, että sopimuksen tai muun asiakirjan muotoilussa ollaan huolimattomia, toimituslausekkeen sisältö tunnetaan väärin, työntekijän irtisanomisessa ei noudateta oikeaa muotoa tai yritys tietämättömyydessään menettelee lain vastaisesti. Näissä tapauksissa ei siis ole kysymys siitä, että oikeudellisella riskinotolla olisi saavutettu jotakin etua. Sen sijaan tällaiset riskit syntyvät tahattomasti ja niiden seuraukset voivat olla arvaamattomia. Pahimmassa tapauksessa niihin varautumaton yritys ajautuu suuriin vaikeuksiin ja jopa konkurssiin.

Toisaalta oikeudelliset riskit ovat kohtuullisen helposti hallittavissa, kunhan riskit tiedostetaan ajoissa. Oikeudellisten riskien tunnistaminen ja hallitseminen edellyttääkin alan asiantuntijan apua. Kohtuullisen pienellä panostuksella tehty kartoitus antaa kuitenkin yritykselle paljon tietoa sen toimintaan liittyvistä riskeistä ja parantaa yrityksen toimintatapoja sekä siten maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudessa. Suosittelenkin lämpimästi ottamaan yhteyttä toimistoomme ja keskustelemaan siitä, minkälainen riskikartoitus palvelisi parhaiten juuri Sinun yritystäsi.

Juhani Ekuri

osakas, asianajaja