8.10.2013

Saneerausohjelmat taantuman kourissa

Globaalin taantuman jyrkkyys ja syvyys on yllättänyt suurimman osan ekonomisteista lähes kaikkialla. Riittäviä ennustajanlahjoja ei ole ollut myöskään yrityssaneerausohjelmia laatineilla selvittäjillä ja konsulteilla. Vaikka tuomioistuinmenettelyssä vahvistettavat yritysten saneerausohjelmat yleensä pyritään laatimaan varovaisesti varautuen myös huonompiin vuosiin, on pelättävissä, että varsin useat saneerausohjelmat ovat yritysten tuotteiden ja palvelujen kysynnän voimakkaasti heikentyessä saneeratuille yrityksille liian tiukkoja. Mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä?

Saneeratun yrityksen näkökulma
Saneerausohjelman toteutumisen seurantaa varten määrätään saneerausohjelman vahvistamispäätöksessä yleensä valvoja, joka useimmiten on sama henkilö, joka toimi selvittäjänä ja on laatinut saneerausohjelman. Mikäli näyttää siltä, että yritys ei suoriudu saneerausohjelman mukaisista maksuista, asiasta on syytä informoida valvojaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhteistyössä valvojan kanssa voidaan pyrkiä löytämään keinot tilanteesta selviämiseksi.

Monissa tapauksissa velkojilta löytyy ymmärrystä esimerkiksi sen tyyppisille ratkaisuille, että ohjelman mukaisia maksueriä myöhennetään. Mikäli saneeratun yrityksen tilanne ei näytä toivottomalta, yrityksen konkurssi olisi velkojien kannalta usein kuitenkin siinä määrin huono ratkaisu, että maksujen myöhentämiseen kannattaa suostua. Jos velkojia ei ole paljon, muutoksista voidaan pyrkiä sopimaan kaikkien velkojien kanssa. Joskus voi olla riittävää, että muutama merkittävä velkoja suostuu maksujen myöhentämiseen. Vakuusvelkojille kuten pankeille kynnys maksuohjelman muutokselle saattaa olla matalampi kuin muilla velkojilla, koska niillä voi etenkin saneerausohjelman loppuvaiheessa olla jäljellä olevaan saatavaansa nähden varsin vahvat vakuudet.

Saneerausohjelmaa voidaan tuomioistuimessa muuttaa vain niiden velkojien suostumuksella, joiden oikeutta muutos loukkaa. Velkojaryhmillä ja velkojien enemmistön mielipiteellä ei siis tässä tilanteessa ole enää merkitystä. Saneerausohjelman voimassaoloaikana yritys ei myöskään voi hakeutua uudelleen yrityssaneerausmenettelyyn.

Velkojan oikeussuojakeinoista  
Mikäli saneerausohjelman mukaisia maksuja jää tekemättä ja velkoja ei usko velallisen suoriutuvan saneerausohjelman mukaisista maksuista, velkojilla on käytettävissään useampia eri oikeussuojakeinoja. Vahvistettu saneerausohjelma on täytäntöönpanoperuste samalla tavoin kuin tuomioistuimesta haettu tuomio. Ohjelman mukaista maksua voidaan siten periä ulosottoteitse ja saneerattua yritystä voidaan maksuohjelman laiminlyönnin perusteella hakea myös konkurssiin.

Velkoja voi myös hakea maksuohjelman rauettamista, mikäli maksuohjelmaa on laiminlyöty eikä saneerattu yritys ole velkojan asettaman kohtuullisen lisäajankaan puitteissa maksua suorittanut. Velkajärjestely raukeaa tällöin kuitenkin vain rauettamista hakeneen velkojan saatavan osalta.

Matti Kökkö

osakas, asianajaja