20.2.2019

Tavaramerkkilaki uudistuu – mitä uudistus tuo mukanaan?

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen tavoitteena on moderni ja selkeä laki. Muutoksen myötä sähköinen asiointi ja palvelu tulevat korostumaan. Lisäksi perinteisten prosessien rinnalle muodostetaan uudenlainen tavaramerkin hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenetelmä. Uuden lain voimaantulon myötä on tavaramerkin haltijoiden syytä pohtia tavara- ja palveluluettelojen täsmentämistä. Uudistuksella on vaikutusta myös toiminimiä koskevaan sääntelyyn.

Kotimaisen tavaramerkkilakimme kokonaisuudistus on edennyt siihen pisteeseen, että hallitus on antanut esityksen eduskunnalle uudistuneesta laista 18.10.2018. Uuden tavaramerkkilain on tarkoitus astua voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Vuodelta 1964 peräisin oleva nykyinen laki kaipaa kipeästi kokonaisvaltaista uudistamista. Lakiin on vuosikymmenien saatossa tehty lukuisia muutoksia, jonka vuoksi lakia on pidettävä epäyhtenäisenä ja -johdonmukaisena. Muutoksista huolimatta laki on myös auttamatta vanhentunut. Kansallisia ja EU-tavaramerkkejä koskevissa säännöissä on epäjohdonmukaisuuksia ja eroavaisuuksia. Yksi uudistamisen merkittävimmistä tavoitteista onkin saattaa kansallisesti voimaan EU:n vuonna 2016 voimaan tullut tavaramerkkidirektiivi. Tavoitteet ovat jalot ja tarve kiistaton, mutta mitä uudistus tavaramerkin hakijoille ja haltijoille käytännössä tarkoittaa?

Tavaramerkin uusi esittämistapa
Tavaramerkkiä ei tarvitse enää jatkossa esittää graafisesti eli näköaistein havaittavissa olevana kuva- tai tekstitiedostona, vaan merkki voidaan esittää uudenlaisin muodoin moderniin tekniikkaan turvautuen. Tämä saattaa mahdollistaa täysin uudenlaisten tavaramerkkien rekisteröinnin. Kotimaisesta tavaramerkkirekisteristä voi tulevaisuudessa löytyä muun muassa multimediamerkkejä, liikkuvia kuvia sekä hologrammeja. Kuitenkaan esimerkiksi tuoksutavaramerkkejä emme todennäköisesti vielä lähivuosien aikana tapaa, sillä graafisen esittämisen vaatimuksesta luopumisesta huolimatta, tavaramerkki täytyy edelleen esittää tavalla, joka on selkä, täsmällinen ja ymmärrettävä. Yksiselitteisyyden ja erottamiskyvyn vaatimukset tavaramerkin hakijan tulee jatkossakin muistaa.

Uuden lain voimaantulon jälkeen haettujen, mustavalkoisina esitettyjen merkkien ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnelmia, vaan merkin tuoma suoja kattaa automaattisesti ainoastaan esitetyn mustavalkoisen muodon. Muutoksella ei ole kuitenkaan taannehtivaa vaikutusta vanhojen merkkien nauttimaan suojaan.

Muutoksia menettelyihin
Lain valmistelutöistä selviää, että uudistuneessa tavaramerkkilaissa lähtökohdaksi on asetettu sähköinen asiointi tavaramerkkejä rekisteröitäessä. Ainoastaan erityisesti syystä voi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) hyväksyä paperimuotoisen hakemuksen. Jatkossa tavaramerkkihakemus voidaan laittaa vireille myös englanninkielellä, vaikka käsittelykielenä toimii silti jompikumpi kotimaisista kielistä.
Uudessa tavaramerkkilaissa merkin voimassaolo lasketaan hakemispäivästä. Aiemmin 10 vuoden voimassaolo on alkanut rekisteröintipäivästä. Vireilletulon ja hakemuksen käsittelyyn ottamisen edellytyksiä on kuitenkin tiukennettu. Näin ollen lain vaatimuksia vastaamaton hakemus ei saa edellä mainittua hakemispäivää. Toisaalta uudistuksen myötä sillensä jätetty eli rauennut hakemus voidaan saada uudelleen käsiteltäväksi. Hakijan tulee mainitun kaltaisessa tilanteessa korjata hakemuksen puutteet ja maksaa käsittelyn jatkamismaksu.

Yhtenä merkittävimpänä muutoksena pidän uuden hallinnollisen menettämismenettelyn luomista. Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi tulevaisuudessa hakea PRH:lta. Aiemmin menettämis- ja mitätöintiprosessi on hoidettu markkinaoikeudessa nostettavalla kanteella. Uusi hallinnollinen menettely on vaihtoehtoinen perinteiselle tuomioistuinmenettelylle. Oletettavaa ja toivottavaa on, että uusi prosessi pienentää kustannuksia ja nopeuttaa kumoamismenettelyä.

Myös yrityksen toiminimen kumoamista voidaan uudistuksen myötä hakea PRH:ltä. Kyseinen kumoamismenettely mahdollistaa toiminimen kumoamisen kokonaan tai osittain, mikäli toiminimeä ei ole käytetty tietyllä toimialalla viimeisen viiden vuoden aikana. Osittain kumoaminen on tervetullut uudistus eritysesti laajan toimialan omaavien yritysten osalta (”kaikki laillinen liiketoiminta”), sillä tällä hetkellä liian laajaksi rekisteröity toimiala ja käyttämätön toiminimi saattavat tarpeettomasti estää tavaramerkin rekisteröinnin toiselle yritykselle.

Tarkentuvat tavaramerkki- ja palveluluokat
Tavaramerkkien luokitukset poikkeavat toisistaan kansallisessa ja EU-käytännössä. Luokituksilla on huomattava merkitys, sillä ne määräävät, mitä tavaramerkin suoja kattaa. Ennen vuotta 2012 on Suomessa voitu rekisteröidä tavaramerkkejä ns. luokkaotsikoilla ja verrattain epämääräisesti. Tavaramerkki on ollut suojattu kaikille kyseiseen luokkaan kuuluville tavaroille tai palveluille. Nykyisin tavaramerkkien katsotaan kuitenkin kattavan vain sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut. Niille tavaramerkin haltijoille, joiden rekisteröinti on tehty luokkaotsikoin, varataan mahdollisuus täsmentää luetteloaan. Täsmennys on tehtävä viimeistään silloin, kun tavaramerkki tulee seuraavan kerran uudistaa. Tavaramerkin haltijan kannattaa siis tarkistaa, kattavatko tavaramerkkirekisteröinnin sisältämät tavara- ja palveluluettelot sanamuodon mukaisella tulkinnalla riittävällä tavalla yrityksen kyseisellä tavaramerkillä tarjoamat tavarat ja palvelut.

Uudistuva tavaramerkkilaki tuo mukanaan muutoksia muihinkin lakeihin sekä useita eriasteisia muutoksia hakemusten ja rekisteröintien käsittelyyn. Jokaisen tavaramerkinhaltijan on hyvä käydä läpi tavaramerkkiportfolionsa sen arvioimiseksi, antaako lakimuutos aihetta toimenpiteille. Toimistomme asiantuntijat avustavat kartoituksessa mielellään. 

Milla Forsman

asianajaja