8.10.2013

Työehtosopimuksista

Työehtosopimus tarkoittaa sopimusta, jolla yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajain yhdistys sopii yhden tai useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsuhteissa on noudatettava. Työehtosopimusta ei saa sekoittaa työsopimukseen, jossa yksittäinen työnantaja ja työntekijä sopivat työntekijän työsuhteen ehdoista. Työehtosopimukset ovat tyypillisesti valtakunnallisia, toimialakohtaisia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisiä sopimuksia työoloista. Tulopoliittisissa neuvotteluissa (TUPO) on keskusjärjestötasolla sovittu useamman kerran ns. keskitettyjä ratkaisuja, jonka pohjalta työnantaja- ja työntekijäliittojen jäsenjärjestöt sopivat alakohtaiset työehtosopimukset jäsenistöään sitoviksi.

TES:n sitovuus

Mikäli työnantaja on ns. järjestäytynyt työnantaja, eli kuuluu jäsenenä sellaiseen työnantajaliittoon, joka on osapuolena työehtosopimuksessa, on työehtosopimus kyseisen työnantajan osalta ns. normaalisitova. Tällöin työnantaja on tullut sidotuksi työehtosopimuksen määräyksiin olemalla jäsen sopimusosapuoliorganisaatiossa. Toisaalta myös järjestäytymätön työnantaja voi tulla sidotuksi työehtosopimuksiin. Tämä tapahtuu silloin, jos kyseisellä toimialalla on niin kattava asianomaisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sopima työehtosopimus, että se on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa vahvistettu yleissitovaksi.

Yleissitovuus

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että työsopimuslain säännösten perusteella järjestäytymättömänkin työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen, eli yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista. Kun Suomessa ei ole lainsäädäntötasolla minimipalkkasäännöksiä, on yleissitovaksi julistetun työehtosopimuksen vähimmäismääräyksiä palkkojenkin osalta jokaisen työnantajan noudatettava. Laissa todetaan, että työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön. Sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä. Jokaisen työnantajan tulisikin selvittää, onko yrityksen toimialalla solmittuna sellainen työehtosopimus, joka yleissitovana koskisi myös järjestäytymätöntä työnantajaa. Valtion säädöstietopankissa on lueteltuina yleissitovuutta koskevat ratkaisut, joilla työehtosopimukset on joko julistettu yleissitoviksi taikka yleissitovuutta vailla oleviksi. Nettiosoite on http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/. Samoilta sivuilta löytyvät myös varsinaiset työehtosopimustekstit.

Joskus joudutaan tapauskohtaisesti harkitsemaan, minkä toimialan työehtosopimus olisi lähinnä asianomaisen yrityksen kohdalle soveltuva. Voi tulla eteen tilanteita, ettei mikään työehtosopimus näyttäisi soveltuvan, tai toisaalta yhtä useampi työehtosopimus voisi tulla kyseeseen yrityksen laajan toimialan johdosta. Yritys on kuitenkin velvollinen noudattamaan pääsääntöisesti vain yhtä työehtosopimusta henkilöstöryhmää kohti, yleensä valinnan soveltuvasta sopimuksesta on tehnyt työnantaja.

Heikki Tommila