Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Työturvallisuudesta

Työturvallisuuslaki sisältää työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat perussäännökset. Pääpaino laissa on työn fyysisen turvallisuuden toteuttamisessa, mutta siinä todetaan nimenomaisesti henkisen terveyden kuuluvan työturvallisuuslain terveyskäsitteeseen. Se kuuluu työnantajan yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen. Velvoite ei ulotu tilanteisiin, joissa tapahtumat johtuvat epätavallisista ja ennalta-arvaamattomista olosuhteista, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Kiusaaminen
 
Lain mukaan mikäli työssä esiintyy työntekijää kohtaan hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Eri ihmisillä on subjektiivinen käsitys siitä, mikä on häirintää ja mikä ei. Hallituksen esityksessä lainkohtaa tarkennetaan siten, että epäasiallinen kohtelu voi olla työntekijöiden kesken tapahtuvaa tai sitä voi tapahtua esimiehen ja työntekijän välillä. Toimintavelvollisuus on kuitenkin työnantajalla. Työnantajan toimintavelvoite alkaa hänen saatuaan tiedon epäasiallisesta kohtelusta, jolloin työnantajan on ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Tällöin on selvitettävä tapahtumainkulku ja pyrittävä ratkaisemaan asiat valistusta ja ohjausta antamalla. Työnantajan on häirinnästä tiedon saatuaan ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin työntekijän ilmoitus antaa aihetta. Jos työnantaja arvioi, ettei ilmoitus anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, tulee tästä antaa tieto työntekijälle.
 
Valvonta ja korvaukset
 
Työturvallisuuslain säännösten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Häirinnän kohteeksi joutunut työntekijä voi saada korvausta kärsimistään vahingoista, lähinnä henkilövahingosta. Oikeuskäytännössä edellytetään, että vahinko on tällöin vakava ja että se voidaan todistaa lääketieteellisesti. Jokaisella on velvollisuus sietää normaaliin elämään kuuluvia mielipahan ja harmin tunteita, ilman että olisi oikeutettu korvaukseen. Voidakseen saada korvauksia työntekijän tulee todistaa joutuneensa häirinnän kohteeksi, ja hänen osoitettava kärsimänsä vahinko ja sen määrä.

Heikki Tommila

Päivitetty 20.7.2012