8.10.2013

Työsopimuslaki ja liikkeen luovutus

Työsopimuslaki sisältää säännöksiä liikkeen luovutuksesta. Luovuttajan, luovutuksensaajan ja työntekijän oikeudet määräytyvät työsopimuslain mukaan.

Liikeen luovutuksen määritelmä

Lain mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Määritelmä perustuu EU:n liikkeen luovutusdirektiiviin.

Liikkeen luovutuksen vaikutus työsuhteisiin

Liikkeen luovutuksessa voimassa olevat työsuhteet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle. Ennen luovutusta erääntyneistä palkka- tai muista työsuhteeseen perustuvista saatavista vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja ei pääsääntöisesti joudu vastuuseen mainituista saatavista konkurssipesän ollessa liikkeenluovuttajana.

Liikkeen luovutusta ei ole:

  •  yhtiön osakekannan kauppa
  •  avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutus
  •  yhtiöiden sulautuminen eli fuusio
  •  yhtiöiden jakautuminen eli diffuusio

Yllä mainituilla yritysjärjestelyillä ei ole työoikeudellisia vaikutuksia.

Yhtiöittäminen

Yhtiöittämisen työoikeudelliset vaikutukset riippuvat sen toteuttamismuodosta. Yhtiöittäminen voidaan toteuttaa joko osakeyhtiölain mukaisella jakautumismenettelyllä tai luovuttamalla jokin liiketoiminta kaupalla tai apporttina toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Jos yhtiöittäminen toteutetaan jakautumalla, ei kyseessä ole liikkeen luovutus. Sen sijaan liiketoiminnan kauppa tai apportti konserniyhtiölle muodostaa yleensä liikkeen luovutuksen.

Yhtiöoikeudellinen identtisyys ratkaisevaa

Työoikeudellisesta näkökulmasta yritysmuodon muutoksia arvioidaan siltä pohjalta, säilyykö yrityksen yhtiöoikeudellinen identtisyys yritysmuodon muutoksen yhteydessä. Jos yrityksen identtisyys katkeaa, kyseessä on yleensä liikkeen luovutus. Esimerkkeinä identtisyyden säilymisestä ovat avoimen yhtiön muuttaminen kommandiittiyhtiöksi tai päinvastoin sekä henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi. Sen sijaan yhtiöoikeudellinen identtisyys katkeaa muutettaessa yksityisliike henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi tai osakeyhtiö henkilöyhtiöksi tai yksityisliikkeeksi.

Heikki Tommila