8.10.2013

Työvoiman vuokraus

Työvoiman vuokrauksessa on kolme osapuolta. Vuokrausyritys on työnantaja, jonka palveluksessa oleva työntekijä vuokrataan käyttäjäyritykselle. Juridisesti kyseessä on kaksi eri sopimukseen perustuvaa oikeussuhdetta. Vuokrausyritys on se työnantaja, jonka palveluksessa on työsopimuksella palkattu työntekijä. Vuokrausyrityksen luovuttaessa työntekijänsä käyttäjäyritykselle on perusteena yritysten välinen sopimus työvoiman vuokrasta. Kaikki varsinaiset työnantajavelvoitteet, kuten palkanmaksuvelvollisuus, työsuhdeturva, tapaturma- ja työeläkevakuutusvelvollisuus, vuosilomaan liittyvät velvoitteet ja yhteistoimintavelvoitteet kuuluvat vuokrausyritykselle, ellei näiden siirtämisestä käyttäjäyritykselle ole toisin sovittu.

Käyttäjäyritykselle siirtyy vain työntekovelvollisuuden täyttämiseen, työnteon ja sen järjestelyihin välittömästi liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tämä tarkoittaa oikeutta johtaa ja valvoa sitä konkreettista työtä, mitä vuokratyöntekijä käyttäjäyrityksessä tekee. Tällöin puhutaan niin sanotusta teknisestä direktiosta. Käyttäjäyritys on velvollinen kohtelemaan vuokratyöntekijää tasapuolisesti omiin työntekijöihinsä nähden esim. työajan, työntekopaikan ja työtehtävien tai työsuoritusten suhteen. Käyttäjäyritys myös vastaa vuokratyöntekijän työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Työntekijän on käyttäjäyrityksen työssä noudatettava työturvallisuusvelvoitteita sekä työsopimuslaissa säädettyä kieltoa ilmaista liike- ja ammattisalaisuuksia, koskien siis myös käyttäjäyrityksen salaisuuksia. Koska työntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä ei kuitenkaan ole sopimukseen perustuvaa oikeussuhdetta, työntekijän mahdollisia laiminlyöntejä arvioidaan oikeudellisesti vain hänen ja vuokrausyrityksen välisen työsuhteen puitteissa. Tämä merkitsee sitä, että vuokrausyritys työnantajana kantaa vastuun vuokratyöntekijän käyttäjäyritykselle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti.

Vuokratyöntekijän työssään ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta vastaa työnantaja eli vuokrausfirma ns. isännänvastuuna. Kuitenkin siinä tapauksessa, että käyttäjäyritys laiminlyö sille siirtyvän työnjohto- ja valvontavastuunsa ja tästä aiheutuu vahinkoa kolmannelle, voi vastuu tästä vahingosta siirtyä käyttäjäyritykselle sen oman tuottamuksen perusteella. Ulkopuolinen henkilö, jolle vahinkoa aiheutuu, voi kuitenkin hakea korvausta työntekijän työnantajalta, eli vuokrausyritykseltä. Lopullinen vastuu vahingosta vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä määräytyy sitten erikseen työsopimuslain ja osapuolten välisen vuokrasopimuksen ehtojen perusteella.

Työvoiman vuokraus on erotettava alihankintasopimuksesta, vaikka näiden välinen rajanveto ei olekaan aina niin selvä. Alihankinnalla tarkoitetaan sopimusta työn tuloksesta, työsuhteessa tehtävän työsuorituksen käytännön johdon ja valvonnan ja kaikkien muidenkin työnantajavelvoitteiden pysyessä alihankkijayrityksellä. Kaikki työnjohdolliset ja palkanmaksuun liittyvät velvoitteet siis säilyvät alihankkijayrityksellä, tilaaja ostaa vain valmiin työtuloksen alihankkijayritykseltä ilman työntekijöiden palkkaamista.

Heikki Tommila