3.10.2018

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan 15.8.2018

Yrityssalaisuuksien suojaa parantamaan on säädetty 15.8.2018 voimaan astunut liikesalaisuuslaki. Aiemmin liikesalaisuutta koskeva lainsäädäntö oli pirstaloituneena eri laeissa. Uusi laki toimii yleislakina eli lakia sovelletaan silloin, kun muualla ei toisin säädetä.

Laissa määritellään selkeästi ja aiempaa yksityiskohtaisemmin, mikä on liikesalaisuuden oikeudetonta hankkimista, käyttämistä ja ilmaisemista. Liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta esimerkiksi, jos se tapahtuu anastamalla tai luvattomasti kopioimalla liikesalaisuuksia. Lain mukaan myös havainnoimalla saadun liikesalaisuuden eli yrityksestä ilman konkreettista apuvälinettä kerätyn yrityssalaisuuden hyväksikäyttö on kielletty. 

Uutta on, että laissa määritellään selvästi myös se, milloin liikesalaisuuden hankkiminen ei ole oikeudetonta. Liikesalaisuutta saa hyväksikäyttää esimerkiksi silloin, kun se tapahtuu itsenäisesti keksimällä tai luomalla, havainnoimalla, tutkimalla, purkamalla tai testaamalla markkinoilla olevaa tuotetta.

Mielenkiintoisia rajanvetotapauksia onkin odotettavissa siitä, milloin työntekijä on itse luonut vastaavan keksinnön kuin aiemmassa työpaikassa markkinoita tutkien ja milloin se on vienyt mukanaan edellisen työpaikan liikesalaisuuden tekemällä havaintoja.

Liikesalaisuuslaki antaa laajemman mahdollisuuden suojata liikesalaisuuksia myös siviilioikeudellisen prosessin avulla. Tuomioistuin voi loukatun osapuolen vaatimuksesta kieltää ryhtymästä liikesalaisuutta loukkaavaan tekoon tai jatkamasta tai toistamasta liikesalaisuutta loukkaavaa tekoa. Lisäksi tuomioistuin voi määrätä liikesalaisuutta loukkaavan tuotteen poistamisesta markkinoilta tai määrätä se muutettavaksi tai hävitettäväksi.

Vaikka jälkikäteisen suojan käyttäminen laajenee, edelleenkin paras ja halvin keino suojata liikesalaisuuksia on rajoittaa niihin pääsy teknisesti sekä ulkopuolisilta että organisaation sisällä. Toiseksi on tärkeää, että yrityssalaisuuksien tärkeyttä korostetaan ja luvatonta käyttöä suojataan tehokkain salassapitosopimuksin.

Mirja Ropo