8.10.2013

Vuokratyövoiman käytöstä sopiminen

Vuokratyön teettäjän selvitysvelvollisuutta eli tilaajavastuuta koskeva laki velvoittaa tilaajayritykset varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Laki koskee Suomessa tehtävää työtä.

Ennen kuin tilaaja tekee suomalaisen tai ulkomaisen osapuolen kanssa sopimuksen vuokratyöntekijän käyttämisestä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, on se velvollinen pyytämään sopimuspuoleltaan ja tämä velvollinen antamaan seuraavat selvitykset:

  • onko vuokratyöyritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin
  • kaupparekisteriote
  • todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  • todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Selvitysvelvollisuus syntyy, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen kokonaisarvo ylittää 7 500 euroa ilman arvonlisäveroa. Tilaajalla on ensisijainen velvollisuus pyytää tietoja ja selvityksiä sopimuskumppaniltaan, jolla on velvollisuus toimittaa ne tilaajalle. Tilaaja voi hyväksyä myös muun kuin viranomaisen antaman selvityksen, jos kyseinen selvityksen antaja on yleisesti luotettavana pidetty. Selvitys voi olla vuokra­­työ­yrityksen oman maan lainsäädännön mukainen todistus. Annetut tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Luottamus poikkeamisperusteena

Mainittuja selvityksiä ei tilaajan kuitenkaan tarvitse pyytää, jos tämä voi perustellusti luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Lähtökohtaisesti näin on tilanne mm., kun sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta, taikka osapuolten välinen sopimussuhde on jo jatkunut pitkään, taikka on muu syy pitää vuokratyöyritystä luotettavana.

Mikäli ennakkoselvitystä ei ole tehty, tilaaja voidaan määrätä maksamaan erityinen laiminlyöntimaksu. Maksu voidaan määrätä myös tilanteissa, joissa tilaaja selvityksen tekemisestä huolimatta osoittaa selvää piittaamattomuutta siitä, että tietää sopimuskumppaninsa laiminlyövän esimerkiksi työnantajavelvoitteitaan. Maksu on vähintään 1 500 euroa ja enintään 15 000 euroa laiminlyönnin vakavuuden mukaan. Päätöksen maksusta tekee työsuojelupiirin työsuojelutoimisto.

Lailla asetetaan siis varsin korkea ennakollinen selonottovelvollisuus työn tilaajalle, mutta edellä mainitut poikkeussäännökset tarkoittanevat, ettei vakiintuneiden vuokra­työyritysten ja vakiintuneiden yhteistyösuhteiden osalta tarvitse selvityksiä pyytää.

Ilmoitusvelvollisuus

Paitsi vuokratyön tilaajalle asetettu velvollisuus selvittää vuokratyöyrityksen ”taustat”, on verotusmenettelylaissa säännökset, joiden perusteella tilaajan tulee lisäksi ilmoittaa verohallinnolle kunkin käyttämänsä vuokratyöyrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tieto yrityksen toimialasta ja edustajasta. Tällainen ilmoitus on annettava työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain Islannista, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta ja Virosta tulevia vuokratyöntekijöitä sekä niitä, jotka tulevat sellaisesta valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Venäjältä ja Puolasta tulevien työntekijöiden osalta ilmoitusvelvollisuutta ei ole (verosopimus estää Suomessa verottamisen). Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata enintään 15.000 euron laiminlyöntimaksu.

Veronpidätysvelvollisuus

Suomalaisen vuokratyön­ teettäjän tulee myös tietyissä tilanteissa huolehtia lähdeveron pidätyksestä. Jos nimittäin ulkomainen vuokratyöyritys ei ole merkittynä Suomessa ennakonpidätysrekisteriin, tulee työn tilaajan tällöin pidättää ja tilittää saamiensa laskujen mukaisesta työkorvauksen arvonlisäverottomasta osuudesta 13 %:n lähdevero (yksityisten elinkeinonharjoittajien osalta 35 %).

Edellä mainittujen selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta on syytä pitää huolta, koska laissa on molempien osalta säädetty varsin tuntuva laiminlyöntimaksu. Ennen vuokratyösopimuksen solmimista onkin tarpeen tarkistaa ja pyytää selvitys sekä suomalaisen että ulkomaisen sopimuskumppanin taustatiedoista. Tällöin vältytään ongelmilta. Jo vakiintuneiden yhteistyösuhteiden voidaan useimmiten luottamusperusteella vapautua selvitysvelvollisuudesta.

Tatu Kulmala