8.3.2023

W&I-vakuutus – Mikä, miksi ja milloin?

Yrityskauppojen yhteydessä myyjän kauppakirjan mukaisten vastuiden vakuutena on perinteisesti käytetty esimerkiksi sulkutilijärjestelyä tai erillistä vakuutta. Näiden rinnalle vahvaksi vaihtoehdoksi on noussut viime vuosina yleistynyt W&I-vakuutus.

Mikä W&I-vakuutus oikein on, miksi sellaista käytetään ja milloin W&I-vakuutuksen ottaminen on ajankohtaista?

Mikä W&I-vakuutus on?
Warranty and Indemnity – vakuutuksella tarkoitetaan yrityskaupan yhteydessä käytettävää räätälöityä vakuutustuotetta, jolla siirretään yrityskaupan vastuita kaupan kohteeseen liittyvistä riskeistä myyjiltä vakuutusyhtiölle. Myyjien sijaan korvausvastuu siirtyy huomattavilta osin vakuutusyhtiölle ja vakuutusyhtiö vastaa ostajalle sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu myyjän kauppakirjan mukaisten vakuutusten (representations and warranties) rikkomisesta.

Vakuutus antaa lähtökohtaisesti saman suojan ostajalle kuin kauppakirja, mutta korvattavan vahingon sattuessa ostaja kääntyy myyjän sijasta vakuutusyhtiön puoleen. Edellä mainitusta huolimatta W&I-vakuutuksella ei voida kattaa kaiken tyyppisiä riskejä, vaan vakuutusehtoihin on sisällytetty tavanomaiset vakiopoikkeamat, joiden lisäksi vakuutussuoja muodostuu yrityskaupan kohteeseen suoritetun due diligence -tarkastuksien pohjalta. Due diligence -tarkastuksien laajuus sekä laatu heijastuvat vakuutussuojan kattavuuteen ja näiden perusteella vakuutussuojan ulkopuolelle jätetyt poikkeamat ovat seurausta siitä, että vakuutusyhtiö ei ole jonkin seikan osalta halukas kattamaan siihen liittyvää riskiä joko due diligence -tarkastuksissa tehdyn havainnon tai vajavaisten due diligence -tarkastuksien seurauksena. Kattavan due diligence -tarkastuksen suorittaminen onkin lähtökohtaisesti vakuutuksen saamisen edellytys.

W&I-vakuutus kattaa myyjän vakuutukset lähtökohtaisesti kauppakirjan allekirjoitushetkellä ja kyseessä on täysin erillinen vakuutustuote, mikäli vakuutusturva haluttaisiin ulottaa myös allekirjoituksen ja täytäntöönpanon väliselle ajalle.

Miksi W&I-vakuutus otetaan?
W&I-vakuutus palvelee niin myyjän kuin ostajan intressejä, myyjän saadessa ns. puhtaan irtautumisen vahingonkorvausvastuun riskin pienentyessä ja ostajan saadessa taloudellista suojaa sekä maksuvarmuutta myyjän kauppakirjan mukaisten vakuutusten rikkoutumista vastaan. Vakuutuksen perimmäisenä tarkoituksena on kattaa myyjälle syntynyt vastuu tai korvata ostajalle aiheutunut vahinko, riippuen siitä kumpi osapuolista on vakuutuksenottajana.

Ostajan ottamalla W&I-vakuutuksella korvataan myyjän kauppakirjassa antamien vakuutusten rikkoutumisen seurauksena aiheutunut taloudellinen vahinko. Pääsääntöisesti vakuutus myös korvaa kolmannen osapuolen esittämän korvausvaatimuksen seurauksena aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, mikäli vaatimus tarkoittaa samalla myyjän kauppakirjassa antaman vakuutuksen rikkoutumista. Myyjän ollessa vakuutuksenottajana, myyjällä ei lähtökohtaisesti ole vastuuta vakuutusehtojen mukaisten kauppakirjan vakuutusten rikkoutumisesta ostajaa kohtaan, vaan ostajan tulee esittää korvausvaatimuksensa suoraan vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö korvaa tällaiset vahingot kauppakirjan liitteeksi otettavien vakuutusehtojen mukaisesti.

W&I-vakuutuksen tarkoituksena on kattaa yrityskaupan jälkeen esiin tulevat odottamattomat ja tuntemattomat sekä tietyiltä osin myös tunnistetut riskit. Normaalimuodossaan W&I-vakuutus ei kata due diligence -tarkastuksen yhteydessä havaittuja seikkoja vaan vakuutuksen tarkoituksena on kattaa sellaiset riskit ja vastuut, jotka jäävät due diligence -tarkastuksen jälkeen tuntemattomiksi. W&I-vakuutus osaltaan helpottaa kauppakirjan neuvotteluprosessia, sillä W&I-vakuutuksen myötä tarpeet pidennetyn myyjän vakuutuksen tai korvausvelvollisuusneuvotteluiden osalta poistuvat vakuutusyhtiön ottaessa vastuun myyjän vakuutusten rikkomuksista. Lisäksi useimmissa tapauksissa W&I-vakuutus poistaa tarpeen erilliselle vakuudelle tai sulkutilijärjestelylle.

Milloin W&I-vakuutuksen ottaminen on ajankohtaista?
W&I-vakuutuksia käytetään nykyään monenlaisissa transaktioissa ja vakuutuksen suosio onkin kasvanut viime vuosien aikana. W&I-vakuutuksia käyttävät erityisesti pääomasijoittajat yrityskauppojen luonteen takia. Kohteen myyntitilanteessa sijoitusrahastot pystyvät palauttamaan varat nopeammin sijoittajilleen, mutta W&I-vakuutuksesta on ajansäästön kannalta hyötyä myös muille myyjille. W&I-vakuutusta käytetään yrityskauppojen riskienhallinta instrumenttina eikä kaupan kohteen, myyjän tai ostajankaan liiketoiminta vaikuta W&I-vakuutuksen hyödynnettävyyteen. Vakuutuksen ottaa yleensä ostaja, mutta mikään ei estä, etteikö sitä voisi ottaa myös myyjä. Mikäli vakuutusta ei ole otettu huomioon jo kauppahinnassa, kauppakirjassa voidaan sopia, miten kustannukset W&I-vakuutuksen ottamisesta myyjän ja ostajan välillä jaetaan.

Vakuutuksen minimisumma luonnollisesti rajoittaa vakuutuksen käytettävyyttä. Vakuutukset hinnoitellaan yleensä vakuutuksenantajan maksimivastuun perusteella, joka on tyypillisesti noin prosentin maksimivastuun määrästä. Vakuutuksen vähimmäishinta on vakuutuksenantajasta riippuen noin 100.000 euroa, joka edellä mainitun mukaisesti vastaa noin 10.000.000 euron maksimivastuuta. Vakuutuksen minimisumman myötä vakuutuksen ottamista kannattaakin harkita, mikäli kaupankohteen hinta on riittävän suuri.

Juho Lakkala

juristi