Artikkelit

7.10.2021

Jakautuminen yrityskauppaa edeltävänä toimenpiteenä

Kun olet suunnittelemassa yrityksesi myyntiä ja havaitset joko itse tai ostajaehdokkaan ilmoittamana, että yhtiössä on sellaista omaisuutta, mikä ei kiinnosta ostajaa ja sen vuoksi vaikeuttaa kaupan syntymistä tai estää sen, mitä on tehtävissä? Saattaa myös olla niin, että yhtiössä on konsernirakenne, joka vaikeuttaa kaupan tekemistä. Näissä ongelmatilanteissa jakautuminen on hyvä täsmälääke tekemään kaupan kohteena olevasta yrityksestä oikeanlaisen ja, mikä parasta, verotehokkaasti.

7.10.2021

Tavat lopettaa osakeyhtiö

Usein esillä on kysymys siitä, kuinka osakeyhtiön toiminta voidaan lopettaa? Menettely ei ole vapaamuotoista vaan säännösten mukaan osakeyhtiön voi purkaa vain selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta.

18.2.2021

Osingon jakaminen in natura

Osinkoa voidaan jakaa myös niin, että osinko rahan sijasta maksetaan muuna omaisuutena. Artikkelissa tarkastellaan tällaiseen in natura osinkoon liittyviä yhtiö- ja vero-oikeudellisia erityispiirteitä.

15.1.2021

Osakassopimus – valtapelin väline

Osakeyhtiölaki lähtee siitä lähtökohdasta, että ne, jotka omistavat yksinkertaisen enemmistön tai määräenemmistön, päättävät asioista. 

26.2.2020

Mikä on yrityskiinnityksen alaista omaisuutta?

Yrityskiinnityslain mukaan yhtiön omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi. Kun määritellään, mikä on yrityskiinnityksen alaista omaisuutta, on aluksi selvitettävä yhtiön irtain omaisuus ja eroteltava se kiinnityksen ulkopuolisesta muusta omaisuudesta.

26.2.2020

Mikä on osakassopimus ja miksi sellainen kannattaa tehdä?

Kun osakeyhtiö perustetaan, on sille osakeyhtiölain mukaan laadittava yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys on siten lakisääteinen, pakollinen ja julkinen. Yhtiöjärjestys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Se on siis kaikkien nähtävillä. 

26.2.2020

Liiketoiminnan siirto – osakeyhtiön päätöksenteosta erityistilanteessa

Yhtiöoikeudellinen päätöksenteko, vaikka äänestämällä, on melko selväpiirteistä, kun osakkaat ja hallitus eivät ole erimielisiä toimenpiteistä. Mikäli päätöksentekoon ajaa taloudellinen tilanne, kysytään asianajajalta, voiko hallitus päättää liiketoiminnan myymisestä, mitä on yleistoimivalta tai voiko yhtiökokous päättää konkurssihakemuksesta.

26.2.2020

Hallituksen jäsen, vältä henkilökohtainen vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja joutuvat tekemään päätöksiä, joihin sisältyy riskiä. Äärimmäinen riskin välttäminen ei ole hyvää johtamista ja on omiaan estämään yhtiön kehittämisen. On löydettävä tasapaino, jossa haastavissakin tilanteissa päätökset tehdään huolellisesti.

26.2.2020

Konserniavustus tänään – entä huomenna?

Konserniavustus on keskeinen väline pyrittäessä hallitsemaan yritysryhmän tuloverotusta. Konserniavustuksen taustalla on verotuksen periaate, jonka mukaan konsernin eri yhtiöitä verotetaan erillisesti, eikä konserni ole verovelvollinen.

7.10.2019

Osakeyhtiön osakepääomavaatimus poistunut

Osana edellisen hallituksemme norminpurkutalkoita osakeyhtiölakia muutettiin 1.7.2019 alkaen niin, että laissa aiemmin ollut määräys yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomasta poistui. Näin ollen yksityisen osakeyhtiön voi tätä nykyä perustaa ilman osakepääomaa. Muutosta perusteltiin erityisesti sillä, että aiemmalla 2.500 euron vähimmäisosakepääomavaatimuksella ei ole ollut merkitystä velkojiensuojan kannalta. Velkojiensuoja toteutuu käytännössä ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla ja muilla avoimuusvaatimuksilla, varojenjakoon liittyvillä tase- ja maksukykyisyystesteillä sekä yhtiön johtoon ja myös osakkaaseen liittyvillä vastuukysymyksillä.

7.10.2019

Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Osakkeenomistaja yleensä määrää itse omistamistaan osakkeista. Hän voi myydä niitä pörssissä tai muutoin. Osakkeet voidaan myös lahjoittaa, tai niistä voidaan määrätä testamentilla. On kuitenkin myös mahdollista, että osakkeet otetaan pois jopa vastoin osakkeenomistajan tahtoa. Artikkelissa selostetaan tähän liittyvää menettelyä.

7.10.2019

Osakeyhtiön varojen jakaminen

Osakeyhtiölain 13 luvussa säädellään, missä tilanteissa yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille. Varojenjakoa säätelee ensinnäkin se, ettei varojen jakaminen saa vahingoittaa yhtiön maksukykyä. Lisäksi varojen jakamisen tulee perustua yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen, jos yhtiö on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan.

20.2.2019

Osakeyhtiön purkaminen selvitystilamenettelyllä

Osakeyhtiön purkamisesta säädetään osakeyhtiölain 20 luvussa. Yhtiö voi purkautua paitsi konkurssin, niin myös sulautumisen tai jakautumisen seurauksena. Yhtiö voidaan niin ikään purkaa vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä noudattamalla osakeyhtiölain kyseessä olevan luvun säännöksiä. 

20.2.2019

Kun kaikki menee pieleen – hallitusvastuuta pahimmillaan

Pk-yrityksen hallituksessa pyydettyinä asiantuntijajäseninä ilman omistussuhdetta olleet A ja B tuomittiin ympäristön turmelemisesta sakkoihin, vaikka he eivät edes tienneet, että ympäristöä vahingoittavaa jätettä oli yhtiöstä päästetty vesistöön.

3.10.2018

Voiko osakkeenomistajalle syntyä vahingonkorvausvastuu hallituksen päätöksestä?

Osakeyhtiönlain (OYL) mukaan osakkeenomistajalla on rajoitettu vastuu. Rajoitetulla vastuulla tarkoitetaan sitä, ettei osakkeenomistaja ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Osakkeenomistajan rajoitetun vastuun vuoksi yhtiön velkojat eivät voi lähtökohtaisesti esittää yhtiön velvoitteisiin perustuvaa vaatimusta osakkeenomistajalle.

3.10.2018

Lähipiiritoimien tarkkailu kiristyy osakeyhtiöissä

Osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä kehitetään. Parhaillaan on valtiovarainministeriössä valmisteltavana asiaa koskevan Euroopan unionin direktiivin täytäntöönpaneminen. Hanketta on valmistellut työryhmä, jonka laatima muistio oli tämän vuoden keväällä lausuntokierroksella.

26.10.2017

Suostumuslauseke – mikä se on ja millaista toimintaa se edellyttää?

Osakkeen vapaa luovutettavuus on yksi osakeyhtiölakimme (OYL) keskeisistä periaatteista. Lähtökohtaisesti osakeyhtiön osake voidaan rajoituksitta luovuttaa ja hankkia. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin tätä oikeutta rajoittaa. Tällaisia OYL:n sallimia yhtiöjärjestykseen otettavia osakkeen vaihdannanrajoituksia ovat lunastuslausekkeet ja suostumuslausekkeet. Lunastuslausekkeet ovat monille tuttuja, mutta suostumuslausekkeet ovat harvinaisempia ja varmaankin siksi huonommin tunnettuja. Esittelen tässä artikkelissa suostumuslausekkeen pääperiaatteita sekä toimia, joihin suostumuslausekkeen soveltuessa tulee ryhtyä. 

26.10.2017

Älykästä rahaa ja startup-yritysten juridiikkaa

Startup–yrityksen alussa on yleensä idea. Idea on hyvä varsinkin silloin, jos siitä muodostuu palvelu ja se täyttää jonkun havaitun tarpeen. Tarve taas voi asettua mille tahansa tasolle yritysten, kuluttajien tai yhteiskunnan toiminnassa. Yhä useammin idea tai palvelu perustuu teknologian kehittämiseen ja se tekee jonkun toiminnan, valmistusprosessin, kommunikoinnin tai muun palvelun vaiheesta yksinkertaisempaa, turvallisempaa tai halvempaa.   

7.2.2017

Työpanososingon uusia linjauksia

Työpanososinkoa koskevia periaatteita sovelletaan verotuksessa sellaiseen osakeyhtiöstä jaettuun voittoon, jonka jakoperusteena on yhtiön hyväksi tehty työ. TVL 33 b.3:n mukaan säännöstä sovelletaan sen estämättä mitä muualla laissa sanotaan osinkotulon verotuksesta. Korkein hallinto-oikeus on kahdessa tuoreessa ennakkoratkaisussaan (KHO: 2016:218 ja 2016:219) täsmentänyt erityisjärjestelmän soveltamista.

27.9.2016

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen korvausvastuu

Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset koostuvat useimmiten yhtiön osakkaiden keskuudesta valituista hallituksen jäsenistä, jotka ovat kiinteistönpidon ja yhtiöhallinnon kannalta niin sanottuja maallikoita eli ei-ammattilaisia. Hallitukseen lähteminen voi tuntua tavallisesta osakkeenomistajasta arveluttavalta siihen liittyvän vastuun johdosta. Vastuuta ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä huolellinen toiminta riittää.

Näytä lisää