15.1.2021

Ympäristö- ja vesitalouslupaprosessi edellyttää asiantuntemusta

Teollisuuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaprosessi edellyttää hakijalta monipuolista osaamista. Hallinto-oikeudellisen lupaprosessin hallitseminen ja selkeä kommunikointi lupaviranomaisten kanssa luo pohjan hakemuksen menestymiselle. Tiedon jakaminen hankkeesta ja asukkaiden sekä paikallisten toimijoiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Näin voidaan välttää turhat hallintovalitukset ja hakemusprosessin viivästyminen. Teknisten yksityiskohtien ja ympäristövaikutusten nivominen yhteen edellyttää lupasäädösten tuntemusta.

Lupaprosessin osaaminen auttaa luvanhakijaa valmistelemaan riittävät selvitykset hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä lupaviranomaiselle (AVI). Selvitysten laatimiseksi on syytä olla yhteydessä lupaviranomaiseen jo etukäteen. Viranomaisten kotisivut sisältävät nykyisin kattavasti tietoa vaadittavista selvityksistä ja niihin sisällytettävistä tiedoista.

Direktiivilaitosten osalta on huomioitava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat BAT-päätelmät. Ne saattavat raja-​arvoiltaan poiketa aikaisemmissa ympäristöluvissa sovelletuista
raja-arvoista. Direktiivilaitokset on lueteltu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä. Myös suurten polttolaitosten osalta on huomioitava niitä koskevien BAT-päätelmien soveltamisohjeet.

YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA) varmistetaan, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Menettelyn tavoitteena on lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Yhteysviranomaisena YVA:n osalta toimii paikallinen ELY-keskus.

Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella, kokoaa niistä annetut asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet ja viranomaisten lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausunnon arviointiohjelmasta ja perustellun päätelmän arviointiselostuksesta.

Ympäristö- ja vesilupahakemus
Valtion lupaviranomaiselta (aluehallintovirasto, AVI) haettava lupahakemus suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. AVI:n toimivalta koskee erityisesti ympäristö- ja vesilupaa koskevia yhteiskäsittelytapauksia. Mikäli asiointi sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa aluehallintovirastoon käsiteltäväksi myös sähköpostitse. Lupahakemus sisältää ne tiedot, joiden pohjalta AVI antaa lupapäätöksen tai pyytää lisäselvitystä.

Muut luvat ja päätökset
Ympäristö- ja vesistöluvan hakeminen edellyttää myös muiden lupien hakemista ja sopimusten solmimista eri tahojen kanssa. Näitä ovat mm. alueen kaavoitus, suuronnettomuusvaarallisen laitoksen (Seveso-laitos) konsultointivyöhykkeen määrittäminen, rakennuslupa, lentoestelupa, puolustusvoimien tutkavaikutusten hyväksyntä, kemikaalilain mukaiset luvat, rakentamisluvat, päästölupa ja päästöoikeudet sekä voimajohdon vaatimat luvat. Lisäksi voidaan edellyttää laitoksen komponenttikuljetusten erikoiskuljetuslupaa, sopimusta kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittamisesta tiealueelle, työlupaa tiealueelta käsin tehtävään työhön, rautatielain mukaista sopimusta ja luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa. Kyseiset luvat myöntää siihen toimivaltainen viranomainen.

Lupapäätöksen sisältö
Varsinainen lupapäätös sisältää ympäristö- ja vesitalousluparatkaisun, käyttöoikeutta koskevan ratkaisun ja täytäntöönpanoratkaisun. Lupamääräykset sisältävät yleisten velvollisuuksien lisäksi pilaantumista (päästömääräykset), jätteiden käsittelyä, raaka-aineiden käyttöä ja varastointia, häiriö- ja poikkeustilanteita, vesistörakentamista ja vedenottoa, toiminnan muuttamista, kalatalousmaksua ja -vahinkoa estäviä toimenpiteitä koskevat määräykset. Merkittävänä on pidettävä alueen asukkaille ja toiminnanharjoittajille maksettavia käyttöoikeuskorvauksia ja korvattavia vahinkoja koskevia määräyksiä.

Muutoksenhaku
Ympäristö- ja vesitalouslupapäätökset sisältävät valitusoikeuden ja muutoksenhakuohjeet. Valitustuomioistuimena toimii alueellinen hallinto-oikeus.

Timo Lankinen