8.10.2013

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Moni yritys on hankkinut oikeusturvavakuutuksen joko osana muita yrityksen vakuutuksia tai itsenäisenä erillisenä vakuutuksena. Vakuutuksen ottaneilla ei kuitenkaan aina ole selkeää käsitystä siitä, millaisia vahinkoja ja kustannuksia oikeusturvavakuutus kattaa ja miten oikeusturvavakuutusta käytettäessä tulisi menetellä. Käsittelen tässä artikkelissa yleisellä tasolla yritysten oikeusturvavakuutusten tyypillisiä ehtoja ja seikkoja, jotka vakuutuksenottajan on hyvä huomioida. Yksityishenkilöillä oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen. Vaikka tämä artikkeli käsittelee yritysten oikeusturvavakuutuksia, sovelletaan yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa monilta osin yritysten vakuutuksia vastaavia ehtoja.

Tarkista vakuutuskirjasi

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja samallakin vakuutusyhtiöllä voi olla erilaisia oikeusturvavakuutuksia ja ehtoihin voidaan sopia kunkin asiakkaan kanssa erityisehtoja. Niinpä oman oikeusturvavakuutuksen ehdot tulee aina tarkistaa vakuutuskirjasta.

Vakuutuksen tarkoitus

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksenottajalle aiheutuvat riita-, rikos- ja hakemusasioissa syntyvät välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut. Kulujen syntymisen tulee liittyä yrityksen sellaiseen toimintaan, joka on määritelty vakuutuskirjassa. Korvattavien kulujen osalta on hyvä huomioida, että vakuutus kattaa yleensä vain vakuutuksenottajan omat oikeudenkäyntikulut, ei vakuutuksenottajan maksettavaksi mahdollisesti tuomittuja tai sovittuja vastapuolen kuluja. On olemassa vakuutuksia, joiden perusteella korvataan myös vastapuolen kulut, mutta tämä on harvinaisempaa ja näkyy yleensä korkeampina vakuutusmaksuina.

Oikeusturvavakuutusta voidaan yleensä käyttää vain sellaisissa asioissa, jotka käsitellään tai jotka voitaisiin käsitellä käräjäoikeudessa. Vakuutus ei siten kata esimerkiksi erikoistuomioistuimissa, kuten markkinaoikeudessa tai työtuomioistuimessa käsiteltäviä asioita eikä hallintotuomioistuinasioita.

Korvattavat vakuutustapahtumat riita-asioissa

Oikeus vakuutuksen mukaiseen oikeusturvaetuun syntyy riita-asioissa kun riita on syntynyt, eli kun yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Vaatimus ja sen kiistäminen muodostavat siis vakuutustapahtuman.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan sellaiset vakuutustapahtumat, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Toisinaan aiheutuu ongelmia vakuutusten ehdosta, jonka mukaan myös niiden seikkojen, joihin riita perustuu, tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli esimerkiksi 1.1.2011 syntynyt riita perustuu sopimukseen, joka on tehty 1.12.2007, ja vakuutus on alkanut 1.6.2009, ei oikeusturvaetua myönnetä, koska vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta ja riidan perusteena oleva sopimus on tehty ennen vakuutuksen ottamista. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin myös vastaavansisältöisten aiempien oikeusturvavakuutusten yhtäjaksoinen voimassaoloaika, eli vaikka vakuutusyhtiötä olisi välillä vaihdettu, oikeusturvavakuutuksen katsotaan olleen voimassa aiemman vastaavansisältöisen vakuutuksen voimassaolosta alkaen.

Yleisiä oikeusturvavakuutuksen rajoituksia

Yrityksen oikeusturvavakuutuksesta ei yleensä korvata kuluja asiassa, joka liittyy yrityksen, sen osakkeiden tai yhtiöosuuden luovutukseen taikka liiketoiminnan tai sen osan luovutukseen. Vakuutusten ulkopuolella ovat myös konkurssiin, ulosottoon ja yrityksen saneeraukseen liittyvät asiat. Myös patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen liittyvät asiat rajataan yleensä oikeusturvavakuutusten ulkopuolelle. Yrityksen oikeusturvavakuutus ei myöskään kata asioita, joissa on kysymys oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Vakuutus ei korvaa vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai muita vastaavia kustannuksia.

Toimenpiteet vakuutusta käytettäessä

Mikäli vakuutuksenottaja haluaa käyttää oikeusturvavakuutustaan, tulee asiamiehenä käyttää asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenä muuta kuin korkeamman oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

Korvattavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä vaihtelee vakuutuksesta riippuen. Kunkin vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on määritelty vakuutuskirjassa. Ennen korvauksen maksamista vakuutusyhtiö vähentää korvattavista kustannuksista vakuutuksenottajan maksettavaksi jäävän omavastuuosuuden, jonka määrä myös vaihtelee vakuutuksittain. Korvauksen maksuajankohdan suhteen on hyvä tiedostaa, että vakuutusyhtiö suorittaa yleensä korvauksen vasta tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Kuten jo alussa totesin, kannattaa oman oikeusturvavakuutuksen ehdot aina tarkistaa omasta vakuutuskirjasta. Helpoiten oikeusturva-asioiden hoitaminen käy asiamieheksi valitun asianajajan avustuksella. Asianajajilla on kokemusta eri vakuutusyhtiöiden käytännöistä ja asianajaja osaa neuvoa mahdollisissa vakuutusehtojen ja vakuutuskirjan tulkintatilanteissa. Asianajaja voi myös huolehtia oikeusturvaedun hakemisesta päämiehensä puolesta ja hoitaa tarvittaessa epäselvissä tilanteissa yhteydenpidon vakuutusyhtiöön.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja