Artikkelit

2.10.2023

Yritysten maksukäyttäytymisen tulkintaan merkittäviä muutoksia

Korkein oikeus on antanut kesäkuussa 2023 ennakkoratkaisun, jonka voidaan odottaa muuttavan tulevaisuudessa yritysten välistä maksukäyttäytymistä merkittävästi.

2.10.2023

Määräaikaiset sähkösopimukset – ei kohtuutonta sitovuutta

Kuluttajariitalautakunta on kesällä antamassaan päätöksessä arvioinut asiakkaan oikeutta vapautua määräaikaisesta sopimuksesta. Päätös on suositus riidassa.

8.3.2023

W&I-vakuutus – Mikä, miksi ja milloin?

Yrityskauppojen yhteydessä myyjän kauppakirjan mukaisten vastuiden vakuutena on perinteisesti käytetty esimerkiksi sulkutilijärjestelyä tai erillistä vakuutta. Näiden rinnalle vahvaksi vaihtoehdoksi on noussut viime vuosina yleistynyt W&I-vakuutus.

7.10.2019

Rikotko salassapitositoumusta tietämättäsi?

Kahden eri yrityksen suunnitellessa keskinäistä yhteistyötä on salassapitosopimuksen (NDA / Non-Disclosure Agreement) laatiminen molempien osapuolten kannalta järkevää. Hyvin tehdyllä salassapitosopimuksella voidaan tehokkaasti varmistaa se, että toiselle osapuolelle annettavaa luottamuksellista tietoa ei saada käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen. Jos osapuolten tiet eroavat, on hyvä varmistaa sopimuksellisesti, ettei tieto päädy väärään paikkaan. Nykypäivänä törmäämme kuitenkin entistä useammin salassapitosopimuksiin, jonka ehtojen täyttäminen lähenee mahdottomuutta. Syynä tälle voi olla niinkin triviaali asia kuin varmuuskopiointi.

21.2.2014

Korvaako vastuuvakuutus?

Yritystoimintaa suunniteltaessa ja aina liiketoimien ja sopimusten mahdollisia riskejä kartoitettaessa on hyvä varautua tilanteisiin, joissa itse tulee aiheuttaneeksi toiselle jos kolmannellekin vahinkoa. Keinovalikoimassa riskien hallitsemiseksi ovat oman huolellisen toiminnan lisäksi tyypillisesti muun muassa asianmukaisesti laaditut sopimukset sekä vastuuvakuutus. Mutta mitä vastuuvakuutus tositilanteessa korvaa?

8.10.2013

Yrityksen riskit kuriin

Yritystoimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Pahimmassa tapauksessa suuren riskin toteutuminen voi johtaa suuriin vaikeuksiin, jopa yrityksen konkurssiin. Riskejä voidaan pyrkiä hallitsemaan usein eri tavoin. Seuraavassa käsitellään eräitä juridisen riskienhallinnan keskeisiä asioita.

8.10.2013

Sopimuksiin liittyvät vastuuriskit

Jokainen yritys on osapuolena lukuisissa sopimussuhteissa. Kuhunkin sopimukseen liittyy useanlaisia vastuuriskejä. Yleensä ne liittyvät siihen, että tapahtuu jotakin odottamatonta.

8.10.2013

Tuotevastuu

Tuotteiden käyttöön tai toimintaan liittyvä puutteellinen turvallisuus voi johtua monesta syystä. Kyseessä voi olla esim. valmistusvirhe tai suunnitteluvirhe. Koska monet tuotteet ovat monimutkaisia ja vaikeita käyttää, niiden käyttäminen edellyttää huolellista käyttöohjeisiin tutustumista. Jollei käyttöohjeita ole ollenkaan tai annetut tiedot ovat virheellisiä, syyllistyy elinkeinonharjoittaja virheeseen. Koska tuotevastuusäännökset liittyvät tuotteen yksityisessä käytössä aiheutuneisiin vahinkoihin, kuluttajansuojalainsäädännön kehittymisellä on ollut vaikutus tuotevastuusäännösten kehittymiseen nykyiseen muotoonsa.

8.10.2013

Vastuuriskit immateriaalioikeuksien loukkaamistilanteissa

Yritysten ja yhteisöjen toiminnassa erilaisten immateriaalioikeuksien eli aineettomien oikeuksien merkitys on huomattavasti korostunut vuosien saatossa. Kaikentyyppisessä toiminnassa käytetään nykyään ohjelmistoja, hyödynnetään tavaramerkkejä tai patentteja tai käytetään lisensoitua taitotietoa. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita franchising-yritykset, joiden toiminta usein suoranaisesti perustuu mm. lisensoituihin tavaramerkkeihin ja taitotietoon.

8.10.2013

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Moni yritys on hankkinut oikeusturvavakuutuksen joko osana muita yrityksen vakuutuksia tai itsenäisenä erillisenä vakuutuksena. Vakuutuksen ottaneilla ei kuitenkaan aina ole selkeää käsitystä siitä, millaisia vahinkoja ja kustannuksia oikeusturvavakuutus kattaa ja miten oikeusturvavakuutusta käytettäessä tulisi menetellä. Käsittelen tässä artikkelissa yleisellä tasolla yritysten oikeusturvavakuutusten tyypillisiä ehtoja ja seikkoja, jotka vakuutuksenottajan on hyvä huomioida. Yksityishenkilöillä oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen. Vaikka tämä artikkeli käsittelee yritysten oikeusturvavakuutuksia, sovelletaan yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa monilta osin yritysten vakuutuksia vastaavia ehtoja.

8.10.2013

Riskit kansainvälisissä liikesopimuksissa

Vaikka kansainvälisiin liikesopimuksiin liittyvät kysymykset ovat pääosin samat kuin sopimuksissa kotimaistenkin osapuolten välillä, rajojen ylittäminen mutkistaa välittömästi sopimuksen tekemistä ja lisää riskejä. Huolellisesti laaditulla sopimuksella voidaan vähentää erilaisten lainsäädäntöjen, kauppatapojen, kielten ja kulttuurien aiheuttamia ongelmia.

8.10.2013

Salassapitoriskit

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista ammatti- tai liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut salassapidettävän tiedon oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

8.10.2013

Kannattaako osakeyhtiön hallituksen jäsenen ottaa vastuuvakuutus?

Osakeyhtiön hallituksen jäsenyys on vastuullinen tehtävä siinä mielessä, että siitä saattaa aiheutua vahingonkorvausvastuu. Vastuu voi olla yhtiötä kohtaan tai kolmatta kohtaan. Vastuun määrää on mahdollista rajata ottamalla vastuuvakuutus. Kannattaako sellainen ottaa?

8.10.2013

Kuka yhtiössä vastaa riskin toteutuessa?

Yhtiömuotoista yritystoimintaa voi Suomessa käytännössä harjoittaa avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osakeyhtiössä. Yksi yhtiömuotojen keskeisimmistä eroavuuksista liittyy siihen, miten yhtiön omistaja henkilökohtaisesti vastaa yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiöoikeuden perusperiaate on se, että osakkeenomistaja ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Sen sijaan avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vastaavat avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön velvoitteista kuin omistaan. Nämä peruslähtökohdat on hyvä pitää mielessä, kun arvioidaan eri vastuusuhteita yhtiön, sen edustajien ja ulkopuolisten välillä.

8.10.2013

Riskien hallitseminen – kestävän liiketoiminnan edellytys

Yritystoiminta perustuu riskinottoon. Monet riskeistä on otettu tietoisesti ja niiden hallitseminen on kiinni yrityksen johdon osaamisesta. Osa riskeistä on kuitenkin vaikeasti havaittavia oikeudellisia riskejä, joiden toteutuminen saattaa aiheuttaa koko liiketoiminnan edellytysten katoamisen. Todennäköistä myös on, että silloin tällöin joku tai jotkut riskeistä toteutuvat. Tämän vuoksi kestävän liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää, että siihen liittyvät riskit kyetään hallitsemaan. Oikeudellisen asiantuntijan suorittama yrityksen riskikartoitus tarjoaa tähän oivan keinon.