Blogi

21.2.2022

Koti- ja puhelinmyyntiin tulossa muutoksia

Hallitus antoi 17.2.2022 Eduskunnalle esityksen kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 14/2022 vp).

5.12.2018

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

Viime kuukausina on käyty kiivasta keskustelua uudesta irtisanomislaista. Ideana on ollut keventää työsopimuslain (55/2001) henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita pienempien yritysten osalta. Hallituksen esitys muutoksista (HE 227/2018 vp) on annettu 8.11.2018. Esityksen mukaan työsopimuslain 7 luvun 2 §:ään lisättäisiin maininta, että irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Samalla henkilöperusteisesti irtisanotun työttömyysturvan karenssia lyhennettäisiin 90 päivästä 60 päivään. Irtisanomislakiehdotusta on perustelu sillä, että se madaltaisi työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. On ymmärrettävää, että pienessä yrityksessä yhden työntekijän laiminlyönneillä on todennäköisesti haitallisemmat vaikutukset koko yrityksen toiminnalle kuin isommassa yrityksessä. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.

22.11.2018

Mikä merkki voi olla tavaramerkki?

Mikä merkki voi olla tavaramerkki? Sanna Lundström kirjoitti viime keväänä blogissamme siitä, mitä tavaramerkillä oikein tarkoitetaan ja mikä merkitys tavaramerkillä on liiketoiminnan aloittamisessa tai esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun lanseeraamisessa. Sannan blogitekstiin pääset tutustumaan tästä, jos se keväällä jäi sinulta lukematta: lrhto.fi/blogi/tavaramerkki-onko-sill-merkityst/

31.10.2017

Onko useampi nimi turva pienen ihmisen?

Hallitus antoi syyskuussa 2017 esityksen uudeksi nimilaiksi – tarkemmin sanottuna etu- ja sukunimilaiksi. Esityksen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.

31.1.2017

Hallitus veti pois tervetulleeksi toivotetun lakimuutoksen: alaikäisen henkilön edunvalvojan hallitusjäsenyyttä ei edelleenkään katsota yritystoiminnan jatkamiseksi

Viime vuoden lopulla julkisuudessa oli esillä hallituksen esitys, joka olisi parantanut alaikäisten perillisten asemaa sukupolvenvaihdostilanteissa. Hallitus esitti, että perintö- ja lahjaverolakiin olisi lisätty sukupolvenvaihdoshuojennuksia koskeva uusi momentti, jonka mukaan jos alaikäisen perillisen verotettavaan perintöosuuteen kuuluu vähintään 10 %:n osuus osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista, voitaisiin yritystoiminnan jatkamisen arvioimisessa perillisen jatkamisena pitää myös edunvalvojan toimintaa osakeyhtiössä.

15.4.2016

Verokatujien kohtalo vielä epäselvä

Hallitus antoi viime syksynä vuoden 2016 talousarvioesityksen yhteydessä esityksen laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (32/2015 vp). Kaavaillun lain tarkoituksena oli, että luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle annettaisiin mahdollisuus välttyä veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta, jos hän vuoden 2016 aikana ilmiantaisi itsensä veroviranomaisille ja ilmoittaisi verotuksestaan aikaisemmin puuttuneita tuloja. Yksi selkeä houkutin olisi tähän liittyen ollut myös se, että verokatujien nimet olisi voitu pitää verosalaisuuden piirissä kun taas rikosoikeudellisen vastuun yhteydessä nimet olisivat tulleet julki. Lain oli tarkoitus olla määrä-aikainen ja voimassa vain vuoden 2016. Lisäksi laki olisi koskenut pelkästään tuloverolain mukaan verotettavia tuloja sekä perintö- ja lahjaverolain mukaan verotettavia varoja. Verokatujille olisi kuitenkin määrätty hallinnollisena sanktiona veronkorotus ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta.

20.11.2015

Perinnönjaon oikaisuun ehdotetaan uusia säännöksiä

Hallitus esittää, että perintökaareen lisättäisiin uusi luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 22.10.2015.

30.10.2015

Rekisteröinti henkilöyhtiöiden syntymisen edellytykseksi

Hallitus esittää muutoksia lakiin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Ehdotuksella helpotetaan sopimista henkilöyhtiöiden yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus selventää henkilöyhtiöiden perustamista siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät muiden yhtiömuotojen tapaan vasta rekisteröimisellä.

8.10.2015

Emo-tytäryhtiödirektiivin muutosten täytäntöönpano osinkoverotuksessa

Hallitus esittää, että yhteisöjen saamien osinkotulojen verotusta muutettaisiin perustuen Euroopan unionin ns. emo- ja tytäryhtiödirektiivin muutokseen. Direktiivin muutoksella verovapauden soveltamisalaa on kavennettu, mikä tulee ottaa huomioon myös kansallisessa osinkoverosääntelyssä.