Blogi

25.4.2023

Vuokranantajan oikeus vahingonkorvaukseen vuokralaisensa konkurssissa

Helsingin hovioikeus on 17.4.2023 antamallaan tuomiolla pysyttänyt Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun, jonka mukaan vuokranantajana toimineella Kesko Oyj:llä ei ollut oikeutta valvoa vuokralaisensa Anttila Oy:n konkurssissa vahingonkorvaussaatavaa. Tuomioistuimet ovat katsoneet, että vuokranantajan liiketiloissa vuokrasopimusten purkautumisen jälkeen teettämät muutostyöt eivät ole sellaisia kohtuullisia vahingonrajoittamistoimia, jotka vuokralainen tässä tapauksessa on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle.

22.12.2022

Juridiikka on mielenkiintoista

Toimistomme avusti vuonna 2017 Stockmann Oyj Abp:tä, kun se myi Stockmann Herkku -liiketoiminnan. Kollegani Jyrki Prusila oli vastuussa tuosta projektista. Kun Stockmannin yrityssaneerausmenettely keväällä 2020 alkoi, yhtiö irtisanoi osana saneeraustoimia eräitä tavaratalojensa vuokrasopimuksia, jolloin myös noiden tavaratalojen Herkku-liiketoimintojen jatkajien alivuokrasopimukset päättyivät. Tästä syntyi yhden alivuokralaisen kanssa erimielisyys siitä, miten sen mahdollista vahingonkorvaussaatavaa käsitellään yrityssaneerauksessa.

18.10.2022

Myös kiinteistökauppariidat kannattaa yrittää sopia

Korkein oikeus on antanut aivan tuoreen ratkaisun (KKO:2022:56) koskien oikeudenkäyntikulujen korvausvastuun jakautumista tilanteessa, jossa riidan toinen osapuoli on tehnyt ennen tuomion antamista kaksi sovintotarjousta.

27.9.2022

Kanteen peruutus ja erityiset syyt korvausvelvollisuudesta poikkeamiseen

Helsingin hovioikeus on antanut tuoreen tuomion, jossa on jouduttu pohtimaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta tilanteessa, jossa kantaja on perunut kanteensa. Käräjäoikeus oli samassa asiassa velvoittanut kantajan pitämään syntyneet oikeudenkäyntikulut omana vahinkonaan.

3.5.2022

Vaasan hovioikeus arvioi kiinteistön myyjän ja ostajan selonotto- ja tarkastusvelvollisuuksia

Vaasan hovioikeus on antanut 8.3.2022 tuomion (VaaHO:2022:4, ei lainvoimainen), jossa on käsitelty kiinteistön kaupan laatuvirhettä tilanteessa, jossa kiinteistöllä sijainnut vanha öljysäiliö oli kaupan jälkeen alkanut vuotaa.

25.3.2022

Voidaanko työehtosopimuksen alueellista rajoitusta soveltaa arvioidessa työn olennaista ja pysyvää vähentymistä?

Jos työehtosopimus määrää alueellisen rajoituksen koskien työnantajan velvollisuutta tarjota työtä työsuhteessa olevalle, tuntuu sen soveltaminen hyvin yksiselitteiselle. Työoikeudelliset asiat voivat välillä olla kuitenkin hyvin monitulkintaisia.

7.9.2021

Korvausvastuusta ja ilmoittamisvelvollisuudesta asunto-osakeyhtiössä

Korkein oikeus on kesällä 2021 antanut mielenkiintoisen asunto-osakeyhtiön kunnossapitoa koskevan ennakkoratkaisun KKO 2021:35.

14.6.2021

Hovioikeuden ratkaisu lemmikinomistajan vastuusta – kissa aiheutti yli 10.000 euron vesivahingon

Tuomioistuimessa joudutaan toisinaan pohtimaan mitä erikoisempia tilanteita. Turun hovioikeus joutui tänä vuonna pähkäilemään Maine Coon –kissojen luonnetta ja sen yhteyttä aiheutuneeseen vesivahinkoon, jonka oli näytetty aiheutuneen kantajan kissan toimesta. Kissan aiheuttaman vesivahingon remonttikulut nousivat yli 10.000 euroon. Hovioikeus antoi ratkaisunsa asiassa 4. kesäkuuta.

18.2.2021

Uskaltaako hallitukseen mennä?

Turun hovioikeus antoi 29.1.2021 tuomion (S 19/1937), joka koski osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. (Valitettavasti tuomio ei ole saatavilla kuin maksullisissa tietopankeissa.)

20.1.2021

Asunto-osakeyhtiön lunastuslausekkeen muotoilu vaatii tarkkuutta

Ei ole yhdentekevää millä sanamuodoilla yhtiöjärjestykseen kirjataan asioita. Ajattelemattomuus ja ristiriita sen välillä, kuinka asian on ajateltu menevän ja toisaalta sen kanssa, kuinka asia on yhtiöjärjestykseen kirjattu, saattaa johtaa yllättäviin tilanteisiin. Tällaisesta oli kyse melko tuoreessa taloyhtiön lunastusriidassa, jota ratkaistiin sekä käräjä-, että hovioikeustasolla. Kyse oli siitä, syntyikö muille osakkaille lunastusoikeus, kun kyse oli kahden osakkaan välisestä autopaikan kaupasta.

29.3.2019

Täyttyykö osakeyhtiölaissa asetettu vaatimus kaikkien osakkeenomistajien suostumuksesta suunnattuun osakkeiden lunastamiseen sillä, että osakkeenomistajat ovat antaneet osakassopimuksessa ennakolta suostumuksen omien osakkeidensa suunnatusta lunastamisesta?

Osakassopimus on yhtiön omistajien välinen sopimus keskinäisistä suhteistaan sekä suhteestaan yhtiöön. Osakassopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, jolla voidaan luoda velvoitteita vain siihen sitoutuneille. Osakassopimus tulee usein laadittavaksi yhtiön perustamisen yhteydessä, koska osakkeenomistajat haluavat sopia vastuistaan ja velvoitteistaan yhteisesti omistetussa yhtiössä.

26.2.2019

Työsuhteiden siirtyminen liiketoimintaa myytäessä – mitä jos työntekijä ei haluakaan siirtyä?

Yrityksen myydessä liiketoimintaansa tai sen osaa on aina huomioitava, miten kauppa vaikuttaa työsuhteisiin. Työsopimuslain mukaan nimittäin liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

5.6.2018

”Pitääkö perintäkulutkin maksaa?”

”Pitääkö perintäkulutkin maksaa?” Helsingin hovioikeus on tuoreessa 30.5.2018 antamassaan tuomiossa ottanut kantaa siihen, ovatko yksityisen pysäköintivalvontamaksun perintäkulut olleet kohtuulliset ja voitiinko ne velvoittaa suorittamaan tilanteessa, jossa X on kieltänyt vastaanottaneensa tai saaneensa perintäkuluista maksumuistutuksia tai -vaatimuksia. Helsingin hovioikeuden tuomiossa tehdyt johtopäätökset ja periaatteet perintäkulujen maksamisesta pätevät laajemminkin kuin vain pysäköintivalvontamaksujen osalta.

11.4.2018

Saaminen vai kulu – ja miten se vaikuttaakaan yhtiön mahdollisuuteen jakaa osinkoa

Saaminen vai kulu – ja miten se vaikuttaakaan yhtiön mahdollisuuteen jakaa osinkoa

1.10.2015

Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee lokakuussa

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä ollut jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee. Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista tulee jatkokäsittelyluvan piiriin 1.10.2015 alkaen. Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutokset 10.4.2015.

10.9.2015

Työsuhteen päättämiselle ei ollut asiallisia ja painavia perusteita

Helsingin hovioikeus on 6.5.2015 antamassaan ratkaisussa katsonut, ettei työnantaja B ry:llä ollut lainmukaisia perusteita A:n työsuhteen päättämiseen.