Blogi

24.5.2022

Voiko vuonna 2013 rekisteristä poistettu osakeyhtiö herätä henkiin vuonna 2022?

Ihmeiden aika ei ole ohi. Osakeyhtiö oli asetettu konkurssiin maaliskuussa 2012 ja konkurssin raukeamisen perusteella poistettu kaupparekisteistä heinäkuussa 2013. Kyseisen, jo lakanneen osakeyhtiön nimissä löytyi kuitenkin pankkitalletuksia vuonna 2021. Mitä tehdä?

4.2.2022

Tarina irtaimeen esineeseen kohdistuvasta sale and lease back -muotoisesta vakuusjärjestelystä

Eräs suksia valmistava yritys oli jo jonkin aikaa harkinnut laajentavansa toimintansa kattamaan myös suksisauvojen valmistuksen. Sauvojen valmistuksen aloittaminen edellytti kuitenkin, että yritys investoisi toiseen tuotantokoneeseen, sillä yrityksen jo omistama kone soveltui vain suksien valmistamiseen. Investointitarve taas edellytti rahoituksen hankkimista, ja yritys olikin eri rahoitusjärjestelyjä harkittuaan valinnut rahoitusmuodoksi sale and lease back -järjestelyn.

28.1.2022

Yrityssaneerauksen väärinkäyttö

Yrityssaneeraushakemuksen eräs oikeusvaikutuksista on se, että vireillä olevaa tai vireille tulevaa konkurssihakemusta ei tuomioistuimessa saada ratkaista ennen kuin yrityssaneeraushakemuksen johdosta on annettu päätös siitä, alkaako saneerausmenettely vai ei. Jos saneerausmenettely päätetään aloittaa, konkurssihakemuksen käsittely on edelleen jäissä siihen asti, kunnes saneerausohjelma vahvistetaan. Tämä sääntely on antanut mahdollisuuden pitkittää sellaisten yritysten elinkaarta, joiden maksukyvyttömyyttä ei tosiasiassa voida yrityssaneerauksella poistaa. Tämän mahdollisuuden ovat kokeneet ongelmalliseksi erityisesti sellaiset velkojat, joiden saatavat kasvavat ajan kulumisen myötä ilman mitään velkojan luottopäätöstä. Kysymys on erityisesti veroista ja lakisääteisistä vakuutusmaksuista.

30.11.2021

Uskallanko mennä talouskriisissä olevan yhtiön hallitukseen?

Oman kokemukseni mukaan maksukyvyttömässä osakeyhtiössä yhtiöoikeudellisen korvausvastuun riski kasvaa moninkertaiseksi verrattuna vakaassa taloudellisessa tilanteessa toimivan osakeyhtiön tilanteeseen. Kun yhtiöltä ei saada maksuja, saattavat velkojat harkita sitä, voisiko hallituksen jäsenen saattaa henkilökohtaiseen korvausvastuuseen.

22.11.2021

Kuittauksen yleiset edellytykset konkurssissa

Suomen konkurssilainsäädäntö on perinteisesti ollut kuittausmyönteinen. Esimerkiksi kahden yhtiön läheinen yhteistoiminta on omiaan aiheuttamaan tilanteita, joissa konkurssin sattuessa pesäluetteloon kirjataan saman yhtiön nimi sekä varojen että velkojen alle. Konkurssilain mahdollistama kuittausoikeus on tällaisissa tilanteissa velkojan hyvä ystävä. Velkojan oikeus kuittaukseen ei nimittäin rajoitu vain hänelle kertyvään jako-osuuteen, vaan se koskee koko konkurssisaatavaa. Seuraavaksi käsittelen kuittauksen yleisiä edellytyksiä konkurssissa.

10.2.2021

Uusi konkurssilain väliaikaismuutos astui voimaan 1.2.2021

Suomen ensimmäisestä todetusta koronavirustartunnasta on kulunut yli vuosi. Sittemmin covid-pandemialla on ollut moniulotteisia vaikutuksia yksilöiden ohella yritysten toimintaan. Joillakin toimialoilla epidemian käynnistämä kriisi on koettelut yrityksiä rajusti. Maksuvaikeuksiin ajautuneita yrityksiä on pyritty suojaamaan muun ohella väliaikaisin lainsäädäntömuutoksin. Konkurssilakia koskevat koronapoikkeukset ovat olleet voimassa viime toukokuusta asti. Muutokset ovat merkittävästi rajoittaneet velkojien mahdollisuutta hakea velallisyrityksiä konkurssiin. 1.2.2021 voimaan tulevalla uudella konkurssilain muutoksella aiemmin väliaikaisesti poistettu maksukyvyttömyysolettama otetaan jälleen käyttöön – tällä kertaa velallisen eduksi muutettuna.

4.11.2020

Maksukyvyttömyysolettamasta konkurssissa

Kuten tiedossa on, hallitus muutti korona tilanteen takia toukokuussa 2020 konkurssilakia väliaikaisesti siten, ettei velallista lain voimassaoloaikana oleteta maksukyvyttömäksi, mikäli tämä ei ole maksanut viikon kuluessa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saatuaan velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Aiheesta kirjoitti toukokuussa blogissaan esimerkiksi asianajajamme Matti Kökkö (https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oliko-konkurssilain-muuttaminen-koronakriisin-takia-tarpeellista-ja-jarkevaa/) pitäen muutosta tarpeettomana.

13.5.2020

Oliko konkurssilain muuttaminen koronakriisin takia tarpeellista ja järkevää?

Eduskunta hyväksyi huhtikuun lopulla lain, jolla muutettiin väliaikaisesti konkurssilakia yhden säännöksen osalta. Lainmuutoksella poistettiin kuudeksi kuukaudeksi velkojan oikeus osoittaa velallisyrityksen maksukyvyttömyys sillä, että velallinen ei ole konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saatuaan viikon kuluessa maksanut velkojan saatavaa.

9.4.2020

Malttia velkojat ja velalliset

Maksuvaikeudet ovat nopeasti lisääntyneet, kun talouselämä teki äkkijarrutuksen. Paitsi että tilanne aiheuttaa velalliselle ongelmia, maksujen viivästyminen ja mahdolliset lykkäykset tai velkojen anteeksiannot aiheuttavat myös velkojapuolella ainakin likviditeettiongelmia, mutta mahdollisesti myös suoranaisia pitkäaikaisiakin talousongelmia.

28.11.2019

Konkurssimenettely järkevämmäksi

Konkurssilakiin on kuluvan vuoden aikana tullut muutoksia, jotka pääosin koskevat niitä konkursseja, jotka ovat alkaneet 1.7.2019 tai myöhemmin. Pesänhoitajan kannalta monet muutokset vaikuttavat hyviltä ja uskoakseni ne miellyttävät velkojiakin.

4.12.2018

Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät

Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät Toimistomme pitää kuukausittain aamukahvikoulutuksia erilaisista aiheista asiakkaillemme sekä sidosryhmiemme jäsenille. Itse olin alkusyksystä kouluttamassa tuhtia kokonaisuutta, jossa käytiin läpi, mitä yhteistyökumppanin tai asiakkaan konkurssi yritykselle käytännössä merkitsee. Yhtenä keskeisenä aiheena oli avata kuulijoille sitä, mikä on pesänhoitajan tehtävä konkurssissa. Koulutuksessa toin konkreettisten esimerkkien sekä oman kokemuksen kautta esille sitä, mitä minä tai joku kollegani tosielämässä teemme, kun saamme konkurssipesän pesänhoitajan määräyksen.

7.12.2016

Takaisinsaannista konkurssipesään

Korkein oikeus on 5.12.2016 antanut takaisinsaantia konkurssipesään koskevan ratkaisun KKO 2016:82.

10.11.2016

Sananen takaisinsaannista konkurssissa

Konkurssi on likvidaatiomenettely, joka tähtää velallisen omaisuuden realisointiin ja jakamiseen velkojille. Koska konkurssi on sidoksissa velallisen maksukyvyttömyyteen, on olemassa riski, että velallinen on pyrkinyt turvaamaan omaa etuaan velkojien oikeuksien sijaan.

3.8.2016

Omistuksenpidätysehdosta konkurssissa

Konkursseja hoitavat asianajajat saavat usein pohdittavakseen tilanteen omistuksenpidätysehdon sitovuudesta konkurssitilanteessa. Konkurssilaissa säädetään ensisijaisesti, että omistuksenpidätysehto sitoo konkurssipesää, kuitenkin siten, että ehto on tehoton, jos velallisella on ehdosta huolimatta oikeus luovuttaa omaisuus edelleen, liittää se muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin. Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, ettei omistuksenpidätysehto sido konkurssipesää, kun ostajalla on oikeus ilman luovuttajan suostumusta liittää tällaisin ehdoin myyty omaisuus muuhun omaisuuteen siten, että liitettyjen kohteiden välille syntyy ainesosa- tai tarpeistosuhde.