Blogi

4.4.2023

Rajanvetoa asiakirjan esittämisvelvollisuudesta

Korkein oikeus on 3.3.2023 antanut ennakkoratkaisun KKO:2023:18, joka koski asiakirjan esittämisvelvollisuutta oikeudenkäyntimenettelyssä. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko pysäköinninvalvontaa harjoittavalla yhtiöllä oikeus vaatia, että autonvuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön tuli luovuttaa autojen vuokraamista koskevia sopimusasiakirjoja sen selvittämiseksi, keneltä pysäköinninvalvontaa harjoittava yritys voisi periä yksityisoikeudellisia valvontamaksuja virheellisen pysäköinnin vuoksi.

29.11.2022

Kannattaako sopimukseen valita riidanratkaisufoorumiksi välimiesmenettely vai yleinen tuomioistuin?

Yhteistyön alkaessa ja kuumimpien sopimusneuvottelujen ollessa käynnissä ei välttämättä tule ajatelleeksi tilannetta, jossa osapuolten välillä kaikki ei mene kuin Strömsössä. Kukaan tuskin ehdoin tahdoin haluaa riidellä. Riidanratkaisulausekkeeseen olisi kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota, jotta mahdollisten erimielisyyksien ilmaantuessa on selvää, millä menettelyllä riidellään. Sopimuksen riidanratkaisulauseke löytyy yleensä aivan sopimuksen lopusta, ja se alkaa monesti sanoin: ”tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan…” joko yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Asianosaisilla on monissa kaupallisissa sopimuksissa vapaus valita, haluavatko he mahdollisessa konfliktitilanteessa saattaa asian ratkaistavaksi käräjäoikeuteen vai välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettely onkin vaihtoehto riidanratkaisulle dispositiivisissa asioissa, eli asioissa, joissa sovinto on sallittu.

18.10.2022

Myös kiinteistökauppariidat kannattaa yrittää sopia

Korkein oikeus on antanut aivan tuoreen ratkaisun (KKO:2022:56) koskien oikeudenkäyntikulujen korvausvastuun jakautumista tilanteessa, jossa riidan toinen osapuoli on tehnyt ennen tuomion antamista kaksi sovintotarjousta.

27.9.2022

Kanteen peruutus ja erityiset syyt korvausvelvollisuudesta poikkeamiseen

Helsingin hovioikeus on antanut tuoreen tuomion, jossa on jouduttu pohtimaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta tilanteessa, jossa kantaja on perunut kanteensa. Käräjäoikeus oli samassa asiassa velvoittanut kantajan pitämään syntyneet oikeudenkäyntikulut omana vahinkonaan.

10.5.2022

Ulostottomiehen oikeus periä saatavaa ulosottovelallisen velalliselta

Korkein oikeus on ratkaissut 14.4.2022 mielenkiintoisen asian numerolla 2022:27.

3.11.2021

Sovinto

Onko laiha sopu jopa parempi kuin rökälevoitto?

20.4.2021

Vastavalituksesta

Korkein oikeus on tänään 20.4.2021 antanut prosessioikeudellista vastavalitusta koskevan ratkaisun KKO 2021:25.

20.8.2020

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

Jos laissa määrätään vuokranmaksuvelvollisuudesta hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta vuokralaisen vielä pitäessä huoneistoa hallinnassaan, olisiko silloin myös selvää, että tuomioistuin voisi velvoittaa vuokralaista maksamaan vuokraa tältä tulevaisuudessa tapahtuvalta ajalta? Ei ole, toteaa korkein oikeus tuoreessa niin sanottuja päivävuokria koskevassa ratkaisussaan.

1.10.2019

Teemaprekluusiosta

Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt otsikkoasiaa ratkaisussaan 2019:1. Kantaja oli vaatinut vastaajayhtiöltä vahingonkorvausta epäonnistuneesta huoltotyöstä. Vastaaja kiisti kanteen todeten, ettei se edes ollut yrittänyt tehdä puheena olevaa huoltotyötä. Käräjäoikeudessa kuultiin kahta todistajaa, joiden kertomusten perusteella kanne katsottiin toteen näytetyksi, toisin sanoen vastaajayhtiön katsottiin suorittaneen epäonnistuneen työn ja aiheuttaneen kantajalle vahinkoa.

20.9.2019

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi

Oikeudenkäynnit hallintoasioissa voivat koskea esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuoltoa, verotusta, rakentamista, ympäristölupia tai julkisia hankintoja.

12.10.2017

Eikö välitystuomio olekaan lopullinen?

Välimiesmenettelyä suositellaan yleisesti sillä perusteella, että se on nopeaa sen vuoksi, että välitystuomio on lopullinen. Tämä on välimiesmenettelyn keskeinen kilpailuetu verrattuna yleisiin tuomioistuimiin.

10.10.2017

Liikesalaisuusdirektiivin ja sen implementoinnin vaikutukset oikeudenkäynteihin

Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/943) liikesalaisuuksien suojaamisesta annettiin kesäkuussa 2016. Toimistomme sivulla on jo aiemmin syksyllä julkaistu asiaa koskeva blogikirjoitus.

6.5.2016

Editiovaatimuksen yksilöinnistä

Editio on prosessioikeuteen liittyvä termi, ja sillä tarkoitetaan asiakirjan esittämisvelvollisuutta. Tuomioistuimen on mahdollista määrätä oikeudenkäynnin toinen osapuoli tai kokonaan ulkopuolinen henkilö tuomaan asianosaisen riittävästi yksilöimä asiakirja tai esine tuomioistuimeen, mikäli asiakirjalla tai esineellä voi olla merkitystä asiassa todisteena.

8.4.2016

Videoyhteys todistelussa – uhka vai mahdollisuus?

Oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevan 17 luvun uudistuksen myötä laissa laajennettiin mahdollisuutta käyttää videoyhteyttä tai muuta teknistä yhteyttä tuomioistuimessa tapahtuvassa todistelussa. Videoyhteyden käyttöä todistelussa säädellään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 pykälässä. 

29.1.2016

Oikeudenkäyntimaksut nousivat vuoden alussa

Koko muun yhteiskunnan lisäksi myös oikeuslaitos pyrkii säästämään resursseja. Oikeudenkäyntimaksuja korotettiin 1.1.2016 lukien. Oikeudenkäyntimaksut rajoittavat omalta osaltaan perustuslain 21 §:n turvaamaa jokaisen oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

27.10.2015

Oikeutta muistin varassa

Me oikeudenkäyntiasioita hoitavat asianajajat saamme usein käsiimme tuomioita, joiden näytön arviointia koskevassa osuudessa on selostettu pääkohdat asiassa kuullun todistajan kertomuksesta ja sen jälkeen lyhyesti todettu, että todistajan kertomuksen uskottavuutta ei ole aihetta epäillä.  Ainakin jos todistaja on asianosaisiin nähden täysin ulkopuolinen, eikä ilmene mitään seikkoja, jotka saattaisivat vaikuttaa todistajan objektiivisuuteen, valan nojalla asiasta kertovan todistajan kertomusta lähtökohtaisesti uskotaan, ja se voi olla ratkaiseva näyttö asiassa. 

4.6.2015

Jatkokäsittelylupajärjestelmä yleiseksi lokakuussa

Vuoden 2011 alussa käyttöön otettu hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä on mylläyksen alla. Huhtikuun alussa kumottiin oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun lupajärjestelmän soveltamisalaa koskevat säännökset, ja soveltamisalaa laajentava lakimuutos tulee voimaan lokakuussa.