Blogi

7.11.2023

Osakevaihtojärjestelyn vaikutuksista omistajayrittäjän osinkoverotukseen

Osakevaihdoksi kutsuttu yritysjärjestely on ollut kuluvana syksynä laajan mediahuomion kohteena, kun Finnwatch julkaisi syyskuun alussa tutkimusartikkelin siitä, miten osakevaihtojärjestelyä voidaan hyödyntää osinkoverotuksen minimoinnissa. Tutkimuksessa nostetaan esiin listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverohuojennuksen ongelmia osakevaihtojärjestelyn yhteydessä, ja ehdotetaan myös tilanteen korjaamiseksi muutoksia lainsäädäntöön. Mistä on kyse?

28.2.2023

Peitellyn osingonjaon verotus kiristyi

Peitellyksi osingonjaoksi tulkitusta edusta tai varojenjaosta on aiemmin verotettu 75 prosentin osalta ansiotulona ja 25 prosenttia on ollut verovapaata tuloa. Sääntely kuitenkin kiristyi vuoden 2023 alussa voimaan tulleella lakimuutoksella. Tuloverolain 33 d §:n uuden 1 momentin mukaan verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osinko on jatkossa kokonaisuudessaan veronalaista ansiotuloa. Uusi sääntely astui voimaan 1.1.2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

8.10.2015

Emo-tytäryhtiödirektiivin muutosten täytäntöönpano osinkoverotuksessa

Hallitus esittää, että yhteisöjen saamien osinkotulojen verotusta muutettaisiin perustuen Euroopan unionin ns. emo- ja tytäryhtiödirektiivin muutokseen. Direktiivin muutoksella verovapauden soveltamisalaa on kavennettu, mikä tulee ottaa huomioon myös kansallisessa osinkoverosääntelyssä.