Blogi

13.10.2023

Oikeudenkäynnissä prosessilla on väliä – kuulemisperiaatteen merkityksestä

Kuulemisperiaate tarkoittaa, ettei asiaa saa ratkaista asianosaisia kuulematta eli ennen kuin asianosaisille on varattu tilaisuus esittää oma kanteensa ja vastata vastapuolen väittämiin. Tuomioistuimen on huolehdittava kuulemisperiaatteen toteutumisesta viran puolesta, eikä se siten saa perustaa tuomiotaan aineistoon, johon asianosaiselle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi. Kuulemisperiaate onkin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruselementti ja turvattu sellaisenaan perustuslaissa osana oikeusturvaa.

10.2.2023

Mallisuoja osana yritysten IPR-strategiaa

Immateriaalioikeudet ovat yhä merkityksellisempiä monien yritysten liiketoiminnassa, ja niitä on syytä suojata asianmukaisin ja tehokkain keinoin. Toimiva IPR-strategia mahdollistaa yrityksen arvon kasvattamisen. Patenteilla voidaan suojata keksintöjä, ja ne takaavat haltijalleen yksinoikeuden keksinnön hyväksikäyttöön ammattimaisesti. Tavaramerkit puolestaan ovat tärkeitä yritysten brändin vahvistamiseksi, sillä niiden avulla voidaan erottautua kilpailijoista markkinoilla. Mutta millaista suojaa ja lisäarvoa vähemmän tunnettu mallioikeus voi tuoda yrityksille ja niiden tuotteille?

18.12.2020

Kartellirajoitus rajoilla: ’’pay-for-delay’’ patenttien sovintosopimukset YK:n farmaseuttisella sektorilla

Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikkelin 101 mukaan sisämarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä sellaiset yritysten väliset sopimukset, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy sisämarkkinoilla. Samanlaista markkinoitten suojaa ajaa myös SEUT artikkeli 102 jonka mukaan sisämarkkinoille soveltumatonta ja kiellettyä on yhden tai useamman yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. SEUT artiklan 102 a kohta tarkentaa vielä, että tällaista väärinkäyttöä voi olla erityisesti kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen.

6.10.2016

Yhtenäispatentin epävarma tulevaisuus

Nelisenkymmentä vuotta sitä suunniteltiin, maaliviiva häämötti ensivuoden tammikuussa ja nyt ollaan lähtöruutua muistuttavassa tilanteessa. Euroopan Unionin oman patenttijärjestelmän, yhtenäispatentin voimaantulo otti jälleen askeleen taaksepäin ja alkuvuoden ratifiointisuunnitelmat menivät uusiksi.