Blogi

7.5.2024

KKO 2024:15: Rakennusurakka ja sitovan urakkasopimuksen syntyminen

Korkein oikeus antoi ratkaisun urakkasopimuksen syntyä ja urakoitsijan korvausvaatimuksia koskevassa asiassa. Riidassa oli kyse asunto-osakeyhtiön ja urakoitsijan välisestä erimielisyydestä siitä, oliko osapuolten välille syntynyt linjasaneerausta koskeva sitova urakkasopimus. Korkein oikeus otti ratkaisussaan kantaa muun muassa urakkasopimukselta edellytettävään muotoon sekä asunto-osakeyhtiön edustajien kelpoisuuteen tehdä urakkasopimus. Lisäksi kyse oli esitetyn näytön arvioinnista.

29.11.2022

Kannattaako sopimukseen valita riidanratkaisufoorumiksi välimiesmenettely vai yleinen tuomioistuin?

Yhteistyön alkaessa ja kuumimpien sopimusneuvottelujen ollessa käynnissä ei välttämättä tule ajatelleeksi tilannetta, jossa osapuolten välillä kaikki ei mene kuin Strömsössä. Kukaan tuskin ehdoin tahdoin haluaa riidellä. Riidanratkaisulausekkeeseen olisi kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota, jotta mahdollisten erimielisyyksien ilmaantuessa on selvää, millä menettelyllä riidellään. Sopimuksen riidanratkaisulauseke löytyy yleensä aivan sopimuksen lopusta, ja se alkaa monesti sanoin: ”tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan…” joko yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Asianosaisilla on monissa kaupallisissa sopimuksissa vapaus valita, haluavatko he mahdollisessa konfliktitilanteessa saattaa asian ratkaistavaksi käräjäoikeuteen vai välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettely onkin vaihtoehto riidanratkaisulle dispositiivisissa asioissa, eli asioissa, joissa sovinto on sallittu.

30.8.2022

Kv-veroriitojen ratkaisumenettelystä

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettely (engl. Mutual Agreement Procedure) on Verohallinnon tarjoama riidanratkaisumekanismi, jonka tarkoituksena on saattaa verovelvollisen hakemuksesta kansainvälisliitännäinen, riitainen verosopimuksen alainen veroasia ratkaistavaksi keskinäisessä sopimusmenettelyssä. Menettelyn osapuolina toimivat kahden tai useamman valtion toimivaltaiset viranomaiset. Verovelvollinen osallistuu menettelyyn tarvittaessa, ja ainoastaan viranomaisia avustavana tahona.

3.11.2021

Sovinto

Onko laiha sopu jopa parempi kuin rökälevoitto?

10.5.2019

Sovittaisiko sittenkin?

Osapuolten keskinäinen neuvotteleminen on arkipäiväisin ja eniten käytetty konfliktien ratkaisemisen keino yritysten välisissä suhteissa. Konfliktin eskaloituessa täysimittaiseksi riidaksi käännytään usein varsin nopeasti tuomioistuimen tai välimiesmenettelyn puoleen.

1.2.2019

Välimiesmenettelystä ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi viime viikon perjantaina Asianajajapäivässä, että nykyinen välimiesmenettelylaki kaipaa päivitystä, ja sen vuoksi ollaan käynnistämässä lain uudistaminen. Tavoitteena olisi saada Suomeen kansainvälisten standardien mukainen välimiesmenettelylaki. Tämä olisi nyt ajankohtaista, koska välimiesmenettelyn suosio on kansainvälisesti kasvanut ja Suomen kannalta olisi tärkeää saada houkuteltua myös kansainvälisiä liike-elämän riitoja ratkaistavaksi suomalaiseen välimiesmenettelyyn. Tällä nähtäisiin olevan yhteiskunnan kannalta positiivisia taloudellisia vaikutuksia.

14.12.2015

Kustannustehokasta välimiesmenettelyä Turussa

Sopimusoikeuden ja sopimusasiakirjan eräs oleellisimmista kohdista käsittelee riidanratkaisuforumia. ”Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaisee…” Niin, kuka tai mikä olisi sopiva riidanratkaisija missäkin tapauksessa? Tämä on kysymys, joka toistuu melkein jokaisessa sopimusneuvotelussa. Oikeaa vastausta ei tietenkään edes ole. Vasta riidan luonne ja olosuhteet ilmettyään lopullisesti paljastavat kumpi tapa olisi ollut edullisempi ja riskittömämpi osapuolille. Väärä valinta voi joskus estää omien oikeuksiensa ajamisen. Joskus panos-tuotto-riski-suhde on liian heikko välimiesmenettelyyn lähtemiseen, ja aina ei vain ole aikaa odottaa jopa vuosia lainvoimaista päätöstä.

4.9.2015

Kaupallisten riitojen sovittelu – vaihtoehto pitkälle riidalle

Suomessa on vuodesta 2006 ollut käytössä riita-asioiden tuomioistuinsovittelu, joka mahdollistaa riita-asioiden sopimisen tuomioistuimen järjestämässä sovittelussa. Kaupalliset riidat eivät kuitenkaan aina päädy tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaan riidanratkaisufoorumina toimii usein esimerkiksi välimiesoikeus. Kansainvälisessä yhteisössä on enenevin määrin alettu kuluvan vuosikymmenen aikana käyttämään sopimukseen perustuvaa vapaamuotoista sovitteluprosessia välimiesmenettelyn esiasteena siinä toivossa, että muhiva riita saadaan sovittua osapuolten kesken ennen välimiesmenettelyn aloittamista. Samankaltaista kehitystä voidaan havaita tapahtuneen myös Suomessa viime vuosina.